Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 4 >> 

1Salanturipun, ipianak sane pacang ngwaris, sakantunnyane alit, kaempuang tan bina sakadi parekan, yadiastun sujatinnya, ipun sane patut nerbeang punika makasami.

2Sakantun ipianak punika alit, ipun kaempuang antuk walinnyane, sane ngetangang sapariindikipune, kantos rauh ring masannya, sane sampun kapastiang antuk wong tuannyane.

3Kadi asapunika taler iraga, sadurunge iraga madewek kelih secara rohani, iraga taler kareh antuk roh sane nitah buanane puniki.

4Nanging rikala sampun tutug masannya, Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngutus Putran Idane ngraga. Sang Putra embas saking satunggiling anak istri, tur Ida urip satinut ring Pidabdab Torat Yahudine;

5buat mebasang sakancan anake sane wenten ring reh-rehan Pidabdab Torate punika, mangda malantaran punika iraga prasida dados paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa.

6Buat nyinahang mungguing parasemeton puniki dados paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida sampun ngutus Roh Putran Idane ngranjing ring idep semetone, inggih punika Roh sane setata nyambat-nyambat: “Duh Aji, duh Ajin titiang.”

7Duaning punika, semeton tan kantun dados parekan nanging dados putra. Tur santukan semeton sampun dados putran Idane, Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang maicayang ring semeton saluiring padruen Idane, sane kasediaang buat paraputran Idane.

Usaha

8Sane riin semeton durung uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, punika awinan semeton dados panjak panembahan-panembahan sane sujatinipun boya Widi.

9Nanging sane mangkin semeton sampun uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, wiadin tiang patut maosang, sane mangkin semeton kuningin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, napi awinanipun semeton jeg mawali ring roh-roh sane tan papuara punika? Napi awinannya semeton malih kayun dados panjakipune?

10Semeton nyaratang pisan ngetang padewasan, inggih punika ala ayuning rahina, sasih, masa miwah taun.

11Tiang marasa sumangsaya pisan ring semeton. Punapike katuyuhan tiange pabuat semeton sampun tan wenten pikenohipun?

12Tiang nunas ring parasemeton, mangda parasemeton dados pateh sakadi tiang. Santukan, tiang taler pateh sakadi parasemeton. Semeton tan naen ngardi sane tan patut arepa ring tiang.

13Semeton eling, punapi awinanipun tiang midartayang Orti Rahayu ring parasemeton duk pangawitipun pisan, inggih punika santukan tiang nandang sakit.

14Nanging semeton tan pisan nulak wiadin nganistayang tiang, yadiastun kawentenan dewek tiange dados pakewuh sane ageng pabuat semeton, nanging semeton nampi tiang sakadi semeton nampi malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa; semeton nampi tiang sakadi semeton nampi Ida Sang Kristus Yesus.

15Daweg punika semeton marasa bagia pisan. Nanging sane mangkin ring dija bagian semetone punika? Santukan tiang nyidayang nuturang indik semetone, inggih punika: Yen kapo mrasidayang, rasa-rasa semeton lila ngluntik pangaksian semetone tur maicayang ring tiang.

16Punapike malantaran tiang nguningayang paindikan sane sujati, mangkin tiang dados meseh semetone?

17Anake sane makuma-kuma tresna ring semeton, nanging sujatinne ipun ngadut pepineh sane tan becik arepa ring semeton. Santukan ipun mamanah malasang semeton saking tiang, mangda semeton prasida salulut ring ipun, sakadi ipun tresnain semeton.

18Mulaja wantah becik makayun-kayunin indik tetujon sane becik, indike puniki mula setata patut, tur boya wantah ring pelengan tiange wenten iriki sareng-sareng ring semeton kewanten.

19Ih cening, pianak sane sayangang tiang! Tan bina sakadi imeme pacang nglekadang rare, kadi asapunika rasan manah sane rasayang tiang pabuat parasemeton, mangdane Ida Sang Kristus malawat ring sikian semetone.

20Sujatinipun tiang meled pisan mangda wenten sinarengan ring parasemeton, mangda tiang nyidayang mabaos nganggen takeh sane lianan, marep ring semeton. Santukan tiang meweh pisan ngamanahin semeton.

Conto

21Indayang tiang mataken, saking pantaran semetone sane mapakayun ninutin saparititah Pidabdab Torate punika, punapike semeton tan uning indik sane kakecap ring Pidabdab Torate punika?

22Wenten kakecap irika, mungguing Dane Abraham madue oka kekalih, sane adiri embas saking anak istri sane dados panyeroan, sane adiri embas saking anak istri sane pepadaan.

23Okan danene sane embas saking anak istri sane dados panyeroan punika, embas kadi lumbrahipun anake ngembasang rare, nanging okan danene sane saking anak istri sane pepadaan punika, embas pinaka dados daging janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa.

24Indike punika makadados lawat, inggih punika: Anake istri kekalih punika pinaka pasubaya sane kekalih. Sane asiki (inggih punika ibu Hagar) pinaka pasubaya sane rauhnya saking Gunung Sinai, tur oka-okannyane punika sami pada embas sajeroning tegak dados panjak.

25Dane Hagar pinaka dados Gunung Sinai ring tanah Arab, taler dados kabaosang pinaka dados kota Yerusaleme sane mangkin, sane dados panjak rauh ring rakyatnyane makasami.

26Nanging kota Yerusaleme sane saking suargan punika, tan bina kadi anak istri sane pepadaan, sane dados biang iragane sareng sami.

27Santukan wenten kakecap ring Cakepan Suci asapuniki: “Pada masuka renaja, ih sakancan anak luh ane bekung, ane tuara taen nglekadang rare. Pada liangja masuryak-suryak, ih sakancan anake ane tuara taen nyakit ngelah pianak. Sawireh anake luh ane kakutang baan somahne, lakar liunan ngelah pianak teken ane enu ngelah kurenan.”

28Parasemeton, semeton puniki dados paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa, pinaka daging prajanjian Idane, pateh sakadi Dane Ishak.

29Duk punika ipianak sane lekad manut cara sane biasa, nyangsarain ipianak sane embas malantaran Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa; kadi asapunika taler ring masane mangkin.

30Nanging sapunapike sane kakecap, ring Cakepan Sucine? Irika kakecap sapuniki: “Kutangja anake eluh ane dadi panyeroan ento kayang kapianaknyane; sawireh pianak anake eluh ane dadi panyeroan tan wenang bareng-bareng ngwarisin gelah bapanne, ngajak pianak anake eluh ane pepadaan.”

31Duaning punika parasemeton, iraga puniki boya okan anake istri sane dados panyeroan, nanging okan anake istri sane pepadaan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Galatia 4):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Galatia 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran