Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Hakim-hakim 4 >> 

Dane

1Sasampun Dane Ehud seda, bangsa Israele malih ngardi dosa pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

2Duaning punika Ida Sang Hyang Widi Wasa manggayang ipun kakaonang antuk Sang Prabu Yabin ratun wong Kanaan sane mrentah ring kota Hasor. Senapatin wadua balan idane mapesengan Sisera, sane malinggih ring Haroset-Hagoyim.

3Sang Prabu Yabin madue kreta perang besi sangang atus akehipun, tur ida kalintang gemes tur keras pisan mrentah bangsa Israele ngantos kalih dasa taun suenipun. Sasampune punika bangsa Israele raris masesambatan nunas pitulungan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

4Duk punika sane dados pamimpin bangsa Israele, inggih punika Nabi Debora rabin Dane Lapidot.

5Dane Debora biasanipun malinggih ring sor satunggaling wit korma sane wenten ring pantaran Rama klawan Betel ring Pagunungan Epraim, tur wong Israele pada rauh mrika nunas tetepasan ring dane.

6Sedek rahina anu, dane ngutus anak ngaturin Dane Barak okan Dane Abinoam saking kota Kedes ring wewidangan Naptali, saha kadulurin atur sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele, sampun mapaica pituduh ring semeton, sapuniki: ‘Jemakja jlemane muani-muani dasa tali uli suku Naptali muah Sebulon, laut ajak ia ka Gunung Tabor.

7Ulun lakar nunden Sisera, senapatin Sang Prabu Yabine, nyiatin kita di Tukad Kisone. Ia lakar ngaba kreta-kreta perang muah prajuritne, nanging Ulun lakar mapaica kamenangan teken kita nglawan ia.’”

8Dane Barak tumuli nyaurin Dane Debora sapuniki: “Tiang jaga mamargi yening semeton kayun nyarengin tiang, nanging yening semeton nenten kayun lunga nyarengin tiang, tiang nenten jaga mamargi.”

9Pasaur Dane Debora, sapuniki: “Inggih tiang sareng! Tiang jaga mamargi nyarengin semeton. Nanging semeton nenten jaga molih kabinawan sajeroning kamenangane puniki, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa nyerahang Sisera ring anak istri.” Irika Dane Debora raris matangi tur mamargi ka Kedes sinarengan ring Dane Barak.

10Tur Dane Barak mimpin suku Sebulon miwah Naptali mamargi ka Kedes. Sane ngiring Dane Barak miwah Dane Debora wenten dasa tali diri.

11Daweg punika, Heber wong Kenine punika sampun ngwangun kemahipun ring Kedes, nampek ring wit taru tarbantine ring Saanaim. Ipun sampun palas saking wong Kenine sane lianan inggih punika katurunan Hobabe. Hobab punika ipen Dane Musa.

12Rikala Dane Sisera mireng mungguing Dane Barak sampun munggah ka Gunung Tabor,

13dane raris munduhang kreta perang danene sane sangang atus punika makamiwah wadua balan danene sami, raris kapangandikayang mamargi saking Haroset-Hagoyim ngungsi ka Tukad Kison.

14Irika Dane Debora mabaos ring Dane Barak, sapuniki: “Rarisang mamargi. Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nuntun semeton. Ring rahinane puniki Ida sampun mapaica kamenangan ring semeton nglawan Sisera.” Duaning punika Dane Barak raris tedun saking Gunung Tabor, kasarengin antuk wadua balan danene dasa tali diri.

15Rikala Dane Barak miwah wadua balan danene matempuh yuda, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngawinang Dane Sisera miwah kreta lan wadua balan danene sami bingung. Dane Sisera tumuli tedun saking kretan danene raris jerih kapilayu.

16Dane Barak nguber kreta-kreta miwah wadua balane punika ngantos rauh ka Haroset-Hagoyim, tur wadua balan Dane Sisera makasami kapademang. Angan adiriko nenten wenten sane kantun urip.

17Dane Sisera malaib ka kemah Yaele, somah Hebere wong Kenine punika, santukan Sang Prabu Yabin sane ring Hasor ngardi prajanjian padame ngajak kulawargan Hebere.

18Yael raris medal mendakin Dane Sisera, sarwi matur sapuniki: “Rarisang mriki gusti, rarisang ngranjing ring kemah titiange. Sampunangja gusti ajerih.” Irika Dane Sisera raris ngranjing tur dane kengkebang ring ungkur kordene.

19Dane Sisera raris mabaos ring Yael sapuniki: “Baangja icang ngidih yeh inem, icang bedak pesan.” Yael raris ngungkab klukuh blulang wadah susunnyane, tumuli ngaturin dane nginum. Sasampune punika dane malih kengkebang ring ungkur kordene.

20Sasampune punika Dane Sisera raris mabaos ring Yael sapuniki: “Majujukja di obag-obagan jelanan kemahe. Yen ada anak teka matakon, apa ada anak malaib mai, orahang tusing ada.”

21Dane Sisera kalintang lesu, duaning punika dane digelis sirep aris. Irika Ni Yael raris ngambil palu miwah patok kemah, tumuli ipun banban maranin Dane Sisera, raris nyedayang dane malantaran macek pepelengan danene antuk patok kemah, kantos bedah rauh ka tanahe.

22Rikala Dane Barak rauh ngrereh Dane Sisera, Yael raris medal mendakin dane, sarwi matur ring dane sapuniki: “Rarisangja mriki! Tiang jaga ngaturang jadmane sane rereh mekele.” Dane Barak raris ngranjing sareng ring ipun, tur irika kacingak Dane Sisera seda ring kemahe, pepelengannyane mapacek antuk patok kemah kantos bedah.

23Ring rahinane punika Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica kamenangan ring bangsa Israele nglawan Sang Prabu Yabin, ratun wong Kanaane.

24Bangsa Israele sayan mangetang nangsek Ida Sang Prabu Yabin. Pamuputipun bangsa Israele nyirnayang ida.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Hakim-hakim 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran