Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 1 >> 

Ida S

1Sane riin sampun sering pisan tur nganggen cara mawarni-warni Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring paraleluur iragane malantaran paranabi-nabine,

2nanging ring masane sane wekasan puniki Ida masabda ring iraga malantaran Putran Idane. Malantaran Ida Sang Putra punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngardi buanane, samaliha ring pamuput, Ida Sang Putra sane selik Ida buat nruenang saluiring sane wenten.

3Ida Sang Putra masinar malantaran caya kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa; Ida maraga gambar Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha Ida ngamel buanane masrana sabdan Idane sane mawisesa. Sasampune Ida nyuciang imanusa saking dosa-dosannyane, Ida raris malingga ring suarga, ring singasana sane mawisesa ring tengen Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa.

Ida S

4Ida Sang Putra punika agungan ring paramalaekate, kadi asapunika taler parab sane kapaicayang ring Ida antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, agungan ring parab paramalaekate.

5Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tan naenin masabda ring sinalih tunggil malaekat Idane, kadi asapuniki: “Cening, Putran Aji; didinane jani Ulun dadi Ajin ceninge.” Kadi asapunika taler Ida Sang Hyang Widi Wasa tan naenin masabda ring sinalih tunggil malaekate, kadi asapuniki: “Ulun lakar dadi Ajinne, tur ia lakar dadi Putran Ulun.”

6Rikala Ida Sang Hyang Widi Wasa mapakayunan jaga ngutus Putran Idane sane pinih duura ka jagate, Ida taler masabda kadi asapuniki: “Sawatek malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa patut nyumbah Ida Sang Putra.”

7Ngeniang indik paramalaekate, Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda kadi asapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa nadosang paramalaekat Idane dados angin, samaliha paraparekan Idane dadosang Ida geni ngendih.”

8Nanging ngeniang ring indik Ida Sang Putra, Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda asapuniki: “Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, singasanan IRatu pacang manggeh salami-laminnya. IRatu mrentah kaprabon IRatune saha adil.

9IRatu asih sueca ring paindikan sane patut, tur menggah piduka ring paindikan sane tan patut; punika awinanipun Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin IRatune, nyelik saha maicayang kasukan ring IRatu, malantaran Ida mapaica ring IRatu kaluihan sane agungan imbangang ring kaluihan sane paicayang Ida ring parasawitran IRatune.”

10Ida Sang Hyang Widi Wasa taler masabda kadi asapuniki: “Duh Ratu Panembahan, duk purwaka IRatu ngwentenang pretiwi, tur antuk tangan IRatune, IRatu ngwentenang akasa.

11Akasa miwah pretiwine jaga sirna, nanging IRatu manggeh salami-laminnya; akasa miwah pretiwine pacang dados buuk sakadi panganggene.

12IRatu pacang nampihang ipun sakadi kawacane, ipun pacang lusuh sakadi panganggene. Nanging IRatu tansah manggeh tan lusuh-lusuh, tur IRatu tan naenin pacang lingsir.”

13Ida Sang Hyang Widi Wasa tan naenin masabda ring sinalih tunggil malaekat Idane, kadi asapuniki: “Negakja Cening bareng-bareng di singasana kawisesan Ajine, kanti musuh-musuh Ceninge dadiang Aji pajekjekan Ceninge.”

14Yening kadi asapunika, punapike paramalaekate punika? Boyake paramalaekate punika maraga roh, sane mamarekan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa tur kutus antuk Ida buat nulungin anake sane jaga molih karahayuan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Ibrani 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Ibrani 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran