Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 11 >> 

Indik

1Madue kapracayan punika mapiteges marasa cager ring paindikan sane ajap-ajap iraga tur ngega ring paindikan sane tan sida antuk iraga ngantenang.

2Malantaran kapracayan, lingsir-lingsire sane nguni kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

3Malantaran kapracayan, iraga uning, mungguing buanane kaadakang antuk sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Duaning punika sakancan sane katon kaadakang saking sane tan katon.

4Malantaran kapracayan, Dane Habel ngaturang aturan sane becikan bandingang ring aturan Dane Kain. Malantaran kapracayan danene, Dane Habel kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan Ida ngraga ngledangin aturan danene. Malantaran kapracayan danene, Dane Habel kantun mabaos yadiastu dane sampun seda.

5Malantaran kapracayan, Dane Henoh luput saking pati. Nanging dane kunggahang tangkil ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa tur tan wenten anak sane mrasidayang manggihin dane, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampun ngunggahang dane. Cakepan Sucine nuturang, mungguing sadurunge Dane Henoh kunggahang, dane sampun ngawinang ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

6Tan wenten anak sane mrasidayang ngawinang ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa yen tan madue kapracayan. Santukan sapasiraja rauh tangkil ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake punika patut pracaya, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa punika wenten tur asung lugraha ring anake sane ngruruh Ida.

7Malantaran kapracayan, Dane Nuh mirengang pakeling Ida Sang Hyang Widi Wasa ngeniang ring paindikan sane benjang wekas, sane tan prasida kantenang dane. Dane satinut ring pituduh Idane, raris dane ngwangun prau sane ageng tur malantaran praune punika dane sareng kulawargan danene prasida karahayuang. Kadi asapunika Ida nyisipang jagate, tur dane kapatutang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran kapracayan danene.

8Malantaran kapracayan, Dane Abraham satinut ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, ritatkala dane kesengin antuk Ida, ngungsi jagat sane sampun janjiang Ida jaga kapaicayang ring dane. Dane nilar jagat uedan danene, yadiastu dane tan uning ring jagate sane ungsi dane.

9Malantaran kapracayan, dane masandekan ring jagate sane sampun kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, yadiastu dane dados wong sunantara. Dane malinggih sajeroning kemah sareng Dane Ishak miwah Dane Yakub, sane nampi janji pateh saking Ida Sang Hyang Widi Wasa.

10Santukan Dane Abraham nyantosang kota, sane dasarnyane langgeng, sane karencanayang tur kawangun, antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

11Malantaran kapracayan, Dane Abraham prasida dados aji, yadiastu dane sampun lingsir pisan tur Dane Sarah ngraga sampun tan mrasidayang madue putra. Dane pracaya, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nagingin janjin Idane.

12Yadiastu dane sampun sumasat seda, nanging dane ngembasang katurunan sane akeh pisan, satmaka kadi bintang-bintang sane wenten ring akasane, satmaka kadi biase sane wenten ring pasisi.

13Dane sareng sami punika, pada seda sajeroning kapracayan. Dane tan nampi daging janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging saking doh dane ngaksi tur nyambat daging janjine punika saha dane ngangken, mungguing dane wantah wong sunantara miwah anak pararudan kewanten ring mrecapada puniki.

14Sampun sinah mungguing dane sane mabaos kadi asapunika, meled ngulati jagat sane pacang dados panegaran danene ngraga.

15Tan wenten pakayunan danene jaga mawali ka jagat sane sampun tilar dane; yening dane mapakayunan jaga mawali, sinah wenten cukup sela buat dane mawali mrika.

16Nanging dane ngarsayang panegara sane becikan, inggih punika panegara ring suarga. Duaning punika Ida Sang Hyang Widi Wasa tan rumasa kimud yening dane nyambat Ida dados Widin danene, santukan Ida sampun nyediayang kota pabuat dane.

17Malantaran kapracayan, Dane Abraham ngaturang okan danene Ishak dados aturan, ritatkala Ida Sang Hyang Widi Wasa mintonin dane. Dane Abraham punika sampun nampi janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa tur dane sedia ngaturang okan danene sane tunggal dados aturan.

18Sadurungipun, kadi asapuniki sabdan Idane ring dane: “Malantaran Ishak, kita ngelah katurunan.”

19Dane Abraham sampun andel, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa kuasa nguripang Dane Ishak saking pantaran anake padem -- tur dados kabaosang, mungguing dane yakti-yakti nampi Dane Ishak sane sampun kauripang saking pantaran anake padem.

20Malantaran kapracayan, Dane Ishak nyanjiang merta pabuat ring benjang wekas ring Dane Yakub miwah Dane Esau.

21Malantaran kapracayan, makire dane seda, Dane Yakub ngamertanin okan Dane Yusup makakalih; dane matangledan ring muncuk tungked danene, tur nyumbah Ida Sang Hyang Widi Wasa.

22Malantaran kapracayan, makire dane seda, Dane Yusup maosang indik bangsa Israel jaga medal saking jagat Mesir, samaliha dane ngicen pabesen sane patut kalaksanayang ngeniang indik sawan danene.

23Malantaran kapracayan, wong tuan Dane Musa ngengkebang Dane Musa tigang sasih suenipun, sasampune dane embas. Santukan Dane Musa punika kakantenang bagus, tur dane tan ajerih jaga piwal ring pituduh ida sang prabu.

24Malantaran kapracayan, sasampune dane duur, Dane Musa, tan kayun kasambat dados putran Sang Putri, okan sang prabu Mesire.

25Santukan dane senengan jaga nandang pakewuh sareng-sareng ring kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, bandingang ring masuka-sukan sajeroning dosa, nanging wantah abosbos.

26Dane sampun marasa mungguing kanistayang malantaran Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa punika luihan bandingang ring saluiring kasugihan jagat Mesire, santukan dane meleng pikolihe sane benjang wekas.

27Malantaran kapracayan, Dane Musa nilar jagat Mesir saha tan ajerih ring pidukan ida sang prabu, dane tan kayun malih mawali mrika, santukan dane sampun ngantenang Ida Sang Hyang Widi Wasa sane tan katon.

28Malantaran kapracayan, Dane Musa ngamanggehang Rerainan Paskah tur ngandikayang, mangda obag-obagan lawange kolesin rah, mangdane Malaekat Patine tan prasida ngamademang paraputran bangsa Israele sane pinih duura.

29Malantaran kapracayan, bangsa Israel satmaka madaat mrasidayang nglintangin Segara Abang. Ritatkala bangsa Mesire ngindayang jaga nutug bangsa Israele, ipun makasami kelem jantos padem.

30Malantaran kapracayan, tembok-tembok kota Yerikone punika runtuh, sasampune kailehin antuk bangsa Israel pitung rahina suenipun.

31Malantaran kapracayan, Rahab sane dados sundel punika nenten kapademang sareng ring anake sane tungkas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan ipun nampi paramata-matane ring umahipune saha becik.

32Perluke malih lanturang tiang? Tan wenten sela buat tiang nuturang indik Dane Gideon, Barak, Simson, Yepta, Daud, Samuel miwah paranabine.

33Malantaran kapracayan, dane mayuda nglawan panegara-panegarane sane siosan saha molih kamenangan. Dane pada ngamargiang paindikan sane patut tur nampi sane kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane mungkem bungut singa-singane,

34dane ngamademang geni sane murub, dane luput saking pati antuk pedang, dane mula pada lemet, nanging dados kuat; dane mawisesa ring payudan tur ngaonang prajurit dura negarane.

35Malantaran kapracayan parawanitane nampi malih anggota kulawarganipune sane kauripang saking pantaran anake padem. Wenten malih sane tan kayun nampi kamerdekan, dane seda malantaran kasangsarain, mangdane dane prasida malih katangiang sajeroning urip sane becikan.

36Wenten malih sane kabinjulin tur kapecutin, sane lianan kaante tur kapangkeng.

37Wenten taler sane kencur antuk batu, wenten sane kagergaji dados kalih, wenten sane kasedayang antuk pedang. Wenten sane nglelana, mapangangge malakar antuk kulit biri-biri wiadin kulit kambing. Dane pada tiwas, samaliha kasangsaren miwah kaala-ala.

38Kaluihan jagate puniki nenten pantes pabuat dane. Dane nglelana sakadi anake sane rarud ring tegal melakange, ring bukit-bukite, wiadin masandekan ring gua-guane miwah sajeroning bangbang-bangbange.

39Anake punika makasami sampun molih kamenangan malantaran kapracayan. Nanging dane tan nampi sane kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa,

40santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyediayang rencana sane becikan pabuat iraga; Ida ngarsayang, mangda dane makasami dados sampurna sareng ring iraga.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Ibrani 11):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Ibrani 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran