Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 13 >> 

Urip

1Lanturangja saling tresnain ring pantaran semetone, sakadi anak sane mapasemetonan sajeroning Ida Sang Kristus.

2Elingangja mangda semeton lila nampi anak madunungan jumah semetone. Santukan makudang-kudang anak sane ngamargiang paindikane punika, ipun nampi malaekat, sane tan uningin ipun.

3Elingangja anake sane wenten ring pangkenge, rasayangja satmaka semeton sareng-sareng ring ipun mapangkeng. Elingangja anake sane nandang pakewuh, taler rasayang satmaka semeton pateh nandang pakewuh sakadi ipun.

4Semeton makasami patut ngajiang pangantenan semetone tur sang mapikuren mangda pada satia marep ring somahipune. Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nepasin anake sane cabul miwah sane mamitra.

5Sampunangja semeton kuduan ring jinah, tur puputangja ragan semetone antuk paindikan sane sampun druenang semeton. Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngandika kadi asapuniki: “Ulun tusing taen lakar ngutang kita; kita tansah lakar runguang Ulun.”

6Duaning punika ngiringja iraga wanen tur ngucap kadi asapuniki: “Ida Sang Panembahan dados Panulung tiange, tiang tan pacang ajerih. Tan wenten anak sane nyidayang ngudiang-ngudiang marep ring tiang.”

7Elingangja parapamimpin semetone sane nguni, sane sampun midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton. Kayun-kayuninja malih sapunapi indik danene sampun urip miwah seda, tur tinutinja kapracayan danene.

8Ida Sang Kristus punika pateh, sane dibi, sane mangkin miwah salami-laminipun.

9Sampunangja paurukane sane tawah mawarni-warni punika ngawinang semeton nyasar saking pamargin semetone sane patut. Becikan iraga kapagehang antuk sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, boyaja antuk pidabdab sane ngeniang indik mangan miwah nginum, santukan anake sane ninutin pidabdabe punika tanja pacang molih pitulungan saking pidabdabe punika.

10Parapandita sane ngayah ring genah pamuspan anak Yahudine tan wenang ngrayunang aturan sane wenten ring genah aturan iragane.

11Pandita Agung anak Yahudine makta rah sato ka jeroning Genahe Sane Maha Suci buat ngaturang rahe punika dados aturan panyupat dosa-dosa; nanging bangken satone punika kageseng ring jabaan genahe mabakti.

12Punika awinan Ida Hyang Yesus taler seda ring jabaan pamedal kotane, mangdane Ida prasida nyuciang rakyate saking dosa-dosannyane masrana antuk rah Idane.

13Duaning punika ngiringja iraga nangkil ring Ida ring jabaan genahe mabakti tur sareng-sareng ngambil duman ring kanistan Idane.

14Santukan iriki ring mrecapada tan wenten kota sane langgeng pabuat iraga. Iraga ngulati kota sane jaga rauh.

15Duaning punika, ngiringja iraga tansah ngaturang pujian ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane katurang sajeroning Ida Hyang Yesus, inggih punika baos sane wetu saking bibih iragane tansah ngangkenin parab Idane.

16Sampunangja lali buat malaksana sane becik tur saling tulunginja ring pantaran semetone, santukan paindikane punika dados aturan sane kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

17Tinutinja parapamimpin semetone tur margiangja prentah-prentah danene. Dane tan rarianan tansah miara jiwan semetone, santukan dane patut ngaturang tanggung jawab ngeniang indik ayah-ayahan danene ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yening semeton ninutin dane, dane pacang nglaksanayang pakaryan danene saha liang. Nanging yening tan kadi asapunika, dane pacang makarya saha sedih, tur paindikan punika tan pacang mapikenoh pabuat semeton.

18Pagehangja ngastawayang tiang. Tiang pracaya mungguing manah tiange ening nirmala, santukan tiang tansah meled ngamargiang paindikan sane patut.

19Banget pisan tiang nunas ring semeton, mangda semeton ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangdane Ida digelis ngutus tiang mawali ngrauhin semeton.

Panga

20Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nangiang Ida Hyang Yesus saking pantaran anake padem tur malantaran sedan Idane, Ida Hyang Yesus dados Pangangon Agung pabuat biri-birine punika. Samaliha malantaran sedan Idane, pasubaya sane langgeng sampun kadagingin meterae.

21Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin damene, maicayang ring semeton saluiring paindikan sane becik, sane buatang semeton buat nglaksanayang pakarsan Idane. Samaliha dumadak malantaran Ida Hyang Yesus Kristus, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngaryanang paindikan sane ledangin Ida, sajeroning iraga. Tur wantah pabuat Ida Sang Kristus kamulian salami-laminipun. Amin.

Pamup

22Duh parasemeton, tiang nunas, mangda semeton saha sabar mirengang pitutur-pitutur tiange puniki, santukan surat sane tulis tiang puniki nentenja panjang pisan.

23Tiang meled, mangda semeton uning, mungguing semeton iragane Timotius sampun kabebasang saking pangkenge. Yening ipun digelis rauh, tiang pacang sareng-sareng ring ipun ngrauhin semeton.

24Rauhangja pangayu bagian tiange ring sakancan parapamimpin semetone tur ring sakancan kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Parasemeton saking jagat Italia ngaturang pangayu bagia ring semeton.

25Sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa nyarengin semeton sinamian.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Ibrani 13):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Ibrani 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran