Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 9 >> 

Indik

1Ring pasubayane sane pangawit wenten pidabdab indik mabakti miwah genah mabakti sane kakardi antuk manusa.

2Ring genah mabaktine punika wenten rongan kekalih, sane asiki ring jabaan, kawastanin Genah Sane Suci. Ring rongan punika wenten lampu, meja miwah roti sane katurang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

3Ring ungkur korden panyelenge, inggih punika kordene sane kaping kalih, wenten malih rongan sane kawastanin Genah Sane Maha Suci.

4Ring rongane punika wenten pasepan malakar mas, genah morbor menyan miwah Peti Prajanjiane, sane kakaput antuk mas makabungkul. Sajeroning petine punika wenten jembung mas, sane madaging manna miwah teteken Sang Pandita Agung Harun sane sampun naenin makedapan miwah batu kalih tebih sane matulis pituduh-pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

5Ring duur Petine punika wenten arca palawatan malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kampidnyane makebat ngangkebin tekep Petine punika, sane kawastanin genah pangampuraning dosa. Nanging sane mangkin durung masanipun buat nlehtehang paindikane punika makasami.

6Paindikane punika kadabdab kadi asapuniki: parapanditane nyabran rahina ngranjing ring rongan sane ring jabaan buat ngamargiang darma kapanditan danene.

7Nanging wantah Sang Pandita Agung sane ngranjing ring rongan sane ring jeroan ngataun apisan. Sang Pandita Agung makta rah sane jaga aturang dane ring Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat dane ngraga miwah pabuat pamrastan dosa-dosan rakyate sane tan uninginipun.

8Malantaran pidabdab sakancan barang-barange punika, Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngurukang saha tatas mungguing sakantun rongane sane ring jabaan punika manggeh, lawange sane ngungsi ka Genah Sane Maha Suci punika kantun durung mampakan.

9Paindikane punika dados lawat pabuat masane sane mangkin, sane mapiteges: mungguing sarwa aturan miwah aturan wewalungan sane katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa tan mrasidayang nyampurnayang manah anake sane mabakti.

10Paindikane punika makasami wantah pidabdab sekala, ngeniang indik dedaaran, inum-inuman miwah upakara mabresih, sane kamargiang kantos rauh panemayannyane saluiring paindikan pacang kaanyarang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

11Nanging Ida Sang Kristus sampun rauh dados Pandita Agung pabuat paindikan sane becik sane sampun wenten iriki ring jagate. Genah mabakti genah Idane ngamargiang darma kapanditane punika agungan miwah luihan kasampurnannyane; genahe mabakti punika nentenja kakardi antuk manusa, tur tan kawengku antuk jagate sane sekala puniki.

12Rikala Ida Sang Kristus ngranjing ka rongan sane ring jeroan, inggih punika Genah Sane Maha Suci, Ida ngranjing wantah apisan buat salami-laminipun tur Ida nenten makta rah kambing miwah banteng sane jaga katurang dados aturan. Nanging Ida makta rah Idane ngraga tur malantaran punika Ida molih karahayuan sane langgeng pabuat iraga.

13Rah kambing miwah bantenge miwah abun aturan godel banteng sane kaborbor punika raris kaketisang ring anake sane leteh. Malantaran punika anake punika dados suci, santukan kaletehannyane sampun kabrastayang.

14Yening paindikane punika sawiakti kadi asapunika, punapi malih rah Ida Sang Kristus. Santukan malantaran Ida Sang Roh Suci sane langgeng, Ida Sang Kristus sampun ngaturang anggan Idane ngraga dados aturan sane sampurna ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Rah Idane pacang nyuciang manah iraga saking saluiring pakaryan iragane sane tan mapikenoh, mangdane iraga prasida ngaturang bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane jumeneng langgeng.

15Malantaran paindikane punika Ida Sang Kristus ngrauhang pasubaya sane anyar, mangda anake sane sampun kesengin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa prasida nampi merta sane langgeng, sane sampun kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Paindikane punika prasida mamargi, santukan sedan Idane sampun mebasang manusane saking saluiring kiwangannyane, sane kardi ipun daweg ipun kantun kategul antuk pasubaya sane lawas.

16Yening wenten surat wasiat ngeniang indik warisan, pinih riin patut kabuktiang, mungguing anake sane ngaryanang surate punika sampun padem.

17Santukan surat wasiate punika tan mapikenoh, yening anake sane ngaryanang surate punika kantun urip. Surate punika wau wenten pikenohipun, yening anake punika sampun padem.

18Punika awinanipun pasubaya sane lawas punika prasida dados sah wantah malantaran rah.

19Santukan sasampune Dane Musa midartayang sakancan pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kasurat ring Cakepan Torate ring arepan bangsa Israel, dane raris ngambil rah banteng madukan toya, tumuli kaketisang ring Cakepan Torate punika miwah ring sakancan anake sane wenten irika, nganggen padang hisop miwah bulun biri-biri sane mawarna barak wayah,

20kadulurin pangandika asapuniki: “Ene getih ane ngesahang pasubaya, ane kapituduhang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, apanga tinutin nyama ajak makejang.”

21Kadi asapunika taler Dane Musa ngetisin genah mabaktine miwah saluiring prabot sane kagunayang sajeroning pangubaktine antuk rah.

22Sujatinipun, manut Cakepan Torate, satmaka saluiring paindikan kasuciang antuk rah; tur dosa-dosane wantah sida kampurayang, yening wenten tabuh rah.

Atura

23Kadi asapunika patutipun saluiring paindikane puniki kasuciang, sane pinaka dados lawat paindikan sane wenten ring suarga. Nanging paindikan sane wenten ring suarga punika mamuatang aturan sane luihan.

24Santukan Ida Sang Kristus nentenja ngranjing ka Genahe Sane Suci, sane kakardi antuk manusa, sane wantah dados lawat Genah Sane Sujati, nanging Ida sampun ngranjing ka suarga, tur irika sane mangkin Ida nangkil ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat kapentingan iragane.

25Sang Pandita Agung Yahudine nyabran taun ngranjing ka Genahe Sane Suci makta rah sato. Nanging Ida Sang Kristus tanja nyabran-nyabran ngranjing buat ngaturang anggan Idane,

26santukan yening kadi asapunika Ida patut nyabran-nyabran nandang sangsara ngawit saking duk jagate kakardi. Nanging, Ida sampun mapakantenang raga wantah apisan buat salami-laminnya, rikala pamuput masane sampun nampek, buat mrastayang sakancan dosane, malantaran Ida ngaturang anggan Idane ngraga.

27Sakancan manusane sampun janten pacang padem wantah apisan, raris ipun katepasin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

28Kadi asapunika taler ngeniang indik Ida Sang Kristus, Ida sampun katurang dados aturan wantah apisan buat mrastayang dosa-dosan anake akeh. Ida pacang mapakantenang raga sane kaping kalihipun nentenja buat mrastayang dosa, nanging buat ngrahayuang anake sane nyantosang rauh Idane.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Ibrani 9):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Ibrani 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel