Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Imamat 6 >> 

1Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang pidabdabe sane ring sor puniki ring Dane Musa.

2Yening wenten anak ngardi dosa pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran ipun nenten nyak ngwaliang barang sane katitipang ring ipun antuk sesamannyane wong Israel, wiadin malantaran mamaling barang sesamannyane, wiadin malantaran nguluk-uluk sesamanipune,

3wiadin malantaran ipun nenten ngaku ngeniang barange sane sampun ical tur masumpah mungguing ipun nenten wenten ngeniang barange punika, ipun patut ngaturang aturan panaur danda.

4Ipun patut ngwaliang napija sane sampun keniang ipun malantaran cara sane nenten jujur. Ring rahina ipun kuningin iwang punika, ipun patut ngwaliang sategepipun ring sang sane nruenang barange punika, samaliha patut kawewehin malih apahliman.

5(6:4)

6Ipun taler patut ngaturang biri-biri wiadin kambing muani sane tan paceda ring ajeng sang pandita, makadados aturan panaur danda pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pangargan aturane punika katetepang manut ring patokan sane resmi.

7Sang pandita patut ngaturang aturan punika pabuat dosan anake punika, irika Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngampurayang dosannyane.

Atura

8Ida Sang Hyang Widi Wasa nitahang ring Dane Musa,

9mangda dane ngrauhang ring Dane Harun miwah paraputran danene, indik pidabdab aturane sane maborbor. Aturane sane maborbor punika patut kabanggayang ring pamorboran aturane awengi mepek, tur geninnyane mangda tetep kantun ngendih.

10Sasampune punika sang pandita ngrangsuk jubah miwah jaler lenen raris ngambil abu sane madaging muluk sane kantun ring pamorboran aturane punika raris kagenahang ring sisin pamorboran aturane punika.

11Sasampune punika dane patut nyalinin busanan danene, tumuli ngambil abune punika kabakta ka genahe sane kasuciang sane wenten ring jaban pakemahane.

12Genine sane ring pamorboran aturane punika patut setata ngendih, tur sampunang pisan naenin padem. Nyabran semengan sang pandita patut ngimbuhin saang ring pamorboran aturane punika, saha nabdabang aturane sane maborbor irika miwah morbor muluk aturan karahayuane punika.

13Genine ring pamorboran aturane punika patut setata ngendih tur nenten kengin kabanggayang padem.

Indik

14Sane inucap ring sor puniki, pidabdab indik aturan sesajen. Sang pandita katurunan Dane Harun, sane patut ngaturang aturan sesajen pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa ring arepan pamorboran aturane.

15Sasampune punika dane patut ngambil tepunge punika agemel miwah minyak lan menyan sane ring tepunge punika tumuli kaborbor ring pamorboran aturane makadados cihna mungguing aturane punika makasami sampun katur pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ambun aturane punika ngawinang ledang pakayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

16Sisannyane patut kajengang antuk parapanditane. Tepunge punika patut kapanggang kanggen roti tan paragi tur kajengang antuk sang pandita ring genahe sane suci, inggih punika ring natar Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun maicayang punika ring parapanditane makadados eduman danene sajeroning aturan rayunane punika. Aturane punika kalintang suci, tan bina sakadi aturan panyupat dosa, miwah aturan panaur danda punika.

17(6:16)

18Pabuat sapanglanturipun sawatek katurunan Dane Harun sane lanang kengin ngajengang rotine punika. Punika makadados eduman danene sane tetep saking sakancan aturan rayunane sane katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Anake sane ngusud aturan rayunane sane sampun katurang, pacang keni sengkala ulihan kakuatan kasucian aturane punika.

19Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang ring Dane Musa, pidabdab sane inucap ring sor puniki, inggih punika,

20indik maduijatiang pandita katurunan Dane Harun. Ring rahinan danene kaduijatiang, dane patut ngaturang tepung gandum akilo pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, (asah ring aturan sesajen sane katurang nyabrah rahina), atenga katurang rikala semeng atenga rikalaning sore.

21Tepung gandume punika patut kadukin minyak, raris kapanggang ring pamanggangane tur sasampune punika raris kenyagang, tumuli katurang dados aturan sesajen, ambunnyane ngawinang ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

22Ring masa-masa sane jaga rauh, salami-laminipun, sawatek katurunan Dane Harun, sane madeg dados Pandita Agung patut ngaturang aturan sane kadi asapunika. Aturane punika patut kaborbor makasami, makadados aturan pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

23Aturan sesajen sane katurang antuk sang pandita punika nenten pisan dados kajengang, makasami patut kaborbor.

Atura

24Ida Sang Hyang Widi Wasa nitahang ring Dane Musa,

25mangda maicayang pidabdab indik aturan panyupat dosa, ring Dane Harun miwah paraputran danene. Wewalungan sane kanggen aturan panyupat dosa, patut katampah ring sisi kaler pamorboran aturane, ring genah anake nampah wewalungan pabuat aturan sane maborbor. Punika aturan sane kalintang suci.

26Sang pandita sane ngaturang aturan wewalungane punika patut ngajengang aturane punika ring genahe sane suci, inggih punika ring natar Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa.

27Sapasiraja wiadin punapija sane ngantug aturane punika, jaga keni sengkala malantaran kakuatan kasucian aturan punika. Yening wenten pangangge wiadin barang sane keni kecritan getih wewalungane punika, pangangge wiadin barange punika patut kumbah ring genahe sane suci.

28Sakancan payuk tanah sane kanggen nglablab ulam aturane punika patut kabelahang. Tur yening sane kanggen punika payuk temaga, payuke punika patut kasutsut tur kumbah antuk toya.

29Sakancan kulawargan sang pandita sane lanang kalugra ngrayunang aturane punika; aturane punika kalintang suci.

30Nanging sakancan wewalungane sane getihnyane kabakta ka jeroan Kemah Sucine, tur kagunayang sajeroning upacara buat ngampurayang dosa, wewalungane punika nenten patut kajengang. Punika patut kaborbor.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Imamat 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran