Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 2 >> 

1Kadi asapunika akasa lan pretiwi, miwah sadagingipun makasami kapuputang.

2Ida Sang Hyang Widi Wasa muputang pakaryan Idane punika ring rahina sane kaping pitu. Tur ring rahina sane kaping pitu punika Ida mararian saking saluiring pakaryan Idane.

3Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngamertanin rahina sane kaping pitu punika, tur kasuciang kadadosang rerainan, santukan ring rahinane punika Ida mararian saking sakancan pakaryan Idane.

4Kadi asapunika katuturanipun, akasa miwah pretiwine kawentenang.

Taman

Duk Ida Sang Hyang Widi Wasa ngwentenang akasa miwah pretiwi,

5durung wenten entik-entikan ring jagate, samaliha ring tegale taler durung wenten tetumbuhan, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa durung nedunang sabeh ring jagate, samaliha durung wenten anak sane ngarap tanahe punika.

6Nanging wenten toya nrebes metu saking pretiwine, sane ngawinang tanahe beseg makasami.

7Sasampune punika Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngambil tanah tumuli karupayang dados manusa, song irungnyane tumuli kupin antuk angsengan urip, mawastu manusane punika raris murip.

8Sapanglanturipun Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngardi taman ring tanah Eden, ring tepi siring kangin. Manusane sane sampun rupayang Ida punika raris genahang Ida irika.

9Ida Sang Hyang Widi Wasa raris numbuhang kekayonan mawarni-warni, sane wohnyane ngenyudang manah tur becik buat kajengang. Ring basan tengah tamane punika wenten wit urip miwah wit pangweruhan indik becik miwah kaon.

10Ring Eden wenten tukad membah ngecokin tamane punika, tur saking irika tukade punika maparo dados patpat.

11Tukade sane kaping pisan mawasta Pison, inggih punika tukad sane membah ngilehin jagat Hawila.

12(Ring jagate punika wenten mas murni miwah minyak wangi sane wanginnyane angalub-alub, pingkalih sesocan sane mule-mule.)

13Tukad sane kaping kalih mawasta Gihon sane membah ngilehin jagat Kuse.

14Tukad sane kaping tiga mawasta Tigris, sane membah dangin jagat Asure. Tukad sane kaping pat mawasta Eprat.

15Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli ngambil manusane punika tur kagenahang ring tamane ring Eden, mangda dane ngarap tur miara tamane punika.

16Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica pituduh sapuniki ring imanusa: “Sakancan buah punyan kayune ane ada di tamane ene, dadi daar sakita karep kitane,

17nanging buah punyan kayu pangweruhan unduk melah muah jelene ento, ento tusing pesan dadi daar kita. Sawireh yen kita naar buahne ento, kala ditu sinah kita lakar mati.”

18Ida Sang Hyang Widi Wasa malih masabda sapuniki: “Tusing melah yen manusane ento tuah padidina dogen. Ulun lakar ngaenang ia timpal ane cocok buat nulungin ia.”

19Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngardi sawatek sato alas miwah paksi ring ambarane antuk tanah. Sato miwah paksi punika makasami raris bakta Ida ring ajeng manusane punika. Ida mapakayunan uning wasta punapike sane jaga wehin dane ring sato-sato miwah paksi-paksine punika. Tur wasta sane kawehin antuk imanusa ring saananing sato miwah paksine punika, punika makasami dados wastanipune.

20Manusane punika raris ngwastanin sakancan sato miwah sakancan paksine. Nanging pabuat dane ngraga nenten wenten panggihin dane timpal sane cocok buat nulungin dane.

21Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngawinang mangdane dane sirep aris. Rikala dane sirep, Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngambil salah tunggil galih igan danene. Genahe punika tumuli malih katekep antuk daging.

22Antuk galih igane sane ambil Ida saking manusane punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngardi anak istri, raris bakta Ida ka ajeng manusane punika.

23Manusane punika raris mabaos kadi asapuniki: “Nah, ene apa ia, anak ane patuh teken idewek, nah ento tulang ane uli tulang idewek, muah isi ane uli isin ideweke. Ia lakar kadanin anak luh, sawireh ia kajemak uli sig anake muani.”

24Punika awinanipun anake lanang nilar meme bapanipune, raris nunggil ring somahipune, ngantos ipun sareng kalih dados madewek tunggal.

25Manusane makakalih, inggih punika imanusa sareng rabin danene, sami pada malugas, nanging dane nenten rumasa kimud.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel