Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 40 >> 

Pange

1Sasampun maletan makudang-kudang warsa saking paindikan sane wau inucap, kacrita pangenter inum-inuman miwah pangenter rayunan ida sang prabu ngardi kiwangan ring ajeng idane.

2Duaning punika ida sang prabu raris duka ring prakanggen purin idane makakalih punika.

3Sang kalih tumuli katahan ring jeroan komandan pangawal ida sang prabu, inggih punika ring pangkeng genah Dane Yusup mapangkeng.

4Komandan pangawal ida sang prabu munduhang genah Dane Yusup ring sang kalih punika, mangda Dane Yusup ngayahin sang kalih. Kadi asapunika indik sang kalih katahan makudang-kudang masa irika.

5Sedek rahina anu sang kalih nyumpena, tur sumpenan dane suang-suang punika pada ngemu arti.

6Pasemengan, rikala Dane Yusup ngrauhin sang kalih, kacingak antuk dane, mungguing sang kalih sedekan nandang sungsut.

7Dane Yusup tumuli matur pitaken ring sang kalih sapuniki: “Punapi awinanipun swabawan pamekele sakadi ucem ring rahina puniki?”

8Sang kalih tumuli ngandika ring dane: “Ibi sanja icang ajak dadua pada ngipi, nanging tusing ada anak ane nyidayang nerangang artin ipian icange ento.” Dane Yusup raris matur ring dane sareng kalih: “Sane maraga wikan nerangang artin ipian, boyake wantah Ida Sang Hyang Widi Wasa? Indayang critayang sumpenan pamekele ring titiang.”

9Sang pangenter inum-inuman raris nyritayang sumpenan danene ring Dane Yusup, sapuniki: “Di pangipian icang nepukin punyan anggur di arep icange.

10Punyan anggure ento macarang tetelu. Mara punyan anggure ento makepikan, lantas pesu bunganne tur rencean anggure nged misi buah ane tasak-tasak.

11Buina icang sedekan ngisi gelas inum-inuman ida sang prabu. Buah anggure ento alap icang laut peres icang sig gelas inum-inuman ida sang prabu, suud keto gelase ento laut aturang icang ka ajeng idane.”

12Dane Yusup raris matur ring dane: “Sapuniki piteges sumpenane punika. Carange tetiga punika mapiteges tigang rahina.

13Sajeroning tigang rahina puniki ida sang prabu jaga mebasang tur ngwaliang pamekele, ring linggih sane riin, tur pamekele pacang malih ngaturang gelas inum-inuman ring ajeng ida sang prabu sakadi sane sampun-sampun.

14Sakewanten yen linggih pamekele sampun becik, elingang taler titiang, masrana nguningayang sapariindik titiange ring ida sang prabu. Titiang nunas ica, ledang pamekele nulungin titiang mangda titiang mrasidayang medal saking genahe puniki.

15Santukan titiang kapandung saking jagat wong Ibranine. Samalihipun iriki titiang nenten naen malaksana sane tan patut, sane ngawinang titiang patut karanjingang ring pangkenge puniki.”

16Sang pangenter rayunane mireng piteges sumpenane punika becik pisan. Duaning punika dane raris ngandika ring Dane Yusup: “Icang masih ngipi: Di pangipian icang sedekan nyuun talam tetelu, misi rayunan.

17Talame ane siduur misi rayunan mawarna-warna, pabuat ida sang prabu. Nanging jeg ada makudang-kudang kedis tur ngamah rayunane ane ada di talame ane suun icang ento.”

18Dane Yusup raris masaur: “Sapuniki piteges sumpenane punika. Talame tetiga punika mapiteges tigang rahina.

19Sajeroning tigang rahina puniki ida sang prabu jaga mebasang pamekele. Pamekele pacang kapunggal, tur anggan pamekele pacang kagantung ring tarune, irika sarwa paksine pacang pada rauh tur neda layon pamekele.”

20Kacrita ring rahina sane kaping tiganipun, ring rahina piodalan ida sang prabu, ida ngwentenang pepestan pabuat prakanggen idane makasami. Ida mebasang pangenter inum-inuman miwah pangenter rayunane punika ring ajeng paraprakanggen idane.

21Pangenter inum-inumane punika malih waliang ida ring linggih danene sane riin.

22Nanging sang pangenter rayunane punika katibakin danda pati sakadi sane sampun kartiang antuk Dane Yusup ring ajeng danene.

23Nanging pangenter inum-inumane punika, nenten pisan eling malih ring Dane Yusup.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 40 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran