Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 41 >> 

Ida s

1Sasampune maletan kalih taun, ida sang prabu raris nyumpena. Sajeroning panyumpenan, ida rumasa ngadeg ring tepin Tukad Nile.

2Irika wenten kacingak banteng pepitu sane becik pawakanipune tur mokoh-mokoh, medal saking Tukad Nile, raris neda padang ring sisin tukade punika.

3Wusan punika wenten taler cingakin ida banteng sane lianan pitung ukud medal saking Tukad Nile, pawakanipune kaon tur berag-berag. Bantenge puniki raris majujuk ring sisin tukade ring samping banteng-bantenge sane inunian.

4Banteng-bantenge sane becik pawakanipune tur mokoh-mokoh, raris kateda antuk banteng-bantenge sane kaon pawakanipune tur berag-berag punika. Rauh irika, ida sang prabu raris matangi.

5Sasampune punika ida malih sirep, tur malih ida nyumpena, sane kaping kalihipun. Sajeroning panyumpenan cingak ida wenten badihan gandum sane jelih tur becik pitung badih, medal saking punyan gandume akatih.

6Nanging wusan punika raris wenten badihan gandum sane berag tur layu, kampehang angin Kaulu.

7Badihan gandume sane jelih tur becik pitung badih inuni raris kuluh antuk badihan gandume sane berag punika. Wus punika ida sang prabu raris matangi, tur ida wikan ida wantah nyumpena kewanten.

8Rikalaning semeng ida rumasa osek ring pakayunan. Ida raris ngesengin sawatek anake pradnyan miwah sawatek anake midep ring Mesir. Ida sang prabu raris nyritayang sumpenan idane ring ida dane sareng sami, nanging angan adiriko nenten wenten sane mrasidayang ngaturang piteges sumpenan idane punika.

9Sang pangenter inum-inumane raris matur ring ida sang prabu: “Ring rahinane puniki titiang rumasa buat pisan jaga nguningayang indik kiwangan titiange sane riin.

10Duk punika palungguh iratu duka pisan ring paraprakangge druene, tur titiang pangkeng palungguh iratu ring jeroan pangawal purine, sinarengan ring pangenter rayunane.

11Risedek rahina anu, titiang sareng kalih pada ngipi, tur ipian titiange suang-suang pada wenten pitegesipun.

12Irika taler wenten anak truna wong Ibrani, sinarengan mapangkeng ring titiang sareng kalih. Anake punika parekan komandan pangawal purine. Titiang sareng kalih raris nyritayang ipian titiange ring ipun tur ipun raris ngartiang ipian titiange suang-suang.

13Pamuputipun sawiakti madaging pisan sakadi sane artiang ipun ring titiang sareng kalih, inggih punika: Titiang kawaliang malih ring pangkat titiange, tur pangenter rayunane punika kadanda pati.”

14Sasampun punika ida sang prabu raris ngandikayang mangda ngesengin Dane Yusup. Dane raris digelis kawedalang saking pangkeng. Dane tumuli macukur tur meseh pangangge, raris nangkil ring ajeng ida sang prabu.

15Ida sang prabu raris ngandika ring Dane Yusup, sapuniki: “Gelahe ngipi, nanging tusing ada angan adiriko anak ane nyidayang ngartiang ipiane ento. Nanging gelahe suba ningeh unduk pamane bisa ngartiang ipian.”

16Dane Yusup raris matur ring ida sang prabu: “Boya titiang, nanging wantah Ida Sang Hyang Widi Wasa sane jaga mapaica piteges sane becik nuek ring sumpenan palungguh iratu punika.”

17Ida sang prabu raris ngandika ring Dane Yusup: “Kene ipian gelahe ento. Gelahe sedekan majujuk di sisin Tukad Nile.

18Ditu laut ada sampi pitung ukud pesu uli tukade. Sampine ento mokoh-mokoh tur melah pesan goban awakne. Sampi-sampine ento pada ngamah padang di sisin tukade.

19Nanging suud keto, laut ada buin sampi lenan pitung ukud pesu uli di tukade. Sampine ento jelek pesan gobanne, buina berag-berag, tuah ikulit ngaput itulang. Tusing taen gelahe nepukin sampi ane buka keto jelekne di sakuub gumi Mesire.

20Sampine ane mokoh-mokoh ituni laut amaha baan sampine ane berag-berag ento.

21Sampi-sampine ane mokoh-mokoh uluha teken sampine ane berag-berag nanging unduke ento tusing ada marawat angan abedik, sawireh sampine ane berag-berag ento enu masih tileh jelek buka ane jati mula. Ditu laut gelahe enten.

22Sesubanne keto, di pangipian buin gelahe nepukin ada punyan gandum akatih. Punyan gandume ento misi badihan gandum ane jelih tur melah pitung badih.

23Nanging suud keto, ada masih mentik badihan gandum ane tuh pitung badih, berag tur layu putput angin Kaulu.

24Badihan gandume ane melah ituni laut amaha teken badihan gandume ane berag-berag ento. Ipiane ento suba tuturang gelahe teken parapradnyane dini, nanging tusing ada ane bisa ngartiang ipiane ento teken gelahe.”

25Dane Yusup tumuli matur ring ida sang prabu: “Inggih ratu sang prabu, mungguing sumpenan palungguh iratu makakalih punika pateh pitegesipun. Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang ngwarah-warahang ring palungguh iratu, paindikan sane jaga margiang Ida.

26Mungguing bantenge sane mokoh-mokoh pepitu punika mapiteges pitung warsa. Kadi asapunika taler indik badihan gandume sane becik punika taler mapiteges pitung warsa. Sumpenan iratu makakalih punika pateh pitegesipun.

27Mungguing bantenge sane berag-berag miwah kaon pitung ukud, sane medal ungkuran punika mapiteges pitung warsa. Kadi asapunika taler badihan gandume pitung badih sane puyung tur layu putput angin Kaulu punika, makasami mapiteges jaga wenten masan sayah pitung warsa suenipun.

28Titiang sampun nguningayang ring palungguh iratu, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyinahang paindikan sane pacang laksanayang Ida ring palungguh iratu.

29Ring sawewidangan jagat Mesire, jaga wenten masa gemuh landuh pitung warsa suenipun.

30Sasampune punika, jaga wenten masa sayah pitung warsa suenipun. Masa gemuh landuhe punika pacang kalaliang, santukan masa sayah punika jaga nguugang jagate.

31Masa gemuh landuhe punika nenten kanten laadipun ring jagate iriki, santukan sayahe punika kalintang ageng.

32Sumpenan palungguh iratu punika kawali-walinin ngantos pingkalih punika mapiteges, mungguing paindikane punika sampun kapastiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha digelis pacang laksanayang Ida.

33Sane mangkin ledang palungguh iratu ngrereh tur ngangkat anak sane pradnyan tur wicaksana buat ngenterang jagat druene.

34Kadi asapunika taler mangda palungguh iratu ngangkat tur ngamanggehang anak dados parasedahan ring jagat druene. Mangda sajeroning masa gemuh landuh sane pitung warsa punika, ipun nuduk upeti apahliman saking pamupon gandume.

35Sajeroning masa gemuh landuh sane jaga rauh puniki, ipun patut munduhang sarwa pangan. Icen ipun kakuasan buat munduhang, nyimpen tur ngebag gandum ring kota-kotane sami.

36Saananing sarwa pangane punika dados bekel pabuat jagat druene, sajeroning masa sayah sane pitung warsa sane jaga nibenin jagat Mesire. Malantaran punika kaula druene nenten jaga katempuh antuk sayahe punika.”

Dane

37Atur Dane Yusup punika kabaos patut antuk ida sang prabu miwah antuk prakanggen idane sami.

38Ida sang prabu raris ngandika ring parabaudandan idane: “Iraga tusing nyidayang lakar maan anak melahan teken Yusup, ane kabekin baan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

39Ida raris ngandika ring Dane Yusup: “Ida Sang Hyang Widi Wasa suba ngwarah-warahang unduke ene teken paman tur tusingja ada buin anak ane midep muah wicaksana buka pamane.

40Ane jani paman dadiang gelahe patih dini di gumin gelahe. Panjak gelahe makejang patut tinut teken prentah paman patihe. Sakewala tuah singasanane ene dogen gelahe lebihan teken paman patih.”

41Sapanglanturipun, ida sang prabu ngandika ring Dane Yusup: “Ngawit uli jani gelahe ngamanggehang paman dadi patih di sawewidangan tanah Mesire.”

42Wusan punika ida sang prabu raris nglukar ali-ali stempel idane saking jrijin idane, tumuli kasalukang ring jrijin Dane Yusup. Dane Yusup tumuli kabusanain busana sarwa endah, tur kantan danene kakalungin kalung mas.

43Ida sang prabu raris ngandikayang mangda Dane Yusup kalinggihang ring kretan idane sane nomor kalih, tur pacalange sane wenten ring ajeng danene raris jerit-jerit, mangdane rakyate pada nyamping tur nunas lugra ring dane. Kadi asapunika indiknyane Dane Yusup kadegang dados patih buat ngetangang sawewidangan tanah Mesire.

44Ida sang prabu ngandika ring Dane Yusup: “Gelahe ene ane dadi prabu, nanging tusing ada anak ane dadi makitipan dini di sawewidangan tanah Mesire yen tusing maan lelugrahan uli paman.”

45Ida sang prabu raris marabin Dane Yusup: Sapnat Paaneah. Samaliha dane kicen rabi, mapesengan Asnat, okan Sang Pandita Potipera, sane ring kota Heliopolis. Kadi asapunika indik Dane Yusup kangkat tur kamanggehang dados patih ring Mesir.

46Duk dane kamanggehang dados patih ring Mesir, yusan danene tigang dasa taun. Dane tumuli mapamit saking ajeng ida sang prabu, raris lunga nylajah sakuub tanah Mesire.

47Sajeroning pitung warsa masa gemuhe punika, jagate irika mupuang pamupon sane madugdug-dugdug.

48Sajeroning masa gemuh landuh sane pitung taun punika, Dane Yusup raris munduhang saananing sarwa pangan sane wenten ring tanah Mesir. Sarwa pangane punika raris kasimpen ring kota-kota. Pamupon desa-desa sane ring kiwa tengen kotane, kasimpen ring kota punika.

49Kadi asapunika Dane Yusup munduhang gandum kalintang akeh pisan tan bina sakadi bias segarane, kantos tan keni winilang akehnya.

50Sadurung masan sayahe punika rauh, Dane Yusup madue putra lanang kekalih, sane kembasang antuk Dane Asnat.

51Okan danene sane pinih duur, kapesengin: Manase, santukan kabaos antuk dane: “Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngawinang tiang lali ring kamewehan tiange miwah ring palelintihan tiange.”

52Tur okan danene sane alitan, kapesengin: Epraim, santukan kabaos antuk dane: “Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica pianak ring tiang, ring jagat genah tiange nandang sangsara.”

53Sasampun masa gemuh landuh sane pitung warsa ring tanah Mesir punika lintang,

54raris rauh masa sayah sane pitung warsa punika, sakadi sane sampun kapangandikayang antuk Dane Yusup. Ring sakuub jagate wenten sayah, nanging ring sawewidangan jagat Mesire kantun wenten pangan.

55Ritatkala wewidangan jagat Mesire keni sayah, rakyate raris pada jerit-jerit nunas pangan ring ida sang prabu. Ida raris ngandika ring ipun sapuniki: “Kema nunas pangan teken paman patih Yusup. Tuutangja ane ndikayang dane teken cai.”

56Masa sayahe punika ngrubeda ring sakuub jagate sami. Punika duaning Dane Yusup raris mukak gudang danene makasami, tur ngadol gandum ring wong Mesire.

57Saking sakuub jagate sami jadmane taler pada rauh ka Mesir jaga numbas gandum ring Dane Yusup, santukan sayahe punika kalintang banget ring sakuub jagate makasami.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 41 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran