Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 25 >> 

Atura

1Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane Musa sapuniki:

2“Orahinja bangsa Israele, apanga ia pada maturan teken Ulun. Tampija sakancan aturannyane suang-suang ane aturanga saking suka lila.

3Aturane ento marupa mas, perak muah temaga.

4Kain lenen alus, kain wol biru, tangi muah barak, kain ane malakar aji bulun kambing.

5Kulit biri-biri ane mawarna barak, kulit alus, kayu akasia,

6lengis anggon ngisinin lampu, wewangen anggon lengis upacara, muah menyan kastanggi,

7sarwa sesocan anggon mayasin busanan Pandita Agunge muah baju epode.

8Orahin bangsa Israele apanga ia ngae Kemah Suci buat Ulun, apanga Ulun tansah ada di pantaran bangsane ento.

9Kemah Suci muah sakancan prabotnyane apanga gaena anut teken rencana ane lakar edengang Ulun teken kita.”

Peti

10“Ngaeja peti aji kayu akasia abesik, dawane 110 sentimeter, lumbangne 66 sentimeter, tegehne masih 66 sentimeter.

11Lapisin petine ento uli sisi muah uli tengah aji mas tulen. Di bibih petine, paek baduurne gaenang sibeh mas tulen makaileh.

12Gaenang petine ento gelang mas patpat lakar anggon pangisiane, tur pasang gelange ento di samping batis petine ane patpat ento bilang samping.

13Gaenang sanan kayu akasia tur kaput aji mas.

14Sanan panegenane ento celepang di gelange ane di samping batis petine.

15Kayu panegenane ento tusing pesan dadi kelesang uli gelange ento.

16Sasubane keto, papan batune ane dadua, ane misi pituduh-pituduh ane lakar serahang Ulun, ento pejang di tengah petine ento.

17Gaenang petine ento tekep aji mas tulen, dawanne 110 sentimeter, lumbangne 66 sentimeter.

18Buina gaenang pepindan anak makampid ane malakar aji mas matoktok dadua,

19tur jujukang di tanggu-tanggun tekep petine. Melahang ngae pepindane ento, apanga ia dadi abesik teken tekep petine ento.

20Pepindane ane makampid ento apanga marep-arepan tur kampidne apanga nekepin petine.

21Pejang papan batune ane dadua ento di tengah petine, tur pasang tekepne ento duur petine.

22Ditu Ulun lakar matemu ajak kita tur uli di duur tekep petine di selagan pepindane ane makampid ento, Ulun lakar maicayang pidabdab-pidabdab Ulune teken bangsa Israele.”

Meja

23“Buina kita apanga ngae meja abesik aji kayu akasia. Dawanne 88 sentimeter, lumbangne 44 sentimeter, tur tegehne 66 sentimeter.

24Lapisin mejane ento aji mas tulen, tur sibehin makaileh aji mas tulen.

25Gaenang mejane ento tepi ane lombengne 7,5 sentimeter, tur tepinne ento sibehin masih aji mas.

26Gaenang mejane ento gelang patpat ane malakar aji mas, lakar anggon tongos panegenannyane tur pasang gelange ento di bucu-bucun mejane makapatpat di samping batisne.

27Gelang-gelang tongos nyelepang sanan panegenane apanga kapasang paek sig tepinnyane.

28Sanan panegenane malakar aji kayu akasia tur malapis mas.

29Gaenang piring-piring, cangkir, caratan-caratan muah jembung ane dadi anggon ngaturang yeh anggur. Makejang ento patut malakar aji mas tulen.

30Mejane ento pejang di arepan Peti Prajanjiane, tur duur mejane ento apang tetep ada roti suci ane katurang teken Ulun.”

Indik

31“Ngaeja tongos lampu aji mas tulen. Batis muah tungguane apang malakar aji mas matoktok. Ukiran pepayasannyane marupa bunga, pusuh muah bunganne apanga dadi abesik teken batis muah tungguane.

32Tungguan lampune ento apanga kisinin carang nemnem, tetelu di sisi kebot, tetelu di sisi kenawan.

33Carange makanemnem ento suang-suang apanga misi ukiran bungan badam telung katih katut pusuh muah bunganne.

34Tungguan tongos lampune apanga misi ukiran bungan badam petang katih katut pusuh muah bunganne.

35Di batan asing-asing carange ane tetelu ento apanga misi pusuh akatih.

36Pusuh bungane, carange muah tungguan lampune apanga dadi abesik malakar aji mas tulen ane matoktok.

37Isinin tongos lampune lampu pepitu. Lampune ento pasang marep menek apanga ia masunaran karep.

38Gae masih sepit muah talam aji mas tulen.

39Mase ane anggon lampu muah prabotne makejang ento liunne pasasur kilogram.

40Ingetang pesan apanga tongos lampune ento kagae manut teken conto ane suba edengang Ulun teken kita di muncuk gununge.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 25 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran