Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 9 >> 

Ingon

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring Dane Musa sapuniki: “Kemaja kita tangkil teken sang prabu tur orahang teken ia mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa Widin wong Ibranine, ngandika kene: ‘Baangja kaulan Ulune luas, apanga ia pada ngaturang bakti teken Ulun.

2Sawireh yan kita bengkung tur tusing maang kaulan Ulune luas,

3Ulun lakar ngukum kita malantaran nekaang grubug marep teken ubuh-ubuhan kitane makejang, luire: jaran, keledae, unta, lembu, sampi, kambing muah biri-birin kitane.

4Ulun lakar nganehang ubuh-ubuhan bangsa Israele klawan ubuh-ubuhan bangsa Mesire, kanti di pantaran ubuh-ubuhan Israele tusing ada ane mati.

5Ulun, Ida Sang Hyang Widi Wasa suba mastiang mungguing di dinane mani Ulun nglaksanayang paundukane ene.’”

6Benjangne Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamargiang paindikane punika. Sawatek ingon-ingon bangsa Mesire sami padem, nanging ring pantaran bangsa Israel tan wenten ingon-ingon sane padem angan asiki.

7Irika sang prabu ngutus utusan mrika, panggihin ipun wiakti saking pantaran ingon-ingon bangsa Israele angan asikiko nenten wenten sane padem. Yadian kadi asapunika, sang prabu kantun taler bengkung tur tan lila nglugrain bangsa Israele makaon.

Pasis

8Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane Musa miwah Dane Harun sapuniki: “Kemaja nyemak abu acangkop uli di grombong tongos nunjel pamore. Suba keto Musa apanga nyambehang abune ento di ajeng sang prabu.

9Abune ento lakar sambeh dadi abu geles nglikub gumi Mesire, tur abune ento lakar ngranayang sawatek manusa muah burone di Mesir pada busul, tur busule ento lakar barah mananah.”

10Irika sang kalih raris ngambil abu saking grombong genah nunjel pamore, raris tangkil ring ajeng ida sang prabu. Dane Musa tumuli nyambehang abune punika ka langite, mawinan jadma miwah satone sami keni busul barah mananah,

11kantos balian-balian bangsa Mesire tan mrasidayang ngrauhin Dane Musa, santukan ipun bek madaging busul barah mananah, pateh sakadi jadma Mesire sane tiosan.

12Sakewanten Ida Sang Hyang Widi Wasa tansah nutdut kayun sang prabu mangda ida tansah bengkung, sakadi pangandikan Idane ring Dane Musa, mungguing ida sang prabu nenten pacang kayun mireng atur Dane Musa.

Sabeh

13Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane Musa, sapuniki: “Buin mani pasemengan kema tangkilin sang prabu tur orahang teken ia mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa Widin bangsa Ibranine ngandika kene: ‘Baangja parakaulan Ulune luas apanga ia ngaturang bakti teken Ulun.

14Ane jani Ulun tusingja tuah lakar ngukum sawatek prakanggo muah rakyat kitane dogen, nanging kita masih lakar kena. Tetujonne apanga kita nawang mungguing sabeten langit tusing ada ane nyamanin Ulun.

15Yening Ulun ngukum kita muah rakyat kitane baan panyakit, sinah kita suba nyag ajur.

16Nanging Ulun tuah mula ngedengang kawisesan Ulune di arepan kitane apanga Ulun kabinawa dini di gumine. Ento krana Ulun nglugrain kita idup.

17Nanging kita enu dogen mrekak tur tuara maang kaulan Ulune luas.

18Buin mani sawatara kali jani Ulun lakar ngadakang ujan es ane bales pesan. Tonden taen ada ujan keto dini di Mesir, uli imaluan kanti kayang jani.

19Ane jani prentahangja apanga sawatek ubuhan muah pagelahan kitane kacelepang ka umahne. Sawatek manusa muah ubuh-ubuhan ane tuara membon jumahan ento lakar mati tepen ujan es.’”

20Irika makudang-kudang prakanggen sang prabu rumasa ajerih rikala mireng pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane nguduhang mangda parekan miwah ingon-ingonnyane kabakta ka jeroan.

21Nanging sane tan nyak ngidepang pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa, manggayang parekan miwah ingon-ingon danene ring tegale.

22Wusan punika Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane Musa sapuniki: “Enjuhangja liman kitane menek ka langite, apanga ujan ese ulung di sawewidangan gumi Mesire, nepen manusa, buron muah kekayonan ane ada di tegale.”

23Dane Musa tumuli ngenjuhang teteken danene ka langite. Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa ngwentenang kerug krebek miwah sabeh es, samaliha kilape nyander mrika-mriki.

24Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa nedunang sabeh es sane bales saha maduluran angin ribut, miwah kilap saling sander. Paindikane punika kalintang ngresresin. Ngawit bangsa Mesire punika ngadeg dados bangsa, durung naenin wenten ujan angin sane kadi asapunika agengipun ring Mesir.

25Ring sakuub jagat Mesire sabeh ese punika nepen tur ngrusak sawatek sane wenten ring jaban umahe. Inggih punika manusa, sato miwah sawatek sane tumbuh sami tepen ujan kantos rusak. Asapunika taler sawatek entik-entikan sane ring tegale sami pada balbal.

26Nanging ring Gosen ring genah bangsa Israele tan wenten sabeh es.

27Ida sang prabu ngandikayang ngesengin Dane Musa miwah Dane Harun, pangandikane: “Benengan ene gelahe ane madosa, Ida Sang Hyang Widi Wasa ane patut. Gelahe muah kaulan gelahe ane pelih.

28Kemaja jani ngastawa teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. Suudang kerug krebeke muah ujan ese ane ngresresin ento, amonto suba cukup. Gelahe majanji lakar nglugrain cai luas, tusing perlu cai enu makelo nongos dini.”

29Dane Musa raris matur ring ida sapuniki: “Ring rahinane mangkin yen titiang sampun medal saking kota, titiang jaga nyakupang lima, ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Irika kerug krebeke pacang mararian tur tan jaga wenten sabeh malih, mangda iratu wikan mungguing jagate puniki padruen Ida Sang Hyang Widi Wasa.

30Nanging titiang uning mungguing palungguh iratu ping kalih paraprakanggen palungguh iratune durung taler ajerih ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

31Abian dami miwah jagung cantele sami rusak tepen sabeh, santukan daweg punika jagung cantele sampun wayah tur damine sedeng macarang.

32Nanging nenten wenten gandum sane rusak, santukan gandume kantun alit.

33Dane Musa tumuli nilar sang prabu saking kota raris nyakupang tangan danene, tumuli ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Duk punika ugi kerug krebeke miwah sabeh ese mararian.

34Nanging ritatkala sang prabu wikan mungguing sabeh ese miwah kerug krebeke sampun mararian, ida malih ngardi dosa. Ida tetep bengkung, kadi asapunika taler paraprakanggen idane.

35Ida sang prabu tetep kewanten bengkung, anut ring pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa. Ida tan nglugrain bangsa Israele matilar saking Mesir.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran