Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kidung Agung 1 >> 

1Kidung geguritan Ida Sang Prabu Salomo sane pinih becik.

Kidun

2Rarisangja beli nyepsep tur ngaras tiang. Tresnan beline luihan ring rasan anggure.

3Ambun minyak beline miik ngalub, tur kabinawan parab beline miik sakadi minyake punika. Sakancan bajang-bajange pada tresna ring beli.

4Ajakja tiang, tur ngiring iraga digelis malaib. Beli makadados ratun tiange, rarisang ajak tiang ka pamereman beline. Iraga jaga rumasa bagia sinarengan. Rarisangja nginum kantos waneh, tur banggayangja dewek iragane kaliput antuk kapitresnan. Sampun pantes yening sakancan luh-luhe pada tresna ring beli.

5Duh paraistri-istrine ring Yerusalem, tiang puniki selem, nangingke tiang jegeg. Tiang selem sakadi kemah-kemah wong Kedare ring tegal melakange, nangingke asri sakadi korden-korden sane ring purin Ida Sang Prabu Salomo.

6Sampunangja beli nganistayang tiang, uli krana warnan kulit tiange, santukan panes suryane sampun morbor tiang. Beli-belin tiange pada gedeg ring tiang, tur ipun ngenken tiang makarya ring abian anggure. Tiang tan polih sela buat mretenin dewek tiange.

7Oduh beli mas juitan tiange, nikainja tiang, ring dijake beli pacang ngangonang ingon-ingon beline? Dijake ingon-ingon beline pacang mateduh rikala bajeg suryane? Napi gunanipun tiang ngrereh beli ring pantaran ingon-ingon parapangangone tiosan?

8Saking sang lanang Punapike adi tan uning ring genahe punika, duh dewa sang sane pinih ayu ring pantaran paraluh-luhe? Rarisang adi nututin ingon-ingone punika tur angonangja kambing adine nampek ring kemah pangangon-pangangone punika.

9Oduh adi juitan beline, yen bandingang beli, adi waluya sakadi kuda sane ngedeng kretan sang prabu Mesire.

10Rambut adine becik pisan nangkeb pipin adine, tur mleped tuun ring baong adine waluya sakadi sesocane.

11Beli pacang makarya rante mas pabuat adi, tur kadagingin rerenggan perak.

12Saking sang istri Ratun tiange merem ring pamereman idane, tur minyak wangin tiange ngabyer nglikub irika.

13Ambun mas juitan tiange miik ngalub sakadi mure, rikala ida merem ring duur tangkah tiange.

14Mas juitan tiange tan bina sakadi sekar ring bete, sane sedek kembang ring abian anggure ring En-Gedi.

15Saking sang lanang Oduh adi mas juitan beline, ambate jegeg adine. Penyingakan adine nyinarang kapitresnan.

16Saking sang istri Oduh beli sane sayang, ambate bagus beline. Banget pisan beli ngulangunin manah tiange. Padang sane gadang lumlum pacang dados pasarean iragane.

17Umah iragane pacang malambang antuk taru aras, tur taribnyane malakar antuk taru cemara.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kidung Agung 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran