Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 

Dane

1Ring kota Kaisarea wenten anak sane mapesengan Kornelius, dane dados komandan pasukan, sane kawastanin: “Pasukan Italia”.

2Dane punika maraga sadu tur dane miwah sakulawargan danene sami tansah astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane sering nulungin anak Yahudi sane tiwas-tiwas, tur tetep ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

3Sawatara pukul tiga sore dane polih sipta jati. Sajeroning sipta jati punika, sampun sinah pisan antuk dane nyingakin, wenten malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa rauh ring jeroan danene tur ngandika sapuniki: “Ih Kornelius.”

4Dane raris nganengneng sang malaekat, tumuli matur maduluran jejeh, sapuniki: “Inggih Ratu, napi wenten wecanan IRatu ring titiang?” Malaekate punika raris masaur sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa suba mireng pangastawan muah pakardin kitane ane ayu, tur Ida eling teken kita.

5Nah ane jani kema tundenang anak ka kota Yope, ngalih anak ane madan Simon Petrus,

6ia madunungan di umah anak ane madan Simon, ane dadi tukang samak kulit, ane mumah di pasisi.”

7Wusan ngandika sapunika ring dane, sang malaekat raris malecat. Irika Dane Kornelius raris ngandikain parekan danene kekalih miwah prajurit adiri, inggih punika prajurit sane teleb ngamargiang agama, tur sane dados salah tunggal pangawal pribadin danene.

8Dane nartayang ring ipun sareng tetiga saluiring paindikan sane sampun kapangandikayang antuk sang malaekat ring dane, tumuli dane ngutus ipun sareng tiga ka kota Yope.

9Benjangipun, rikala sang tiga kantun ring margi, sasampune nampek ring kota Yope, sawatara wenten pukul roras tengaine, Dane Petrus munggah ka loteng jaga ngastawa.

10Dane Petrus marasa lue, tur meled pisan mapakayun majengan. Risedek ajengane punika kasodaang, Dane Petrus raris polih sipta jati.

11Dane nyingak langite mampakan, tur wenten barang marupa wastra lumbang makebat, sane kategul sabilang bucu, kulur tedun ka tanahe.

12Ring tengah wastrane punika madaging sarwa sato sane masuku patpat, sarwa sato sane ngrayang miwah sarwa paksi.

13Raris wenten sabda ngandika ring dane sapuniki: “Ih Petrus bangunja! Tampah tur daarja!”

14Nanging Dane Petrus matur sapuniki: “Inggih Ratu Sang Panembahan, sampunang pisan kadi asapunika. Titiang durung naenin nunas tetedaan sane leteh wiadin cemer.”

15Sang sabda malih ngandika ring dane sapuniki: “Barang ane suba kasuciang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa edaja orahanga cemer.”

16Kantos ping tiga sabdane punika mawali-wali ngandika asapunika. Pamuputipun barange punika malih kunggahang ka langite.

17Dane Petrus kalintang angob ngayun-ngayunin sipta jati sane sampun cingakin dane punika. Daweg punika anake sane kutus olih Dane Kornelius sampun prasida manggihin umah Simone, tur sane mangkin sampun majujuk ring arepan korine.

18Utusane tumuli ngaukin anak adiri tur mataken sapuniki: “Punapike iriki wenten tamiu sane mapesengan Simon Petrus?”

19Daweg Dane Petrus kantun bengong ngayun-ngayunin napi teges sipta jati punika, Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring dane sapuniki: “Padingehangja, ada anak teka ajaka tetelu ngalih kita.

20Wireh keto, kireang iban kitane tur tuunja. Buina edaja bingbang nututin anake ento, sawireh Ulun ane ngutus ia.”

21Irika Dane Simon Petrus raris tedun, tumuli mabaos ring anake punika sapuniki: “Tiang puniki anak sane rereh ragane. Napi sane dados kabuatan ragane rauh?”

22Sang utusan masaur asapuniki: “Sang Komandan Kornelius sane ngutus tiang. Dane punika anak maraga sadu tur astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Samaliha dane kalintang kajiang antuk paraanak Yahudine. Dane kapangandikayang antuk malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda ngaturin ragane rauh ka jeroan danene. Mangda dane mrasidayang mireng paindikan sane patut dartayang ragane.”

23Dane Petrus raris ngajak anake punika ngranjing mulihan, tur ngajak ipun nginep irika awengi. Benjangipun Dane Petrus makinkin raris mamargi sareng anake punika, tur wenten makudang-kudang semeton saking kota Yope sane nyarengin dane.

24Sasampune mamargi arahina, Dane Petrus miwah anake sane nyarengin dane rauh ring kota Kaisarea. Irika Dane Kornelius sampun nyantosang sareng ring kulawargan danene miwah parasawitran danene, sane sampun pada kaundang mangda rauh.

25Rikala Dane Petrus ngranjing, Dane Kornelius raris rauh mendak dane. Dane tumuli ngaadpada ring ajeng Dane Petrus tur nyumbah dane.

26Nanging Dane Petrus ngedetin dane mangda ngadeg, saha mabaos sapuniki: “Rarisang ngadeg, santukan tiang puniki taler wantah manusa pada.”

27Sambilang dane mabaos sareng Dane Kornelius, dane ngrarisang ngranjing ngajeroang. Irika panggihin dane anak akeh pada mapunduh.

28Tumuli dane mabaos ring anake akeh punika, sapuniki: “Ragane ngraga sampun tatas uning, mungguing manut agamannyane, anak Yahudine tan kalugra magubugan wiadin ngranjing ring umah anak sane boya Yahudi. Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyinahang ring tiang, mungguing tiang tan patut ngwastanin anake lianan cemer wiadin leteh.

29Punika awinanipun, rikala utusan ragane rauh ring tiang, tiang tan wenten kapialang ngrauhin ragane. Sane mangkin tiang nunasang ring ragane, punapi mawinan ragane ngarsayang mangda tiang rauh mriki?”

30Dane Kornelius raris matur, kadi asapuniki: “Ditigang rahina sane sampun lintang, sawatara kali mangkin, inggih punika jam tiga sore, tiang sedekan ngastawa ring pondok tiange iriki. Tan pararapan jeg wenten anak lanang mabusana sarwa dumilah ngadeg ring arepan tiange,

31saha ngandika sapuniki: ‘Ih Kornelius! Ida Sang Hyang Widi Wasa suba mireng pangastawan kitane tur Ida suba ngaksi pakardin kitane ane melah.

32Kemaja utus anak ka kota Yope, ngalih anak ane madan Simon Petrus. Ia madunungan sig umah Simone ane dadi tukang samak kulit, ane mumah di pasisi.’

33Punika awinanipun tiang digelis ngutus anak rauh ring ragane, tur ragane sampun ledang rauh. Sane mangkin tiang sareng sami sampun mapunduh iriki ring ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa ngati-ati praya miragiang paindikan sane kapituduhang antuk Ida Sang Panembahan ring ragane, sane patut rauhang ragane ring tiang sareng sami.”

Pamid

34Dane Petrus raris ngawitin mabaos, sapuniki: “Sane mangkin tiang tatas uning, sujatinipun Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten mamina-minayang manusane.

35Sapasiraja, yadian bangsa napija sane astiti bakti ring Ida, tur nglaksanayang paindikan sane patut, anake punika kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

36Ragane pada uning, mungguing sabda sane paicayang Ida ring bangsa Israel punika, inggih punika sabda sane nuturang indik karahayuan sajeroning Ida Hyang Yesus Kristus, sane dados Panembahan manusane makasami.

37Ragane sampun pada uning ring saluiring paindikan sane sampun mabukti ring sakuub jagat Yudea, ngawit saking wewengkon Galilea, sasampune wenten lelukatan sane kapidartayang antuk Dane Yohanes.

38Ragane sampun pada uning ring indik Ida Hyang Yesus saking kota Nasaret, sane sampun kaselik tur kalugrain Roh miwah kawisesan antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida sampun lunga nglelana, mapakardi ayu tur nyegerang sawatek anake sane kareh antuk kakuasaan Ratun Setane, santukan Ida kahyangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

39Tiang sareng sami makasaksi pabuat saluiring paindikan sane kardi Ida ring jagat Yudea wiadin ring kota Yerusalem. Anak Yahudine nyedayang Ida, malantaran mentang tur macek Ida ring salibe.

40Nanging ring rahina sane kaping tiganipun, Ida Sang Hyang Widi Wasa nangiang Ida saking pantaran anake padem, tur Ida kalugrain makantenang raga,

41boyaja ring sakancan jadmane, nanging wantah ring tiang miwah sisian Idane sane lianan sane kaselik dados saksi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sasampune Ida nyeneng saking pantaran anake padem, tiang sareng sami ngiring Ida marayunan.

42Ida raris mapaica pituduh ring tiang mangda midartayang Orti Rahayune ring sakancan bangsane sami, tur nyaksiang mungguing Ida punika sane kapastiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa dados Hakim jaga nepasin jadmane sane urip miwah sane padem.

43Sawatek nabine sami pada maosang indik Idane, mungguing sakancan anake sane pracaya ring Ida, jaga polih pangampuraning dosa malantaran kawisesan parab Idane.”

Indik

44Risedek Dane Petrus kantun iteh mabaos, irika Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa nurunin sawatek anake sane miragiang pidartane punika.

45Sakancan anak Yahudine sane sampun pracaya ring Ida Hyang Yesus, sane nyarengin Dane Petrus saking kota Yope, sami pada angob ring indik Ida Sang Hyang Widi Wasa taler sampun maicayang sih pasuecan Idane, inggih punika Roh Idane ring bangsane sane boya Yahudi.

46Santukan ipun sami pada miragi anake punika pada mabaos nganggen basa sane tawah-tawah tur muji kagungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane Petrus tumuli mabaos sapuniki:

47“Anake puniki sami sampun pada nampi Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, pateh sakadi iraga. Duaning asapunika, punapike wenten anak kaberatan yening anake puniki sami kalukat antuk toya?”

48Irika dane raris ngandikayang mangda anake punika sami pada kalukat, masrana parab Ida Hyang Yesus Kristus. Wus punika Dane Petrus, katurin mangda kayun makolem irika makudang-kudang rahina.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 10):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran