Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 16 >> 

Timot

1Dane Paulus nglanturang pamargi ngantos rauh ring kota Derbe miwah kota Listra. Irika wenten satunggiling anak pracaya ring Ida Hyang Yesus mapesengan Timotius. Biang danene anak Yahudi, taler sampun pracaya ring Ida Hyang Yesus, nanging ajin danene anak Yunani.

2Parasemeton ring kota Listra miwah ring kota Ikonium makasami maosang, mungguing Timotius punika anak sane becik parisolahnyane.

3Dane Paulus mapakayunan ngajak Timotius lunga nyarengin dane. Irika dane raris ngandikayang mangda Dane Timotius kasunat, santukan sawatek anak Yahudi sane wenten ring kota Listra miwah kota Ikonium sami pada uning, mungguing ajin Timotiuse punika anak Yunani.

4Sajeroning pamargin danene nylajah kota-kota, dane muat kaputusan-kaputusan sane sampun kararemin antuk parautusan Ida Hyang Yesus miwah parapanglingsire ring kota Yerusalem. Kaputusan-kaputusan punika karauhang ring pasamuan-pasamuane, tur kadulurin piteket mangda pasamuane ninutin kaputusane punika.

5Kenginan antuk punika kapracayan pasamuane kakukuhang tur sayan sue pasamuane sayan maweweh akehnyane.

Dane

6Dane mamargi nylajah wewengkon Prigia miwah Galatia, santukan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten nglugrain dane midartayang Orti Rahayu ring wewengkon Asia.

7Rikala dane rauh ring tepi siring tanah Misiane, dane ngindayang jaga ngranjing ka wewengkon Bitiniane, nanging tan kalugrain antuk Roh Ida Hyang Yesus.

8Punika awinan dane raris mamargi nglintang ring wewengkon Misia tur ngungsi ka kota Troas.

9Ring wengi punika Dane Paulus polih sipta jati, inggih punika dane nyingakin wenten anak Makedonia, majujuk ring tepi siring jagat Makedoniane tur mapinunas sapuniki: “Rarisangja rauh mriki nulungin tiang!”

10Sasampune Dane Paulus polih sipta jati punika, digelis tiang sareng sami makinkin jaga ngungsi ka wewengkon Makedonia. Santukan sampun pasti antuk tiang sareng sami, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngesengin tiang buat midartayang Orti Rahayu punika ring jadmane irika.

Dane

11Tiang sareng sami kesah saking kota Troas, raris malayar ka Pulo Samotrake, tur benjangipun tiang rauh ring kota Neapolis.

12Saking irika tiang ka kota Pilipi, inggih punika kota sane penting ring wewidangan Makedonia. Kota punika kotan anak Roma. Irika tiang jenek makudang-kudang rahina suenipun.

13Ring rahina Sabate tiang medal saking kota. Tiang mamargi nuluh sisin tukad, santukan sampun pitaenang tiang mungguing irika wenten genah mabakti buat anak Yahudi. Sasampune kapanggih, tiang raris negak tur mabaos ring paraeluh-eluhe sane mapunduh irika.

14Saking pantaran anake sane miragiang baos tiange, wenten anak eluh adiri sane mawasta Lidia, saking kota Tiatira, geginanipune madagang wastra ungu. Ipun mula anak eluh sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida Sang Panembahan raris nutdut manahipune buat nelebang baos Dane Paulus.

15Ipun miwah sakulawarganipune sami raris kalukat. Wusan punika ipun raris ngundang tiang sareng sami, sapuniki baosipune: “Yening manut pamanggih semeton sareng sami, mungguing tiang puniki sujati pracaya ring Ida Sang Panembahan, ngiringja makolem ring umah tiange!” Tur banget pisan pangedihipune mangda tiang sareng sami mrika.

Dane

16Sedek rahina anu, rikala tiang mamargi ka genahe mabakti punika, tiang macunduk ring satunggiling panyeroan sane karangsukan setan sane ngawinang ipun mrasidayang nenung. Malantaran tenungipune punika, ipun akeh ngrauhang jinah pabuat parapamekelipune.

17Panyeroane punika nututin Dane Paulus miwah tiang sareng sami saha gelur-gelur sapuniki: “Anake ene parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa Ane Maha Luur! Ia midartayang teken jerone, paundukan ane ngranayang jerone rahayu.”

18Ngantos makudang-kudang rahina suennya ipun malaksana kadi asapunika. Indike punika ngawinang Dane Paulus duka pisan, tumuli dane matolihan tur mabaos ring setane punika, sapuniki: “Malantaran parab Ida Hyang Yesus Kristus, kai nunden iba pesu uli anake eluh ento!” Duk punika ugi setane punika medal saking anake eluh punika.

19Rikala parapamekelne tangeh, mungguing malantaran punika ipun tan malih jagi mrasidayang polih jinah, ipun raris ngejuk Dane Paulus miwah Dane Silas, tumuli kapaid ka genah anake paum, jaga katangkilang ring ajeng parapangageng kotane.

20Sasampune rauh irika, sang kalih tumuli katurang ring parapangageng kotane, sapuniki aturnyane: “Jadmane puniki jadma Yahudi tur ipun ngawinang iur kotan iragane.

21Ipun ngurukang adat istiadat sane tungkas ring pidabdab iragane. Iraga puniki anak Roma, tur nenten wenang nampi wiadin ninutin adat istiadat anake puniki.”

22Jadmane katah punika taler sareng ngrejeng Dane Paulus miwah Dane Silas. Irika parapangageng kotane nguek panganggen sang kalih, tur ngandikayang mangda sang kalih kapecutin.

23Sasampune sang kalih kapecutin ping kuda-kuda, sang kalih tumuli kapangkeng tur pangageng pangkenge kapangandikain mangda sampunang tuleman nyaga sang kalih.

24Satinut ring prentahe punika, pangageng pangkenge raris ngranjingang sang kalih ka kamar pangkenge sane paling di tengah, tur cokor danene kablagbag.

25Sawatara tengah wengi Dane Paulus miwah Silas raris ngastawa tur makidung muji Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nara pidanane sane lianan sami pada miragiang dane.

26Tan dumade jeg wenten linuh ageng pisan, ngantos dasar pangkenge punika magejeran. Duk punika ugi jelanan-jelanan pangkenge makasami mampakan, tur ante miwah blagbage pada keles saking nara pidanane sami.

27Pangageng pangkenge tumuli matangi, tur rikala dane nyingakin jelanan-jelanan pangkenge mampakan, pitaenang dane paranara pidanane sami sampun minggat. Irika dane raris ngaud klewang, mapakayunan nyuduk raga.

28Nanging Dane Paulus raris nyerit banget pisan, sapuniki: “Sampunangja nyengkalen raga! Tiang sareng sami kantun iriki!”

29Irika pangageng pangkenge raris ngandikayang anak ngrereh sundih, dane raris malaib ka tengah tur ngejer makakeb ring cokor Dane Paulus miwah Silas.

30Wus punika dane raris ngatehang Dane Paulus miwah Silas medal, sarwi dane mataken sapuniki: “Ih jero, punapike sane patut laksanayang tiang, mangdane tiang polih rahayu?”

31Dane Paulus miwah Silas masaur sapuniki: “Pracayaja ring Ida Hyang Yesus, janten ragane pacang rahayu, inggih punika ragane miwah sakulawargan ragane.”

32Wusan punika sang kalih tumuli midartayang sabdan Ida Sang Panembahan ring pangageng pangkenge punika miwah ring anake lianan sane wenten ring jeroan danene.

33Daweg punika ugi pangageng pangkenge punika raris ngambil sang kalih, tur nyutsutin kanin-kanin danene. Duk punika taler pangageng pangkenge miwah sakulawargan danene sami kalukat.

34Dane raris ngiringang Dane Paulus miwah Silas ka jeroan danene, tur irika sang kalih katamiu. Dane miwah sakulawargan danene sami pada liang, santukan sane mangkin dane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

35Benjang semengipun parapangageng kotane ngutus prakangge ngrauhin pangageng pangkenge punika tur kapangandikain sapuniki: “Bebasangja anake ane dadua ento!”

36Duaning punika pangageng pangkenge raris ngrauhang indike punika ring Dane Paulus, sapuniki: “Parapangageng kotane sampun ngandikayang mangda ragane miwah Silas kabebasang. Durusang mangkin medal, tur mamargija mangda rahayu.”

37Nanging Dane Paulus raris mabaos ring prakanggene punika sapuniki: “Tiang puniki tan wenten iwang punapa-punapi; nanging tiang sampun kapecutin ring arep anake akeh, tur kacelepang ka pangkenge, yadiastun tiang puniki warga negara Roma! Tur sane mangkin tiang kapangandikain medal saking silib! Tan pisan patut kadi asapunika. Parapangageng kotane punika patutipun rauh mriki mebasang tiang.”

38Paraprakanggene punika raris nguningayang baos Dane Paulus punika ring parapangageng kotane. Wau dane miragi mungguing Dane Paulus miwah Silas punika warga negara Roma, dane sami pada ajerih.

39Duaning punika dane sami raris nunas ampura ring Dane Paulus miwah Silas. Wus punika dane raris ngatehang Dane Paulus miwah Silas medal saking pangkenge, tur mapinunas ring sang kalih mangda makaon saking kotane punika.

40Dane Paulus miwah Silas raris medal saking pangkenge tumuli mamargi ngungsi ka umah Lidiane. Irika dane kapanggih ring parasemeton sane wenten irika. Sasampune dane mapaica panglipur ring parasemetone punika, sang kalih tumuli mamargi kesah saking irika.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 16):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran