Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 28 >> 

Dane

1Sasampune tiang sareng sami pada rahayu rauh ring pasisi, irika wau tiang uning mungguing pulone punika mawasta Malta.

2Jadmane ring pulone punika sami pada becik pisan manahnyane ring tiang sareng sami. Duk punika raris sabeh tur dingin pisan, punika awinan jadmane irika raris ngendihang geni tur ngajak tiang sareng sami ngidu irika.

3Dane Paulus raris munduhang carang-carang taru, tur rikala carang-carang tarune punika pulang dane ring genine, kabatek antuk panes genine punika, jeg wenten ula medal saking genine, tur nyotot tangan Dane Paulus kantos nganceng ring tangan danene.

4Jadmane ring pulone punika ngantenang ula punika nganceng ring tangan Dane Paulus, ipun raris pada mabaos ring timpalnyane sapuniki: “Anake ene sinah ia tukang ngamatiang jlema. Yadiapin ia luput uli bayane di pasihe, nanging Dewi Kadilane tusing nglugrain ia enu idup.”

5Nanging Dane Paulus raris ngatepesang ulane punika ka genine, samaliha dane tan pisan mataanan.

6Anake punika mitaenang Dane Paulus jaga beseh wiadin jagi bah tur seda pramangkin. Nanging sasampune ipun sue nyantosang, tur ipun tan ngantenang paindikan-paindikan sane tawah nibenin ragan Dane Paulus, irika raris mabalik panyengguhipune, tur mabaos sapuniki: “Anake ene dewa!”

7Tan doh saking irika wenten tanah tegal druen Sang Gubernur Publius, sane mrentah pulone punika. Dane punika ledang nampi tiang sareng sami saha becik, tur irika tiang sareng sami dados tamiun danene tigang rahina suenipun.

8Duk punika ajin Dane Publius sedekan sungkan panes miwah mejen merem ring pameremane. Dane Paulus raris ngranjing ka pamereman sang sungkan. Dane tumuli ngastawa miwah ngusud prabun sang sungkan, tur pramangkin sang sungkan kenak.

9Sasampune punika, sawatek anake sakit sane lianan sane wenten ring pulone punika sami rauh tur kasegerang.

10Jadmane ring pulone punika ngwehin tiang magenepan, tur rikala tiang jaga malayar, ipun maktaang tiang ka kapale saluiring sane perluang tiang sajeroning pamargi.

Sakin

11Sasampune maletan tigang sasih, tiang raris malayar saking irika numpang kapal saking Aleksandria sane mawasta “Dewa Kembar”. Kapale iwau malabuh ring pulone punika kantos lintang masan dingine.

12Tiang raris rauh ring kota Sirakusa tur masandekan irika tigang rahina suenipun.

13Saking irika tiang nglanturang malayar tur rauh ring kota Regium. Benjangne angine mampeh rauh saking kelod, tur sajeroning kalih rahina tiang raris rauh ring kota Putioli.

14Irika tiang kapanggih ring makudang-kudang semeton sane sampun pracaya ring Ida Hyang Yesus, tur wenten pangedihnyane mangda tiang masandekan irika pitung rahina suenipun. Wus punika tiang raris mamargi ka kota Roma.

15Parasemeton pasamuane ring kota Roma sampun miragi ring paindikan tiange, punika awinane parasemetone irika mapagin tiang rauh ring Pasar Apius miwah Pasanggarahan Tiga. Rikala Dane Paulus nyingak parasemetone punika, dane raris ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa tur kalintang purna pakayunan danene.

Ring

16Rikala tiang rauh ring kota Roma, Dane Paulus kalugra ngrereh dunungan ngraga, kasarengin antuk prajurit adiri sane nyaga dane.

17Sasampune maletan tigang rahina, Dane Paulus raris marumang parapamimpin anak Yahudine sane wenten irika. Sasampune sami pada rauh, Dane Paulus raris matur ring dane sapuniki: “Inggih parasemeton! Yadiastun tiang tan wenten ngardi paindikan sane iwang marep ring bangsan iragane wiadin marep ring adat istiadat sane sampun tampi iraga saking leluur iragane, nanging tiang sampun kejuk ring kota Yerusalem tur kaserahang ring anak Romane.

18Anak Romane raris netes tiang tur mamanah jaga mebasang tiang, santukan tan wenten keniang ipun kiwangan, sane ngawinang tiang patut ngemasin padem.

19Nanging rikala anak Yahudine nulak indike punika, tiang tan nyidayang makelid. Punika awinan tiang nunas tetepasan Ida Sang Nata Ratu, yadiastun tiang tan maderbe wicara marep ring bangsan tiange.

20Punika awinanipun tiang mapinunas, mangda mrasidayang matemu tur mabebaosan ring parasemeton, santukan tiang maante puniki malantaran Ida sane kaajap-ajap antuk bangsa Israele.”

21Parapanglingsire punika raris mabaos ring dane sapuniki: “Tiang tan wenten nrima surat saking Yudea ngeniang indik semetone, taler tan wenten semeton sane rauh makta kabar saking irika, wiadin sane maosang sane tan patut marep ring semeton.

22Nanging tiang meled uning ring daging pakayunan semetone, santukan tiang miragi mungguing ring dija-dija anake sami pada tungkas marep ring agem-ageman sane agem semeton punika.”

23Dane raris mastiang satunggiling rahina buat pacang matemu malih ring Dane Paulus. Ring rahinane punika raris sareng akeh pisan dane rauh ring dunungan Dane Paulus. Saking semeng kantos wengi Dane Paulus nerangang tur ngaturang ring dane Orti Rahayu indik dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane Paulus ngusahayang mangda dane sareng sami pada pracaya ring Ida Hyang Yesus, malantaran dane ngetus daging Cakepan Torat Nabi Musane miwah Cakepan Paranabine.

24Malantaran baos danene punika raris wenten makudang-kudang anak saking pantaran anake punika sane pracaya ring Ida Hyang Yesus, nanging wenten taler sane nenten.

25Patemuane punika raris buyar tur tan wenten parareman ring pantarannyane. Nanging Dane Paulus raris mabaos sapuniki: “Madaging pisan sabdan Ida Sang Hyang Roh Suci malantaran dane Nabi Yesaya sane katiba ring paraleluur iragane kadi asapuniki:

26‘Kemaja orahang teken bangsane ene, kene: Kita lakar ningeh muah madingehang, nanging tusing ngresep. Kita lakar ngiwasin muah medasin, nanging tusing nepukin.

27Sawireh pepineh bangsane ene suba katos cara batu, kupingnyane suba tebel, tur matannyane suba ngidem, apanga eda ia nepukin aji matanne muah ningeh aji kupingne muah ngresep aji pepinehne, laut ia mabalik mabakti teken Ulun tur ia segerang Ulun.’”

28Dane Paulus raris muputang baos danene sapuniki: “Duaning punika semeton patut uning, mungguing Orti Rahayun Ida Sang Hyang Widi Wasa indik karahayuane sampun karauhang ring bangsa-bangsane sane boya Yahudi, tur bangsa-bangsane punika jaga miragiang.”

29[Sasampune Dane Paulus mabaos kadi asapunika, paraanak Yahudine raris pada makaon saking irika, tur masogsag ring pantarannyane niri.]

30Kalih taun suenipun Dane Paulus madunungan ring umah sane kasewa antuk dane ngraga. Irika dane setata nampi sawatek anake sane rauh nelokin dane.

31Dane wanen tur bebas pisan midartayang indik dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah ngurukang indik Ida Hyang Yesus Kristus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 28):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran