Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 2 >> 

1Tiang meled pisan, mangda semeton pada uning, mungguing tiang sampun nyaratang makarya pabuat semeton miwah pabuat anake sane wenten ring kota Laodikia, samaliha buat anake makasami, sane tan uning ring tiang.

2Mangda manahipune kabekin antuk panglipur, samaliha mangda ipun prasida nunggil sajeroning kapitresnan, saha wibuhing kaweruh sane wetu saking pangresepan sane sujati. Tur malantaran punika ipun pacang uning ring pepingitan Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika Ida Sang Kristus.

3Ida punika dados sereg buat ngagah branan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane pingit, inggih punika kawicaksanan miwah kaweruh.

4Punika awinan tiang ngaturin semeton, sampunang kantos wenten anak sane ngajum-ajum semeton antuk bebaosan sane nyunyur manis.

5Yadiastu tiang edoh ring semeton, nanging tiang tansah masarengan ring semeton sajeroning roh. Tur tiang rumasa liang pisan ring manah, santukan tiang ngatonang patunggilan semetone sane kukuh bakuh sajeroning kapracayan ring Ida Sang Kristus.

Urip

6Santukan semeton sampun nampi Ida Sang Kristus Yesus dados Panembahan semetone, punika awinanipun semeton patut urip sajeroning patunggilan ring Ida.

7Semeton mangda makah dalem sajeroning Ida Sang Kristus tur urip semetone patut kawangun madasar antuk Ida, samaliha mangda kapracayan semetone sayan pageh ring Ida, sakadi sane sampun kurukang ring semeton. Maliha sampunang rered-rered matur panyuksma.

8Pada yatnainja, mangdane tan kantos wenten anak sane ngoles semeton masrana kawicaksanan manusa sane nirguna sane ngawinang semeton kasasar. Santukan kawicaksanane punika kurukang antuk imanusa, sane kawitne saking roh-rohe sane mrentah buanane, sane boya saking Ida Sang Kristus.

9Santukan saluiring kasampurnan lawat Ida Sang Hyang Widi Wasa malingga ring ragan Ida Sang Kristus,

10tur semeton sampun kicen urip sane sampurna sajeroning patunggilan ring Ida. Ida punika sane ngereh saluiring pamrentahan miwah kakuasan.

11Sajeroning patunggilan semetone ring Ida, semeton sampun kasunat, boya kasunat antuk imanusa, nanging semeton kasunat antuk Ida Sang Kristus malantaran ragan semetone kabebasang saking kakuasan dosane.

12Santukan ritatkala semeton kalukat, semeton kapendem sareng-sareng ring Ida Sang Kristus, tur sajeroning lelukatane punika, semeton taler katangiang sareng-sareng ring Ida Sang Kristus, malantaran kapracayan semetone ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kuasa nangiang Ida Sang Kristus saking pantaran anake padem.

13Sane riin semeton padem sacara rohani malantaran dosa miwah malantaran semeton boya bangsa Yahudi, saha urip nyapa kadi aku. Nanging sane mangkin Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngurip semeton sajeroning Ida Sang Kristus. Ida sampun ngampurayang sakancan dosan iragane.

14Surat utang iragane sane nyengkalen iraga, rauhing pidabdabnyane, sane nalih iraga punika, sampun sirnayang Ida malantaran sedan Idane ring salibe.

15Ring salibe punika Ida Sang Kristus sampun mebasang raga saking kawisesan kakuasan sane tan katon. Ida sampun nadosang ipun pabalih-balihan ring arepan anake akeh rikala Ida maid tur nadosang ipun bebandan, santukan Ida sampun nyeneng.

16Punika awinanipun sampunangja wenten anak sane ngardi awig-awig pabuat semeton, ngeniang indik pangan kinum, wiadin indik rerainan, wiadin indik purnama tilem, wiadin indik rahina Sabat.

17Paindikane punika sami wantah nglawatang paindikan-paindikan sane pacang rauh. Kasujatianipun wantah Ida Sang Kristus.

18Sampunangja semeton kantos keni kasisipang antuk anak, sane ngaku dewekne dados pamimpin malantaran ipun polih sipta jati. Ipun mapi-mapi ngasorang dewek miwah nyungkemin sakancan malaekate. Anake kadi asapunika sampun nyumbungang dewek tan padasar malantaran ninutin pepinehnyane,

19ipun tan matunggilan malih ring Ida Sang Kristus, sane maraga Ulu. Sajeroning pangraksan Idane, sikian punika kapiara tur katunggilang dados asiki antuk tulang miwah otot, raris tumbuh manut sakadi pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Padem

20Semeton sampun padem sareng Ida Sang Kristus tur sampun kabebasang saking kakuasan roh-rohe sane nguasain buanane. Napi awinanipun semeton kantun urip ninutin jagate puniki? Punapi awinanipun semeton kantun ninutin pidabdab-pidabdabe sane kadi asapuniki:

21“Niki tan wenang kagambel”, “Niki tan wenang kacicipin”, “Niki tan wenang kausud”?

22Paindikane punika sasampunipun kanggen apisan makasami tan wenten pikenohipun, santukan punika sami wantah pidabdab-pidabdab miwah paurukan imanusa.

23Sujatinipun saluiring paindikane punika tan wenten pikenohipun buat ngeret indriane, yadiastu manut pakantenanipun paindikane punika madaging kawicaksanan sajeroning nyungkemin paramalaekat tur kadulurin pangubakti sane keras miwah mapi-mapi ngandapang dewek, samaliha keras pisan nyakitin dewek.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Kolose 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kolose 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran