Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 3 >> 

1Punika awinanipun semeton, yening semeton sampun katangiang sareng Ida Sang Kristus, ulatija paindikan-paindikan sane wenten ring suargan ring genah Ida Sang Kristus malingga, ring singasana sane mawisesa ring tengen Ida Sang Hyang Widi Wasa.

2Telebangja makayunin paindikan-paindikan sane wenten ring suargan, sampunang paindikan-paindikan sane wenten ring jagate.

3Santukan semeton sampun padem, tur urip semetone sareng Ida Sang Kristus sajeroning Ida Sang Hyang Widi Wasa.

4Urip semetone sane sujati inggih punika Ida Sang Kristus, tur benjang wekas rikala Ida Sang Kristus mapakantenang raga, semeton taler pacang sareng kapakantenang, samaliha pacang polih duman sajeroning kaluihan Idane.

Indik

5Punika awinanipun semeton patut ngamademang indrian jagate, sane ngwawa semeton, minakadinipun: macecabulan miwah saluiring indria sane cemer, pepineh sane kaon, samaliha loba angkara (santukan loba angkara punika mapiteges nyungsung dewa-dewa).

6Sawetning pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang katibakang ring anake sane tungkas ring Ida malantaran paindikan-paindikane sane kadi asapunika.

7Sane riin semeton urip satinut ring indriane sane kadi asapunika, sane ngwawa urip semetone.

8Nanging sane mangkin semeton patut ngutang saluiring paindikan sane kadi asapuniki, minakadinne: pedih, sengitan, pisuna. Indik mamisuh wiadin mabebaosan sane cemer, sampunangja naenin medal saking cangkem semetone.

9Sampunangja kantos wenten ring pantaran semetone sane saling bobabin, santukan semeton sampun ngutang urip sane lawas miwah parisolahnyane,

10tur sampun ngrangsuk urip sane anyar, sane tansah kaanyarang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane ngardi manusane, satinut ring lawat Idane. Mangda semeton prasida molih kaweruh sane sujati ngeniang indik Idane.

11Dadosipun tan wenten malih binanipun bangsa boya Yahudi wiadin bangsa Yahudi, anak sane masunat miwah anak sane tan masunat, jadma sane tan uning ring adat wiadin jadma biadab, roang tatadan wiadin anak merdeka, nanging makasami sampun katunggilang sajeroning Ida Sang Kristus tur Ida Sang Kristus malingga ring ipun makasami.

12Semeton sampun dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida sayang ring semeton tur sampun nyelik semeton dados druen Idane. Punika awinan semeton patut ngagem kapitresnan miwah kapiolasan, andap asor, darma sadu miwah sabar.

13Semeton patut saling tulungin miwah saling aksamayang, rikalaning wenten sane sekel kayun arepa ring semetonnyane sane lianan. Semeton patut saling aksamayang sakadi Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngampurayang semeton.

14Maliha sane utamaan ring sakancan paindikane punika makasami, tan lian wantah kapitresnan, sane nunggalang saluiring paindikan sajeroning patunggilan sane sampurna.

15Karahayuan paican Ida Sang Kristus, patut tansah ngwawa manah semetone, santukan semeton sareng sami sampun kesengin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa dados maraga tunggal sajeroning karahayuane punika. Aturangja panyuksma.

16Sabdan Ida Sang Kristus sane wibuh punika patut urip ring kayun semetone. Saling ajahin miwah saling pituturinja masrana kawicaksanan. Kidungangja Kidunge, kidung pujian miwah kidung rohani; luihangja Ida Sang Hyang Widi Wasa masrana matur panyuksma ring angen semetone.

17Punapija sane karyanin miwah baosang semeton, laksanayangja punika sajeroning parab Ida Sang Hyang Yesus, sarwi aturangja panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji, malantaran Ida Sang Hyang Yesus.

Pitut

18Inggih parasemeton sane istri-istri, semeton patut satinut ring rabin semetone, santukan kadi asapunika patutipun solah anake Kristen.

19Tur parasemeton sane lanang-lanang, tresnainja rabin semetone, sampunangja kasar marep ring ipun.

20Ih cerik-cerike, tinutinja meme bapan ceninge, sawireh keto mula solah anake Kristen, ane kaledangin baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

21Maliha pabuat parasemeton wong tua, sampunangja semeton ngawinang alit-alite brangti, mangdane ipun tan kantos mamelog.

22Ih pararoang tatadan, tinutinja pamekel ragane. Edaja ragane nglaksanayang prentahnyane dinuju ragane mapadu arep dogen, buat ngliangang atinne, nanging laksanayangja saking nekeng ati, malantaran baktin ragane teken Ida Sang Panembahan.

23Apaja ane gaenin ragane, laksanayangja saha nekeng ati, buka ragane mamarekan teken Ida Sang Panembahan, tusingja buka mamarekan teken manusa.

24Ingetangja, Ida Sang Panembahan lakar mapaica pikolih teken ragane; ragane lakar nampi pikolih ane suba sediaang Ida pabuat kaulan Idane. Sawireh pamekele ane sujati, ane panjakin ragane, tuah Ida Sang Kristus.

25Buina pabuat anake droaka yadian enyen jua ia, ia lakar nampi pikolih kadrowakannyane; sawireh Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar nepasin anake makejang baan tetepasan ane patuh.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Kolose 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kolose 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran