Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 4 >> 

1Pabuat parapamekel, patutang tur becikangja ragan semetone marep ring roang tatadan semetone. Elingangja, mungguing semeton taler madue pamekel ring suargan.

Pitut

2Sampunangja semeton rered ngastawa tur sayaga sajeroning pangastawan saha kadulurin antuk atur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

3Tur astawayang taler tiang, mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang mapaica sela sane becik buat midartayang sabdan Idane, inggih punika nlehtehang papingitan Ida Sang Kristus, sane ngawinang tiang mapangkeng sakadi mangkin.

4Astawayangja, mangda tiang prasida midartayang sabdane punika sabecik-becikne, sakadi patutipun.

5Marep ring anake sane tan pracaya ring Ida Sang Kristus Yesus, semeton patut malaksana saha wicaksana, tur rikalaning semeton polih sela, gunayangja punika sabecik-becikipun.

6Bebaosan semetone patut tansah ngulangunin, maliha semeton patut uning ngwehin pasaur sane becik marep ring pitaken-pitaken anake suang-suang.

Pamup

7Tikikus, semeton iraga sane kinasih, pangayah sane satia tuu miwah timpal tiange mamarekan sajeroning pakaryan Ida Sang Panembahan, ipun pacang midartayang ring semeton saluiring paindikan tiange.

8Punika awinanipun tiang ngutus ipun ngrauhin semeton buat nglipur semeton masrana mapidarta ring semeton indik kawentenan tiange sareng sami.

9Onesimus, semeton sane kinasih miwah sane satia tuu, sinalih tunggil saking pasamuan semetone, taler rauh nyarengin ipun. Ipun sareng kalih pacang ngortiang ring semeton saluiring paindikan sane nibenin tiang irika.

10Pangayu bagia pabuat semeton saking Aristarkus, sane mapangkeng sareng tiang, samaliha saking Markus, misanan Barnabase. (Semeton sampun pada nampi pabesen indikipune, mangda semeton nampi ipun yening ipun ngrauhin semeton.)

11Samaliha pangayu bagia saking Yesus, sane kawastanin Yustus. Wantah ipun sareng tetiga anak Yahudi sane pracaya ring Ida Hyang Yesus, sane makarya sareng-sareng ring tiang mangda anake dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ipun makatetiga banget pisan nulungin tiang.

12Pangayu bagia saking Epapras, warga pasamuan semetone, miwah parekan Ida Sang Hyang Yesus Kristus. Ipun tan rered-rered ngastawayang semeton, mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda semeton kapagehang, dados anak sane sampun jati wikan, samaliha andel pisan tur saha nekeng ati ninutin pakarsan Idane.

13Tiang newek sampun muktiang indik kasaratan ipune makarya pabuat semeton, maliha pabuat pasamuane ring kota Laodikia miwah kota Hierapolis.

14Pangayu bagia saking Dane Lukas, dokter iragane sane sayang miwah saking Demas.

15Rauhangja pangayu bagian tiange pabuat parasemeton sane wenten ring kota Laodikia miwah ring semeton Nimpa miwah ring pasamuane sane wenten ring umahipune.

16Sasampune semeton memaos surat puniki, usahayangja mangda surate puniki taler kawacen sajeroning pasamuane ring kota Laodikia. Kadi asapunika taler semeton patut maosin surat sane pacang kakirim antuk pasamuane sane ring kota Laodikia.

17Samaliha semeton patut miteketin Arkipus, mangda ipun muputang pakaryan sane sampun kaserahang ring ipun sajeroning ngayahin Ida Sang Panembahan.

18Tiang nulis surat puniki antuk liman tiange newek: Pangayu bagia saking tiang, Paulus. Sampunangja lali ring ante, sane negul tiang. Sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa nyarengin semeton!


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Kolose 4):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kolose 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran