Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 17 >> 

Indik

1Ida Hyang Yesus ngandika ring parasisian Idane sapuniki: “Mula lakar ada paundukan ane ngranayang anake madosa. Nanging sengkala pesan anake ane ngadakang paundukane ento!

2Melahan yen baong anake ento kagantungin pabaat aji batu pangilesan, laut entungang ka pasih, bandingang ia ngranayang sinalih tunggal cerik-cerike ene madosa.

3Yatnainja dewek ceninge! Yening nyaman ceninge madosa, glemekinja ia. Tur yen ia ngidih pangampura, ampurayangja ia.

4Yen diawaine ia pelih kanti ping pitu marep teken cening, tur sabilang ia pelih ia teka teken cening saha ngucap kene: ‘Tiang ngidih sinampura,’ cening patut ngampurayang ia.”

Indik

5Parautusan Idane matur ring Ida Sang Panembahan sapuniki: “Inggih Ratu, nawegang kukuhangja kapracayan titiange!”

6Ida Sang Panembahan ngandika, sapuniki: “Yen cening ngelah kapracayan gedenne amun batun sesawine dogen, cening nyidayang ngucap teken punyan aane ene kene: ‘Mabutanja iba, tur matancebanja di pasihe,’ pedas ia nuutang munyin ceninge.”

Teteg

7“Yen di pantaran ceninge ada ane ngelah parekan, ane tunden cening matekap di tegale wiadin ngangonang biri-biri, dikalan ia teka uli tegale apake cening lantas ngraos teken ia kene: ‘Maija enggalang madaar’?

8Suba sinah tusingja buka keto. Nanging tungkalikanne, cening lakar ngraos teken ia kene: ‘Sagiangja icang daar. Salininja ibane malu, laut ayahinja icang madaar kanti suud, suba keto mara lantas cai madaar.’

9Iparekan tusing patut nampi panyuksma baana ia suba nyalanang saluiring tetegenan ane kapategenang teken ia.

10Aketo masih anake buka cening. Yen cening suba nglaksanayang sakancan paundukane ane kapategenang teken cening, patut cening ngucap kene: ‘Titiang sareng sami puniki parekan tan paguna, titiang wantah nglaksanayang paindikan sane patut dados tetegenan titiange.’”

Ida H

11Duk Ida Hyang Yesus lunga ka kota Yerusalem, Ida mamargi nuluh wates jagat Samaria klawan jagat Galileane.

12Risedek Ida ngranjing ka sinalih tunggaling desa, wenten anak sakit lepra dasa diri rauh nangkilin Ida. Ipun majujuk ngedoh,

13saha nyerit matur sapuniki: “Duh Hyang Yesus, Sang Maraga Guru, suecaninja titiang.”

14Ida Hyang Yesus raris ngaksi ipun tur ngandika sapuniki: “Kemaja edengang ragane teken parapanditane, apanga ragane katureksain.” Sakesah ipun saking irika, kantun ipun ring margi ipun sampun marasa dewekipune sami pada seger oger.

15Saking pantaran anake sane dasa diri punika, wenten adiri riwau marasa dewekipune sampun seger, ipun raris mawali saha ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa antuk suara sane jangih.

16Ipun raris sumungkem ring ajeng Ida Hyang Yesus, ngaturang panyuksma ring Ida. Anake punika jadma bangsa Samaria.

17Ida Hyang Yesus tumuli ngandika, sapuniki: “Ibusan ada anak ajaka dasa diri ane kasegerang, dijake ane buin sia diri?

18Kenken dadi tuah anake ane tidong Israel ene dogen ane teka ngaturang panyuksma teken Ida Sang Hyang Widi Wasa? Apake anake lenan ento tusing nyidayang ngaturang panyuksma?”

19Ida raris ngandika ring ipun, sapuniki: “Bangunja tur kemaja mulih, kapracayan ragane ane suba nyegerang ragane.”

Indik

20Wenten makudang-kudang anak saking golongan Parisi nunasang ring Ida Hyang Yesus, malih pidanke Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngadegang Pamrentahan Idane. Ida raris masaur sapuniki: “Indik Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika, nentenja rauh sacara sekala.

21Samaliha tan wenten anak nyidayang maosang sapuniki: ‘Tingalinja, ene apa ada dini!’ wiadin: ‘Ento apa ada ditu!’ Santukan, sujatinipun Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngadegang Pamrentahan Idane ring pantaran ragane.”

22Wus punika Ida raris ngandika ring parasisian Idane sapuniki: “Lakar teka masane cening dot ningalin sinalih tunggal dinan Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento, nanging tusing lakar tepukin cening.

23Buina lakar ada anak ngorahin cening kene: ‘Tingalinja, ento apa Ida ada ditu!’ wiadin: ‘Tingalinja, ene apa Ida ada dini!’ Nanging eda pesan cening kema nelokin.

24Sawireh buka tatite makelep uli tanggun langite bedangin neked ka tanggun langite bedauh, aketo masih Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa didina pangrauh Idane.

25Nanging Ida patut malu nandang sangsara, tur katulak baan manusane dimasane jani.

26Buka unduke dugas masan Dane Nuh, buka keto masih dimasan Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

27Anake pada mangan nginum, pada nganten lan kantenang, kanti teked didinan Dane Nuh munggah ka kapale, laut teka blabare gede nyirnayang anake ento makejang.

28Aketo masih unduke dugas masan Dane Lut, anake pada mangan nginum, pada mablanja lan madedagangan, pada mamula-mulaan muah pada mawewangunan.

29Nanging dugase Dane Lut magedi uli di kota Sodom, lantas ada ujan api muah welirang uli di langite ngeseng anake ditu makejang.

30Aketo masih unduke manian, dipanemayan Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa makantenang ragan Idane.

31Didinane ento nyenja sedekan nongos di duur umahne, tur pagelahane ada di umah meten, edaja buin tuun mulihan nyemak pagelahanne. Aketo masih anake ane sedekan di tegalne, edaja buin mulih.

32Ingetangja unduke ane nibenin rabin Dane Lut.

33Nyenja ane ngutamayang idupne padidi, ia tusing lakar muponin idup ane sujati. Nanging nyenja ane tusing ngingetang dewekne padidi, ia lakar muponin idup ane sujati.

34Guru nuturin cening, dipetenge ento lakar ada anak muani ajaka dadua pules di dipane abesik, ane adiri lakar kambil, tur ane adiri lakar kakalahin ditu.

35Ada anak eluh nebuk bareng-bareng ajaka dadua, ane adiri lakar kambil ane adiri lakar kakalahin ditu.

36(Lakar ada anak muani ajaka dadua di tegalne, ane adiri lakar kambil ane adiri lakar kakalahin ditu.)”

37Parasisian Idane raris mataken ring Ida, sapuniki: “Inggih Ratu Panembahan, ring dijake punika?” Pangandikan Ida ring dane sapuniki: “Dijaja ada bangke, ditu liu guake pasliwer.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Lukas 17):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran