Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 2 >> 

Indik

1Duk masa punika Ida Sang Nata Ratu Agustus mrentahang jadmane sane wenten ring sawewengkon jagat idane, mangda sami kacacah jiwa.

2Cacah jiwa sane pangawit puniki kawentenang ritatkala Dane Kirenius madeg gubernur ring jagat Siria.

3Duaning punika, makasami anake pada budal ka desa uedannyane suang-suang, mangda kacacah jiwa irika.

4Kadi asapunika taler Dane Yusup raris kesah saking kota Nasaret wewengkon Galileane, ngungsi ka wewengkon Yudea, ka kota sane mawasta kota Betlehem, kota pamijilan Sang Prabu Daud, santukan dane mula sentanan Ida Sang Prabu Daud.

5Dane naptarang raga kasarengin antuk pepacangan danene Diah Maria, sane sedek mobot.

6Duk sang kalih wenten ring kota Betlehem, sampun tutug masa wulanan Diah Maria pacang ngembasang putra.

7Irika raris dane ngembasang putra lanang adiri, putran danene sane pinih duura. Sang rare kakaput antuk wastra saha kaperemang ring genah tetedan kambinge, santukan dane nenten polih genah makolem irika.

Parap

8Duk punika ring wewengkon jagate irika wenten makudang-kudang pangangon nuju magadang mondokin ingon-ingonipune ring pategalane.

9Tan pararapan jeg wenten malaekat nyeleg ring arepanipune, saha teja kaluihan Ida Sang Panembahan nglikub nyunarin ipun, sane ngranayang tan kadi-kadi ajerihipune.

10Sang malaekat raris ngandika ring ipun: “Edaja jejeh! Jani manira nekedang Orta Rahayu teken cai ane ngliangin buat bangsan caine.

11Di petenge ane jani suba embas Sang Prabun caine, Ida Sang Kristus Panembahan caine, di kota pamijilan Ida Sang Prabu Daud.

12Apang cai nawang, kene cirinne: cai lakar nepukin Rare makaput aji kamben tur kaperemang di wadah mamaan kambinge.”

13Tan dumade katon malih akeh pisan wadua balan suargane lianan sinarengan ring sang malaekat punika, makidung muji Ida Sang Hyang Widi Wasa, sapuniki:

14“Luihing utama buat Ida Sang Hyang Widi Wasa ring suarga, tur sutrepti rahayu ring jagate, ring pantaran anake sane hiangin Ida.”

15Sasampun malaekate punika nilarin ipun mawali ka suargan, parapangangone punika raris pada mabaos sapuniki: “Jalan jani iraga ka kota Betlehem, natasin unduke ane suba kawarahang baan Ida Sang Panembahan teken iraga.”

16Ipun raris gegison mamargi, tumuli panggihin ipun Diah Maria kasarengin antuk Dane Yusup miwah Sang Rare sane merem ring wadah tetedan kambinge.

17Tatkala parapangangone ngantenang Sang Rare punika, tumuli ipun nyritayang paindikane sane sampun kawarahang antuk sang malaekat ngeniang indik Sang Rare punika ring sakancan anake sane wenten irika.

18Sawatek anake sane miragiang paindikan sane kacritayang antuk parapangangone punika, sami pada angob.

19Nanging Diah Maria muntil ring kayun saluiring paindikane punika, saha telebang dane mikayunin.

20Parapangangone raris mawali saha muji lan ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan saluiring sane sampun kapiragi lan kapanggih punika sami manut sakadi sane sampun kawarahang antuk sang malaekat ring ipun.

Ida H

21Sasampune Rare punika mayusa tutug kutus rahina, Ida sampun patut kasunat, raris Ida kaparabin Yesus, inggih punika parab sane kawarahang antuk sang malaekat, sadurung Ida kabobotang.

Ida H

22Sasampun rauh panemayan Dane Yusup miwah Diah Maria ngamargiang upakara pabresihan, manut pidabdab Torat dane Nabi Musa, Sang Rare raris kabakta antuk biang miwah ajine ka kota Yerusalem, praya katurang ring Ida Sang Panembahan.

23Santukan wenten sinurat ring Cakepan Torat Ida Sang Panembahan, sapuniki: “Asing-asing rare muani ane lekad sinyumu, patut katurang ka ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

24Biang miwah ajin Idane taler ngaturang aturan, manut kecap Cakepan Torat Ida Sang Panembahan, inggih punika paksi kukur apacek wiadin panak dara kekalih.

25Irika ring kota Yerusalem wenten anak sane mapesengan Simeon. Dane maraga darma sadu saha ngajap-ajap rauh Ida Sang Prabun Israele. Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa malingga ring ragan danene,

26tur Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapaica piteket ring dane, mungguing dane tan pacang seda, sadurung dane manggihin Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Panembahan punika.

27Masrana tuntunan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, Dane Simeon ngranjing ka Perhyangan Agung. Rikala Sang Rare Yesus kabakta ka Perhyangan Agung antuk aji biang Idane jaga ngamargiang upakara manut paileh sane sampun kadabdab ring Cakepan Torate,

28Dane Simeon tumuli nyangkol Anake Alit punika saha muji Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki:

29“Inggih Ratu Sang Panembahan, sane mangkin lugrainja kaula druene mapamit budal saha sutrepti, satinut ring sabdan Palungguh IRatu,

30duaning matan titiange sampun ngantenang karahajengan paican Palungguh IRatu,

31sane sampun cawisang Palungguh IRatu ring arepan sakancan bangsane sami,

32inggih punika galang sane nyinahang margin Palungguh IRatu pabuat parabangsa sane boya Israel, maliha ngrauhang kautamaan katiba ring Israel kaula druene.”

33Aji miwah biang Sang Rare punika kalintang angob ring paindikan sane kucapang antuk Dane Simeon ngeniang indik Sang Rare punika.

34Dane Simeon raris ngamertanin sang kalih miwah Rarennyane, saha mabaos ring Diah Maria, biang Anake Alit punika sapuniki: “Anake Alit puniki kapilih antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngawinang akeh wong Israel sengkala wiadin rahayu. Ida pacang dados cihna saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane praya katungkasin antuk anake akeh,

35tur malantaran punika pepineh anake jaga sinah. Samaliha kayun ragane pacang sedih kingking, satmaka katuek antuk klewang.”

36Irika taler wenten nabi istri adiri, sane mapesengan Hana, okan Panuele saking suku Aser. Dane taler lingsir pisan. Dane sampun naen marabian pitung warsa suenipun,

37sane mangkin dane sampun balu ulung dasa patpat warsa suenipun. Dane nenten naen matilar saking Perhyangan Agung; rahina wengi dane ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, maduluran mapuasa miwah ngastawa.

38Duk punika ugi dane rauh, tumuli ngaturang pamuji ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, saha nyritayang indik Anake Alit punika ring sakancan anake sane ngajap-ajap rauh Ida Sang Hyang Widi Wasa praya mebasang kota Yerusaleme.

Mawal

39Sasampun sang kalih puput ngamargiang upakara manut sakadi pituduh Cakepan Torat Ida Sang Panembahan, irika Dane Yusup kasarengin antuk Diah Maria miwah Sang Rare raris mawali ka wewengkon Galilea ka jeron danene ring kota Nasaret.

40Anake Alit punika sayan duur tur sayan widagda. Ida kabekin antuk kawicaksanaan, samaliha mertan Ida Sang Hyang Widi Wasa malingga ring ragan Idane.

Ida H

41Nyabran warsa biang miwah ajin Ida Hyang Yesus lunga ka kota Yerusalem, gumanti ngluihang Rerainan Paskah.

42Ritatkala Ida Hyang Yesus sampun mayusa roras taun, Ida miwah biang ajin Idane lunga marerainan ka kota Yerusalem, sakadi biasanipun.

43Sasampun wusan marerainan biang miwah ajin Idane pada mawali mantuk, nanging Ida Hyang Yesus ngraga kantun jenek ring kota Yerusalem. Indike punika tan kuningin antuk biang miwah ajin Idane.

44Kapitaenang mungguing Ida sampun mamargi sinarengan ring anake akeh. Sasampun arahina mamargi raris aji miwah biang Idane ngrerehin Ida ring pantaran parasemeton miwah parasawitran danene.

45Nanging Ida nenten kapanggihin. Punika awinanipun sang kalih raris mawali ka kota Yerusalem ngrereh Putran danene.

46Sasampune tigang rahina raris Ida kapanggihin ring Perhyangan Agung, sedekan malinggih sareng-sareng ring paraguru agama Yahudine, mirengang paurukan tur matur pitaken ring paragurune punika.

47Anake sane miragiang Ida sami pada angob ring kawicaksanaan miwah pasaur-pasaur Idane.

48Rikala biang miwah ajin Idane ngaksi Ida, irika sang kalih angob pisan. Biang Idane tumuli mabaos ring Ida sapuniki: “Ih Cening, apa awanane Cening ngaenang meme bapan Ceninge tuyuh buka kene? Bapan Ceninge muah meme kanti bekut ngalih Cening.”

49Pasaur Ida Hyang Yesus: “Ibu miwah aji, napi awinan ibu miwah aji ngrereh Tiang? Napi ibu miwah aji tan uning, mungguing Tiang patut setata wenten ring purin Ajin Tiange?”

50Nanging biang miwah ajin Idane nenten ngresep ring daging wecanan Idane punika.

51Ida Hyang Yesus raris mawali ka kota Nasaret sareng-sareng ring biang miwah ajin Idane. Ida tansah satinut ring pangajah biang miwah ajin Idane. Biang Idane muntil ring kayun saluiring paindikane punika.

52Ida Hyang Yesus sayan duur tur kawicaksanaan Idane sayan mawuwuh, saha sumingkin kasuecanin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah katresnain antuk manusane.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Lukas 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel