Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 24 >> 

Ida H

1Ring rahina Reditene, pasemengan pisan paraeluh-eluhe sampun mamargi ka setrane saha makta wewangen sane sampun sediang ipun.

2Irika panggihin ipun batu panukube sampun magingsir saking bungas guane.

3Duaning asapunika ipun raris ngranjing, nanging layon Ida Hyang Yesus dapetang ipun tan wenten kantun irika.

4Sedekan ipun majujuk tur engsek minehin paindikane punika, jeg wenten anak sareng kalih mabusana sarwa gumilap, majujuk ring sampingipune.

5Kabatek antuk ajerihipune, paraeluh-eluhe punika sami pada nguntul. Sang kalih raris ngandika ring ipun sapuniki: “Kenken dadi ragane ngalih Anak ane suba nyeneng di pantaran anake mati?

6Ida tusing enu dini. Ida suba nyeneng. Ingetangja pangandikan Idane teken ragane, dugase Ida di wewengkon Galilea,

7buka kene: ‘Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa tan urungan lakar kaserahang sig kakuasan anake corah, tur kasalib muah lakar nyeneng didina kaping telunne.’”

8Paraeluh-eluhe raris pada eling ring pangandikan Ida Hyang Yesus punika.

9Sapawalinipune saking setrane, ipun raris nuturang saluiring paindikane punika ring sisiane sane solas diri miwah ring parasemeton sane lianan.

10Paraeluh-eluhe punika minakadinipun: Maria Magdalena, Yohana, Maria biang Yakobuse miwah paraeluh-eluhe sane lianan sane nyarengin ipun, sami nuturang paindikane punika ring parautusan Idane.

11Nanging parautusan Idane mitaenang paindikane punika nenten wiakti tur dane nenten pada ngega.

12Nanging yadiastun kadi asapunika, Dane Petrus raris matangi malaib ka genah Ida Hyang Yesus kaperemang. Wau dane maseeban ka tengah guane, panggihin dane wantah kasa panglelet layone kewanten. Dane tumuli budal saking irika saha angob tur ngayun-ngayunin ngeniang saluiring paindikane punika.

Ida H

13Ring rahina punika wenten sisian Ida Hyang Yesus kekalih sedek mamargi ka desa Emaus, sane dohipun sawatara solas kilometer saking kota Yerusalem.

14Ring margi ipun sareng kalih mabebaosan, maosang paindikane ring kota Yerusalem sane wau-wau punika.

15Sedeng iteh ipun mabebaosan miwah marerasan, Ida Hyang Yesus rauh maranin ipun, tur mamargi sareng-sareng ipun.

16Ipun ngantenang Ida, nanging paningalanipune saputan, kantos Ida tan kelingan antuk ipun.

17Ida Hyang Yesus ngandika ring ipun: “Napike sane rembugang ragane kangin kauh sambilang mamargi?” Sang kalih raris majanggelan saha masemu sedih.

18Sinalih tunggal saking pantaran sang kalih, sane mawasta Kleopas, masaur sapuniki: “Punapi wantah Jerone kewantenke Anak pendonan sane wenten ring kota Yerusalem, sane tan uning ring paindikane sane wau-wau puniki?”

19Ida raris mataken ring ipun, sapuniki: “Paindikan punapike punika?” Pasauripune: “Paindikan sane ngeniang Ida Hyang Yesus saking kota Nasaret. Ida punika maraga nabi tur kahiyangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah kapariangken olih rakyate sami, mungguing Ida madue kuasa sajeroning pakaryan miwah pangandika.

20Nanging parapangageng panditane miwah parapamimpin bangsan tiange sampun lalis nyerahang Ida mangda kadanda pati, tur kapentang ring salibe.

21Tiang sareng sami sampun ngajap-ajap, mungguing Ida sane pacang mebasang bangsa Israele. Tur sane mangkin, saluiring paindikane punika sampun rauh ring rahina sane kaping tiganipun.

22Wenten makudang-kudang anak eluh-eluh ring pantaran tiange, sampun nengkejutang tiang sareng sami. Pasemengan pisan ipun sampun ka setrane,

23nanging ipun tan manggihin layon Idane. Ipun pada mawali saha nyritayang mungguing ipun sampun manggihin malaekat nyalantara, sane ngwecanayang mungguing Ida Hyang Yesus sampun nyeneng malih.

24Samaliha wenten taler makudang-kudang diri saking pantaran tiange sane sampun polih ka setrane, tur sami sampun manggihin sawiakti sakadi baos luh-luhe punika, nanging Ida Hyang Yesus punika nenten pangguh ipun.”

25Irika Ida Hyang Yesus raris ngandika ring ipun: “Ih anak belog, bebelan pesan pepineh ragane, buat lakar pracaya teken saluiring paundukane ane suba kapangandikayang baan paranabine.

26Singke mula patut Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento nandang saluiring paundukane ento, tumuli ngranjing sig kaluihan Idane?”

27Ida Hyang Yesus tumuli nerangang ring ipun, saluiring paindikane sane nuek ring ragan Idane, sane kasurat ring Cakepan Sucine, ngawit saking Cakepan Nabi Musa miwah Cakepan Paranabine.

28Sasampune nampek ring desa sane pacang katuju antuk sang kalih, Ida Hyang Yesus makuma-kuma pacang nglanturang pamargi.

29Nanging sang kalih ngandegang tur mapedawegan ring Ida sapuniki: “Becikan Ragane masandekan sareng-sareng ring tiang iriki, santukan sampun makire wengi tur suryane sampun ngrorokang.” Ida raris ngranjing ka jeroan tur masandekan irika sareng-sareng ring sang kalih.

30Rikala malinggih jaga marayunan, Ida raris ngambil roti saha kamertanin tumuli gompes-gompes Ida, tur kapaicayang ring sang kalih.

31Duk punika paningalan sang kalih raris cedang, irika Ida Hyang Yesus kelingin antukipun. Nanging Ida malecat saking arepanipune.

32Ipun raris mabaos sapuniki: “Singke buka dudut keneh ideweke, dugase Ida nerangang isin Cakepan Sucine teken idewek?”

33Sang kalih pramangkin bangun tumuli mawali ka kota Yerusalem. Irika dapetang ipun sisiane solas diri sami mapunduh sareng-sareng ring timpalipune lianan.

34Parasisiane mabaos sapuniki: “Saking sujati tuah Ida Sang Panembahan suba nyeneng! Ida suba makantenang Raga teken Dane Simon.”

35Sang kalih tumuli taler ngaturang sapariindikannyane ring margi tur indik Ida Hyang Yesus kelingin antukipun rikala Ida ngompes-ngompes roti.

Ida H

36Durung puput dane mabebaosan, Ida Hyang Yesus jeg jumeleg ring pantaran danene sarwi ngandika ring dane sapuniki: “Sutrepti rahayuja cening ajak makejang!”

37Dane sami pada tengkejut tur jejeh. Pitaenang dane ragan danene ngatonang atma.

38Nanging Ida ngandika ring dane: “Apa krana cening pada tengkejut, tur kenken dadi bimbang keneh ceninge?

39Tlektekangja lima muah batis Gurune. Ene suba Guru, tur pedasangja! Sawireh atmane ento tan patulang muah tan paisi, buka ane suba tingalin cening sig Gurune.”

40Sambilang Ida ngandika kadi asapunika Ida ngedengang tangan miwah cokor Idane ring dane sareng sami.

41Dane durung mrasidayang pracaya santukan dane kalintang gargita tur angob. Raris Ida ngandika ring dane mangda ngaturin Ida ulam magoreng atebih.

42Tumuli dane ngaturin Ida ulam magoreng atebih.

43Ulame punika ambil Ida tur rayunang Ida ring arepan danene.

44Raris Ida ngandika ring dane: “Ene suba paundukan ane suba raosang Guru teken cening imaluan, dugas Gurune bareng-bareng ajak cening, nah ento saluiring ane mungguh di Cakepan Torat Nabi Musa, di Cakepan Paranabine muah di Cakepan Kidunge, ane nuek teken ukudan Gurune, ento makejang patut kagenepang.”

45Irika Ida raris mukak pakayunan danene, kantos dane pada mrasidayang ngresep ring daging Cakepan Sucine.

46Tur Ida ngandika sapuniki: “Ada mungguh kene: Sang Prabu Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa patut nandang sangsara tur di dina ane kaping telunne Ida buin nyeneng uli pantaran anake mati.

47Buina patut kawarah-warahang unduk ngutang dosa muah pangampuraning dosa teken parabangsane makejang, ngawitin uli kota Yerusalem.

48Cening ajak makejang ane makasaksin sakancan paundukane ene.

49Buina Guru lakar nekedang teken cening unduk ane suba kajanjiang baan Ajin Gurune. Nanging cening patut ngantiang di kotane ene, kanti cening kabekin baan kawisesan uli di luur.”

Ida H

50Ida Hyang Yesus raris ngajak dane sami medal saking kota, tumuli rauh ring tepi siring kota Betaniane. Irika Ida ngungkulang tangan Idane tur ngamertanin parasisian Idane.

51Risedek punika ugi, Ida mapalasan saking dane, tur munggah ka suargan.

52Dane raris sami pada sumungkem nyumbah Ida. Wusan punika dane sami pada mawali budal ka kota Yerusalem maduluran pakayunan sane kalangkung liang.

53Nyabran rahina dane ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Perhyangan Agung.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Lukas 24):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran