Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 9 >> 

Indik

1Ida Hyang Yesus raris marumang sisian Idane makaroras diri, tumuli kicen kasidian miwah kakuasaan buat nundung setan miwah ngicalang pinakit.

2Wusan punika dane kutus buat midartayang mungguing sane mangkin Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane saha nyegerang anak sane sakit-sakit.

3Sapuniki pangandikan Idane ring dane: “Kemaja cening luas! Sajeroning maleluasan, edaja ngaba apa-apa. Eda ngaba gegaman, soksokan anggo ngagendong dedaarane, pipis wiadin panganggo duang rangsukan.

4Dijaja cening tampina madunungan, nongosja ditu, kanti cening magedi uli kotane ento.

5Dijaja anake tusing nyak nampi cening, makaadja cening uli kotane ento, tur ketebangja ebuke uli tlapakan batis ceninge, makadadi patinget pabuat anake ditu.”

6Parasisian Idane raris mamargi nylajah desa-desane irika, midartayang Orti Rahayune punika miwah nyegerang anak sakit milehan.

Ida S

7Ida Sang Prabu Herodes, sane madeg prabu ring wewengkon Galileane, sampun mireng saluiring paindikane punika. Ida Sang Prabu Herodes rumasa osek ring kayun, santukan wenten anak maosang, mungguing Dane Yohanes Panglukat sampun nyeneng saking pantaran anake padem.

8Wenten malih sane maosang, mungguing Nabi Elia sampun rauh, miwah wenten taler sane maosang mungguing sinalih tunggil nabi-nabine sane nguni, sampun nyeneng malih.

9Ida Sang Prabu Herodes ngandika sapuniki: “Dane Yohanes suba punggal gelahe. Dadinne nyenke sasajaane Anake ene, ane dingeh gelahe nglaksanayang sakancan paundukane ento?” Ida sang prabu ngusahayang pisan mangda nyidayang kapanggih ring Ida Hyang Yesus.

Ida H

10Sasampun parautusan Idane mawali, dane raris nguningayang ring Ida Hyang Yesus, saluiring paindikan sane sampun laksanayang dane. Ida raris ngajak dane masingidan ring kota sane mawasta Betsaida. Sane ngiring Ida wantah parautusan Idane kewanten.

11Riwau anake akeh miragi indike punika, ipun raris ngetut pamargin Idane. Ida ledang pisan nampi rauh anake punika. Irika Ida raris midartayang indik Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring ipun. Ida taler ngwarasang sakancan anake sane mamuatang kasegeran.

12Rikala suryane sampun surup, parasisian Idane makaroras diri, rauh tangkil saha matur: “Guru, nikayangja anake akeh punika ka desa-desa miwah ka pondok-pondok sane ring kiwa tengen genahe puniki, mangda irika ipun numbas ajengan miwah ngrereh dunungan, santukan genahe puniki suung.”

13Nanging Ida ngandika ring dane: “Cening benehne maang anake ento daar.” Dane raris matur: “Titiang sareng sami wantah maderbe roti limang bungkul miwah ulam kekalih kewanten. Punapike Guru ledang yening titiang mamargi jaga numbasang anake puniki ajengan?”

14(Anake sane wenten irika, sane lanang kewanten sawatara wenten limang tali diri akehipun.) Ida raris ngandika ring parasisian Idane: “Tundenja anake ento negak magompyok-gompyokan, sawatara ajaka seket diri agompyokan!”

15Parasisian Idane ngiringang pangandikan Idane tur ngengken anake akeh punika mangda negak.

16Sasampun Ida ngambil rotine limang bungkul miwah ulame kekalih punika, Ida tumuli tumenga maksian ka langite. Ida matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Wus punika roti miwah ulame punika kagompes-gompes, paicayang Ida ring parasisian Idane, mangda kadumang ring anake akeh punika.

17Anake makasami punika nunas ngantos wareg. Wus punika sisan rotine kapunduhang antuk parasisian Idane, wenten roras sok bek-bek akehipun.

Panga

18Sedek rahina anu, rikala Ida Hyang Yesus ngastawa praragayan, parasisian Idane rauh nangkilin Ida. Ida raris mataken ring dane sapuniki: “Manut panyengguh anake liu, nyenke Guru ene?”

19Atur danene: “Wenten sane nyengguh mungguing Guru puniki Dane Yohanes Panglukat. Wenten sane nyengguh mungguing Guru puniki dane Nabi Elia. Wenten malih sane nyengguh mungguing Guru puniki: Sinalih tunggiling nabi sane nguni sane nyeneng malih.”

20Ida Hyang Yesus raris mataken ring dane: “Yen manut panarkan ceninge, nyenke Guru tenenan?” Masaur Dane Petrus: “Guru puniki Sang Kristus Sang Juru Rahayu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

21Ida Hyang Yesus raris miteketin dane, mangda dane sampunang ngwerayang paindikane punika ring sapasira jua.

Indik

22Ida Hyang Yesus malih ngandika: “Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa tan pariwangde lakar nandang sangsara. Ida lakar katulak baan parapanglingsire muah baan parapangageng panditane muah baan paraguru agamane, tur lakar kasedayang. Nanging ditutug makatelunne Ida lakar buin katangiang tur kauripang.”

23Pangandikan Idane ring dane makasami: “Asing-asing anak ane makeneh dadi sisian Gurune, ia patut ngengsapang deweknyane niri, tur sadina-dina negen salibne tur nututin Guru.

24Sawireh anake ane makeneh ngutamayang idupne padidi, ia tusing lakar muponin idup ane sujati. Nanging anake ane ngetohang uripne pabuat Guru, ia lakar muponin idup ane sujati tur langgeng.

25Adake anak ane nyak ngodagang gumine makejang, nanging ia padidi kalah tur sengkala? Suba sinah tusing ada.

26Anake ane kimud ngangkenin Guru muah paurukan Gurune di arepan manusane, Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa masih lakar kimud ngangkenin anake ento manian disuba pangrauhan Idane sajeroning kaluihan Idane muah kaluihan Ida Sang Aji muah kaluihan paramalaekat Idane ane suci.

27Ingetangja: Sujatinne di pantaran anake ane ada dini jani, ada makudang-kudang anak ane tuara lakar mati, satonden ia ningalin Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane.”

Ida H

28Sawatara sampun maletan pitung rahina, sasampun Ida ngwecanayang paindikan sane inucap, Ida Hyang Yesus ngajak Dane Petrus, Yohanes miwah Yakobus munggah ka gununge praya ngastawa.

29Risedek Ida ngastawa, jeg magentos swabawan Idane, tur busanan Idane kanten petak dumilah.

30Tan pararapan jeg wenten anak sareng kalih mabebaosan ngiring Ida, inggih punika: Nabi Musa miwah Nabi Elia.

31Sang kalih makantenang raga ring sajeroning kaluihan tur mabebaosan ngiring Ida Hyang Yesus, maosang sapariindik Idane jaga ninutin pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran jaga seda ring kota Yerusalem.

32Daweg punika Dane Petrus miwah timpal-timpal danene sedekan sirep leplep. Rikala dane pada matangi, kantenang Dane Ida Hyang Yesus sajeroning kaluihan Idane miwah anak sareng kalih sane sareng-sareng ngadeg ring Ida.

33Duk sang kalih jaga nilarin Ida Hyang Yesus, Dane Petrus matur ring Ida, sapuniki: “Inggih Guru, bagia pisan iraga wenten iriki. Sane mangkin titiang jaga ngwangun pakoleman tetiga, inggih punika asiki buat Guru, sane asiki pabuat dane Nabi Musa miwah sane malih asiki pabuat dane Nabi Elia.” (Nanging sujatinipun Dane Petrus nenten uning ring indik sane ucapang dane punika.)

34Sedek dane matur kadi asapunika, jeg wenten mega nyayubin Ida miwah dane sareng sami, tur rikala Ida miwah dane kasayubin antuk megane punika, sisiane makatetiga punika pada karesresan.

35Tumuli wenten sabda saking genah megane punika, sapuniki: “Ene suba Putran Ulun ane selik Ulun. Idepangja pangandikan Idane.”

36Sasampun puput sabdane punika, jeg kantenang dane wantah Ida Hyang Yesus kewanten kantun praragayan. Tur parasisian Idane nyekepang paindikane punika. Samaliha daweg punika dane tan pisan nuturang paindikane sane sampun panggihin dane punika ring sapasira jua.

Ida H

37Benjangipun rikala Ida sareng sisian Idane sane tetiga punika tedun saking gununge punika, akeh anake pada rauh nangkilin Ida.

38Wenten anak adiri saking pantaran anake akeh punika mapinunas sapuniki: “Inggih Guru, titiang nunas ica ring Guru, mangda Guru ledang ngaksi pianak titiange, santukan titiang maderbe pianak wantah ipun kewanten.

39Ipun karangsukan setan. Setane punika jeg tan pararapan ngawinang ipun jerit-jerit, tur ipun kapungsang-pangsing antuk setane punika, ngantos madidih bungutipune. Setane punika tan rered-rered nyakitin ipun tur nenten nyak makaon saking padewekanipune.

40Titiang sampun nunas tulung ring parasisia druene, mangda nundung setane punika, nanging dane nenten mrasidayang.”

41Ida Hyang Yesus raris ngandika: “Pelih pesan ragane ene! Ragane tusing pracaya teken Tiang. Nganti buin amunapake makelon Tiange patut bareng-bareng teken ragane? Nganti buin makapidanke Tiang patut sabar teken ragane?” Ida raris ngandika ring reraman anake alit punika, sapuniki: “Ajakja pianak ragane mai!”

42Duk anake alit punika sampun nampek ring Ida Hyang Yesus, setane punika mantigang tur mungsang-mangsing ipun. Nanging Ida Hyang Yesus ngerengin setane tur nyegerang anake alit punika, raris kaserahang ring bapannyane.

43Makasami anake pada angob ring kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane maha agung.

Ida H

Durung ical angob anake makasami punika ring sakancan paindikane sane kardi Ida iwau, Ida Hyang Yesus raris ngandika ring parasisian Idane:

44“Ingetangja raos Gurune ene: Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar kaserahang sig kakuasaan manusane.”

45Dane sareng sami nenten ngresep ring daging pangandikane punika, santukan kantun makulit, kantos dane tan mrasidayang minehin, samaliha dane nenten purun nunasang ring Ida piteges pangandikan Idane punika.

Sapas

46Raris wetu pagujeg ring pantaran parasisian Idane, indik sapasirake sane pinih utamana ring pantaran danene.

47Nanging Ida Hyang Yesus wikan ring daging pakayunan danene punika. Duaning punika Ida raris ngambil anak alit adiri tur jujukang Ida ring samping Idane,

48tumuli ngandika ring parasisian Idane sampuniki: “Nyenja ane nampi anake cerik ene uli krana Guru, anake ento nampi Guru. Nyenja ane nampi Guru, anake ento nampi ane ngutus Guru. Sawireh anake ane paling nistana di pantaran ceninge ajak makejang, anake ento paling utamana.”

Indik

49Dane Yohanes raris matur: “Guru, titiang manggihin wenten anak nundung setan masrana ngojah parab Gurune. Ipun raris tombahang titiang, santukan ipun nenten sareng-sareng ring iraga.”

50Ida Hyang Yesus ngandika ring dane: “Edaja tombahanga anake ento! Sawireh anake ane tusing ngamusuhin cening, anake ento dadi roang ceninge.”

Ida H

51Rikala sampun makire tutug panemayan Ida Hyang Yesus jaga kunggahang ka suargan, Ida raris ngulengang pakayunan Idane lunga ka kota Yerusalem.

52Ida raris ngutus makudang-kudang utusan ngriinin pamargin Idane. Utusane punika tumuli mamargi, raris rauh ring satunggiling desan wong Samariane, praya nabdabang saluiring paindikan pabuat Ida Hyang Yesus.

53Nanging parawong desane punika nenten nyak nampi Ida, santukan sampun sinah pamargin Idane jaga ngungsi ka kota Yerusalem.

54Riwau sisian Idane, inggih punika Dane Yakobus miwah Dane Yohanes uning ring paindikane punika, raris dane matur: “Inggih Guru, punapike Guru ledang, yen titiang ngatag geni tumurun saking akasane, jagi ngeseng ipun sami?”

55Nanging Ida Hyang Yesus maksian ring dane, saha nglemekin dane.

56Ida miwah parasisian Idane raris lunga ka desa sane lianan.

Indik

57Duk Ida Hyang Yesus kairing antuk parasisia druene nglanturang pamargin Idane, ring margi wenten anak matur ring Ida sapuniki: “Titiang misadia ngiring Guru, kijaja Guru pacang lunga!”

58Ida Hyang Yesus ngandika ring ipun: “Cicing alasane pada ngelah gua muah kedise pada ngelah sebun, nanging Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa tusing madue tongos buat sirep muah masandekan.”

59Irika Ida ngandika ring anak sane lianan: “Tututinja Tiang!” Nanging anake punika matur: “Guru lugrainja titiang mawali dumun praya nanem sawan bapan titiange!”

60Nanging Ida Hyang Yesus ngandika ring ipun: “Depangja anake mati nanem sawan timpalne ane mati. Nanging ragane kemaja luas midartayang mungguing ane jani Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane.”

61Wenten malih anak lianan matur ring Ida: “Inggih Guru, titiang praya ngiring Guru, nanging lugrainja titiang mapamit dumun ring pakurenan titiange.”

62Ida Hyang Yesus ngandika ring ipun: “Sakancan anake ane nenggala, nanging enu tolah-tolih kuri, anake ento tan paguna, pabuat Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Lukas 9):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel