Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 10 >> 

Utusa

1Ida Hyang Yesus raris ngandikain sisian Idane sane roras diri punika, tur icen Ida kuasa buat nundung setan miwah ngwarasang anak saking saananing sakit miwah pinakit.

2Pesengan parautusane sane roras punika, inggih punika: Kaping pisan Dane Simon (dane taler kapesengin Petrus) miwah Dane Andreas semeton danene. Maliha Dane Yakobus okan Dane Sebedeuse miwah Dane Yohanes semeton danene.

3Dane Pilipus miwah Dane Bartolomeus, Dane Tomas miwah Dane Matius juru duduk pajege, Dane Yakobus okan Alpeuse miwah Dane Tadeus.

4Maliha Dane Simon (saking golongan Patriot) miwah Dane Yudas Iskariot sane alpaka ring Ida Hyang Yesus.

Ida H

5Ida Hyang Yesus ngutus utusan Idane roras diri punika saha kapiteketin asapuniki: “Eda pesan cening kanti liwat ka gumin bangsane ane lenan, wiadin ka kotan anak Samariane.

6Nanging luas tur alihja bangsa Israele, nah ento biri-birine ane ilang.

7Kema tur tuturangja, mungguing panemayan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane suba paek.

8Segerangja anake sakit, idupangja anake mati, segerangja anake ane sakit lepra, tur tundungja sakancan setane. Sawireh cening suba maan ngidih, cening patut makidihang.

9Edaja cening mabekel pipis mas wiadin pipis perak wiadin pipis temaga di sabuk ceninge.

10Eda cening ngaba soksokan anggon ngagendong, eda mabaju dadua, eda ngaba sepatu wiadin gegaman sajeroning maleluasan. Sawireh anake magae ia patut maan apa ane perluanga.

11Yening cening neked di satunggiling kota wiadin desa, alih ditu anak ane nyak nampi cening, tur nongosja sig anake ento kanti cening makaad uli ditu.

12Yening cening nekain umah anak, cening patut ngucapang pangayu bagia buat anake ane ngelahang umahe.

13Yen anake ento nampi tekan ceninge, pangayu bagian ceninge bakal ada sig anake ento, nanging yen anake ento tusing nyak nampi tekan ceninge, pangayu bagian ceninge bakal mabalik sig ceninge.

14Buina yen ada pumahan muah kota ane tuara nyak nampi muah madingehang sapitutur ceninge, pesuja uli ditu tur kalahinja pumahan wiadin kotane ento, tur ketebangja buke ane di tlapakan batis ceninge.

15Ingetangja cening, sujatinne di Dina Pangadilane Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake ane uli kota Sodom lan kota Gomorane lakar gigisan ukumane teken anake di kotane ento.”

Sangs

16“Ingetangja, Guru ngutus cening buka biri-birine ka tengah-tengah cicing alasane, ento krana cening apanga tansah celih buka lelipine tur polos buka kedis darane.

17Buina pada yatnaja cening marep teken anake makejang; krana lakar ada anak nyerahang cening ka ajeng Majelis Agamane, tur anake ento lakar nigtig cening di perhyangannyane.

18Uli krana cening dadi sisian Gurune, cening lakar katurang ka ajeng pamrentahe muah ka ajeng pararatune, buat midartayang Orta Rahayune teken anake ento muah teken parabangsane ane lenan.

19Yen cening daliha baan anake, edaja cening sumangsaya teken unduk ane lakar orahang cening; sawireh yen teka panemayannyane, cening bakal kicen apa ane patut bakal orahang cening!

20Krana singja cening ane lakar ngraos ditu, nanging Roh Ajin ceninge ane lakar mawisik di keneh ceninge.

21Dimasane ento anake lakar nyerahang nyamanne apanga matianga. Keto masih bapanne lakar nyerahang pianakne, tur ipianak lakar nglawan muah ngamatiang reramanne.

22Tur cening lakar kagetingin baan anake uli krana Guru. Nanging nyenja pageh kanti ka wekasan, ia bakal maan rahayu.

23Yen cening sangsaraina baan anake di satunggiling kota, malaibja cening ka kotane ane lenan. Guru nuturin cening: “Sasajaane satonden pragat pagaen ceninge di sawatek kotan gumi Israele, Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa suba rauh.

24Imurid singja bakal lebihan teken gurunne, wiadin iparekan tusingja bakal lebihan teken gustinne.

25Suba cukup yen imurid kajiang pada teken gurunne muah iparekan kaluihang pada teken gustinne. Yen gustinne orahanga Baalsebul apa buin pakurenannyane!”

Sapas

26“Wireh keto eda cening takut teken manusa. Paundukane ane makebang, lakar kedengang, tur sakancan ane pingit lakar kawerayang.

27Apa ane orahang Guru teken cening di petenge, tuturangja ento di galange tur apaja ane kapakisiang di kuping ceninge, uar-uarangja ento uli di duur neb umahe.

28Edaja cening takut teken anak ane nyidayang ngamatiang ukudan ceninge, nanging ia tusing mampuh ngamatiang jiwa. Nanging takutja cening teken Ida Sang Hyang Widi Wasa ane madue wewenang nyirnayang jiwa muah awak manusane di kawah nrakane.

29Singke kedis perite dadua maji tuah aji arupiah. Sakewala yen tuara mula pakarsan Ajin ceninge, aukud ko tusing ada ane lakar ulung ka tanahe.

30Liun bok ceninge ane ada di sirah ceninge masih suba wilangin Ida.

31Ento krana eda pesan cening takut, sawireh cening majian di ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa padaang teken kedis perite ento.”

Ngang

32“Asing-asing anak ane ngangken di arepan anake liu, mungguing ia dadi sisian Gurune, Guru masih lakar ngangkenin ia di ayun Ajin Gurune di suargan.

33Nanging nyenja ane suba dadi sisian Gurune, laut ia ngaku tusing nawang Guru di arepan anake liu, Guru ko masih tusing bakal ngangkenin ia di ayun Ajin Gurune di suargan.”

Ida H

34“Eda cening ngaden mungguing tekan Gurune ene ngaba dame di gumine. Tekan Gurune dongja ngaba dame, nanging ngaba cerah.

35Tekan Gurune ngranayang ipianak muani bakal nglawan bapanne, ipianak eluh lakar nglawan memenne, tur imantu eluh lakar nglawan matuanne eluh.

36Dadinne musuhne ane kapitui, nah ento nyama sapakurenannyane.

37Nyenja nresnain bapa muah memenne lebihan teken nresnain Guru, ia tusing pantes dadi murid Gurune. Buina nyenja nresnain pianakne muani wiadin pianakne eluh lebihan teken nresnain Guru, ia tusing pantes dadi murid Gurune.

38Nyenja tuara nyadia negen salibne tur nututin Guru, ia tuara pantes dadi murid Gurune.

39Nyenja ane makeneh magehang uripne, ia tusing lakar muponin urip ane sujati. Nanging nyenja ane kelangan urip uli krana Guru, ia bakal molih urip ane sujati.”

Indik

40“Nyenja ane nampi cening, ia nampi Guru. Tur nyenja ane nampi Guru, ia nampi Ida ane ngutus Guru.

41Nyenja nampi utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, baane ia utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ia bakal bareng-bareng maan pikolih utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tur nyenja nampi anak sadu, baane ia mula sadu, ia bakal bareng-bareng maan upah anak sadu.

42Ingetangja! Nyenja nulungin anake ane paling nistana ene aji yeh nyem acangkir baane ia murid Gurune, anake ento pedas bakal nampi pikolihne.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Matius 10):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran