Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 2 >> 

Paraw

1Sasampune Ida Hyang Yesus embas ring kota Betlehem ring tanah Yudea, duk Ida Herodes jumeneng prabu, raris wenten parawiku saking kangin, rauh ring kota Yerusalem.

2Irika tamiune mataken sapuniki: “Ring dijake genah anake alit sane wau embas punika sane dados prabun bangsa Yahudine? Santukan titiang sampun ngeton bintang Idane kangin, tur rauh titiange praya ngaturang sembah ring Ida.”

3Ritatkala Sang Prabu Herodes mireng gatra punika, ida rumasa kablegbegan tur kosekan ring kayun. Asapunika taler rakyat kota Yerusaleme sami.

4Irika Sang Prabu Herodes marumang parapangageng panditane miwah paraguru agama bangsa Yahudine. Ida ngarsayang katerangan ring dija Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa punika pacang embas.

5Atur danene sapuniki: “Ring kota Betlehem tanah Yudea, santukan wenten kakecap ring Cakepan Nabine sapuniki:

6‘Ih Betlehem di tanah Yehuda, sujatinne iba dongja ane paling nistana di pantaran pamimpin-pamimpin Yehudane. Sawireh uli sig ibane lakar ada tumbuh pamimpin ane lakar nuntun bangsa Israel kaulan Ulune.’”

7Raris saking singid Ida Sang Prabu Herodes ngesengin tamiu punika, tur kasekenang pisan nakenang, sane ipidan bintange punika ngawit kakantenang.

8Wusan punika tamiune punika raris kapangandikayang ka kota Betlehem, sapuniki pangandikan idane: “Sane mangkin mrikaja ragane lunga ka kota Betlehem. Drika rerehin taken-takenang jantos rarene punika kapanggih. Tur yen sampun kapanggih, gelis rauhang ring tiang, santukan tiang taler misadia jaga ngaturang sembah ring Ida.”

9Sasampun puput mirengang pangandikan sang prabu, raris dane pada mapamit. Ring margi bintange sane kakantenang bedangin punika katon malih, ngriinin pamargin danene, kantos rauh tur mandeg ring duur genah rarene punika.

10Ritatkala dane pada nyingak bintange punika, tan kadi-kadi gargitan danene.

11Dane raris ngranjing ka umahe punika tur kapanggihin sang rare miwah Diah Maria ibunne. Dane sami pada nyumbah sarwi nabdabang aturannyane suang-suang marupa: mas, menyan miwah getah wangi, praya katur ring sang rare.

12Santukan dane polih piteket sajeroning panyumpenan saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda sampunang mawali ka ajeng Ida Sang Prabu Herodes, punika awinan dane mawali nuut margi tiosan.

Dane

13Sasampun parawikune pada budal, malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa malih ngrauhin Dane Yusup ring panyumpenan, tur ngandika sapuniki: “Yusup, bangunja! Ajakja rarene muah ibun Idane makisid ka gumi Mesir, tur nongosja ditu kanti manira buin ngwangsitin kita. Sawireh Herodes lakar ngruruh rarene ento bakal kasedayang.”

14Dane Yusup raris matangi, sang rare tumuli kambil, tur ring wengi punika ugi dane magingsir ka jagat Mesir sareng Diah Maria, rabine.

15Irika dane madunungan kantos Sang Prabu Herodes seda. Paindikane punika mamargi sakadi asapunika, mangda tegep sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kawarahang antuk sang nabi sapuniki: “Ulun bakal ngesengin Putran Ulun uli gumi Mesir.”

Rare-

16Rikala Sang Prabu Herodes uning mungguing ida sampun kaapus olih parawikune punika, ida bendu pisan. Ida raris mrentahang mangda mademang sawatek rarene ring kota Betlehem miwah ring kiwa tengennyane, ngawit saking wau lekad, rauh ring sane matuuh, ketang ngawit saking bintange punika ngawitin endag, sakadi sane kuningang antuk parawikune sane saking kangin punika.

17Malantaran punika madaging pisan sabda sane kawarahang antuk Nabi Yeremia sane sapuniki:

18“Wenten suaran tangis ngalad-alad ring kota Rama, inggih punika tangis Ibu Rahel, nangisin oka-okannyane. Dane tan prasida kalipurang santukan oka-okannyane sami seda.”

Mawal

19Sasampune Sang Prabu Herodes seda, malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa malih makantenang raga ring Dane Yusup sajeroning panyumpenan ring Mesir.

20Sang malaekat ngandika sapuniki: “Yusup, jani ajakja anake alit muah ibun Idane malipetan ka tanah Israel, sawireh ane nyadia nyedayang anake alit ene, makejang suba mati.”

21Dane Yusup raris matangi, anake alit miwah ibun Idane tumuli kajak ka tanah Israel.

22Nanging rikala Dane Yusup mireng mungguing sane ngentosin Sang Prabu Herodes jumeneng nata ring wewengkon Yudea, inggih punika putran idane, sane mapesengan Arkelaus, Dane Yusup tan purun mrika. Ring panyumpenan dane polih sabda, raris dane lunga ka wewengkon Galilea.

23Sasampune rauh irika, dane malinggih ring kota Nasaret. Indike punika mamargi sakadi asapunika, mangda tegep sabda sane kawarahang olih paranabine, mungguing anake alit jaga kasambat Anak Nasaret.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Matius 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel