Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 25 >> 

Panga

1“Dikalan pamragat gumine, unduk Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar ngadegang Pamrentahan Idane dadi upamayang buka daane adasa, ane nyemak damarne suang-suang lakar mapagin pangantene muani.

2Di pantaran daane ento ada lelima ane belog pesan, nanging ane buin lelima dueg.

3Daane ane belog ento, ia ngaba damar, nanging ia tusing ngaba lengis imbuh.

4Nanging daane ane dueg-dueg ento, ia pada ngaba damar tur ngaba lengis imbuh mawadah botol.

5Sawireh pangantene muani makelo tusing teka-teka, ditu daane makejang pada kiap, laut pules.

6Sawatara tengah lemeng, ada anak gelur-gelur kene: ‘Pangantene teka, enggalangja papagin!’

7Daane makejang pada bangun laut ngenyitin damarne suang-suang.

8Ditu laut daane ane belog ento ngomong teken daane ane dueg kene: ‘Baangja tiang ngidih lengise abedik sawireh damar tiange nagih mati.’

9Daane ane dueg ento masaut kene: ‘Edaja lengis tiange buin tagiha, sawireh tusing sedeng anggon tiang ajak eluh. Melahan eluh ka warunge, ditu meli lengis!’

10Dugas daane ane belog ento pada majalan ngalih lengis, laut pangantene ento teka. Daane ane tansah tragia ento lantas ngatehang pangantene muani macelep ka tongos papestane, suba keto laut korine kubetang.

11Sasubane keto laut teka daane ane belog, tur kauk-kauk kene: ‘Jero Wayan, Jero Wayan, dong ampakin tiang jelanan!’

12Ditu pangantene muani lakar masaut kene: ‘Sasajaane tiang tusing pesan nawang jerone.’”

13Pamuputne Ida Hyang Yesus ngandika sapuniki: “Ento krana pada tragiaja sawireh cening tuara nawang, unduk dina muah panemayane ento.”

Panga

14“Yen andeang Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento patuh buka anake agung ane lakar lunga nura desa. Satondene mamargi, ida ngandikain parekan idane, tur serahin ida ngetangang arta branan idane.

15Asing-asing parekan kicen ngetangang manut kamampuhannyane suang-suang. Ane adiri icen ida limang tali dolar, ane adiri duang tali dolar, tur ane buin adiri siu dolar. Suud keto laut ida lunga.

16Lantas parekane ane kicen limang tali dolar ento, luas nyalanang pipisne, tur ia maan bati limang tali dolar.

17Keto masih parekane ane nampi duang tali dolar, ia maan bati duang tali dolar.

18Nanging parekane ane nampi siu dolar, ia laut nyongcong tanah ngae bangbang, tur pipisne ane siu dolar ento tanema.

19Sasubane makelo-kelo, gustin parekane ento rauh. Ditu laut parekane ento ndikaina apanga pada ngaturang unduk pajalan pipis idane.

20Parekane ane nampi pipis limang tali dolar ento laut tangkil tur ngaturang batinne limang tali dolar, kene aturne: ‘Ratu ngicen titiang jinah limang tali dolar, sampun margiang titiang. Puniki cingakinja titiang polih bati limang tali dolar.’

21Pangandikan gustinne teken ia: ‘Ih parekan ane anteng tur satia. Sawireh cai satia tur anteng ngitungang pipis ane abedik, dadinne cai lakar serahin gelahe ngitungang pipis ane liunan. Jani kemo ka jeroan, ditu milu muponin kawiryan gustin caine!’

22Mara amonto, laut teka tangkil parekane ane nampi duang tali dolar. Lantas ia matur kene: ‘Ratu, ratu ngicen titiang jinah kalih tali dolar. Sane mangkin cingakinja, titiang polih bati kalih tali dolar!’

23Pangandikan gustinne: ‘Ih parekan ane anteng tur satia; sawireh cai satia tur anteng ngitungang pipis ane abedik, dadinne cai bakal serahin gelahe ngitungang pipis ane liunan. Jani kemoja ka jeroan, ditu milu muponin kawiryan gustin caine!’

24Suud keto laut teka tangkil parekane ane kicen pipis siu dolar, tur matur: ‘Ratu, santukan titiang uning mungguing ratu maraga momo droaka. Iratu ngampung ring sawahe sane tan tandurin iratu, tur ngalapin tetanduran sane tan celekang iratu.

25Punika awinanne titiang ajerih. Duaning punika jinah druene tanem titiang. Puniki wilangin jinah druene siu dolar, aturang titiang!’

26Lantas gustinne ngandika kene: ‘Ih iba parekan jaat tur mayus. Iba suba nawang yen kai manyi di tongose ane tusing tanemin kai, tur ngalap di tongose ane tusing taen celekin kai.

27Benehne pipis kaine ento serahang iba teken anake ane nyalanang pipis, apanga disubane kai teka, kai nyidayang nampi inanne muah panakne.

28Ne jani juangja pipise ane siu dolar ento tur serahangja teken ane ngelah dasa tali dolar.

29Sawireh anake ane suba ngelah, ia buin lakar kimbuhin, apanga ngelah kanti bek maliah. Nanging nyenja ane tusing ngelah, apaja ane gelahanga, ento lakar kajuang uli sig anake ento.

30Ne jani kemo entungang parekane ane tan paguna ene ka tongose ane peteng dedet, ditu ia lakar ngeling kanti giginne kriet-kriet.’”

Rahin

31“Dikalan Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento rauh madeg Ratu, kairing baan sawatek malaekate, Ida lakar malinggih di singasanan Pamrentahan Idane.

32Ditu sakancan manusane di gumine bakal punduhang Ida di ajeng Idane, tumuli palasang Ida, kadadiang duang gompyokan, buka pangangon kambinge malasang biri-biri ajaka kambingne.

33Ida lakar ngenahang biri-birine ento di tengen Idane, tur kambinge kagenahang di kiwa.

34Ditu Sang Nata lakar mawecana teken anake ane di tengen Idane kene: ‘Maija! Ih anak ane kamertanin baan Ajin Tiange. Tur rasayangja kawiryan pamrentahan ane suba kasediaang buat ragane uli dugas pangawit gumine ene kaadakang.

35Sawireh dugas Tiange seduk, ragane maang Tiang daar; dugas Tiange bedak ragane maang Tiang ngidih yeh; dugas Tiange kalunta-lunta, ragane maang Tiang dunungan;

36dugas Tiange malalung ragane ngambenin Tiang; dugas Tiange sakit, ragane matepetin Tiang; tur dugase Tiang di pangkenge, ragane nelokin Tiang.’

37Lantas sakancan anake ane sadu ento matur, kene: ‘Ratu Panembahan, sane dipidanke titiang manggihin IRatu kaluen, raris titiang ngaturin rayunan, wiadin kasatan raris titiang ngaturin toya?

38Sane dipidanke titiang manggihin IRatu kalunta-lunta, raris aturin titiang makolem ring cecanggahan titiange, wiadin malegar tumuli aturin titiang wastra?

39Sane dipidanke titiang manggihin IRatu sungkan wiadin kapangkeng, raris titiang nangkilin Palungguh IRatu?’

40Ditu Sang Nata bakal mawecana kene: ‘Tiang jani ngorahin ragane, dugas ragane nglaksanayang unduke ento marep teken sinalih tunggal nyama-nyamaan Tiange ane paling nistana ene, ento mapiteges ragane suba malaksana marep teken Tiang.’

41Sasubane ento, Ida bakal mawecana teken anake ane di kiwan Idane, kene: ‘Makaadja jerone uli dini; ih jlema kena temah Widi, kemo jerone ka kawah nrakane ane suba kasediaang buat Ratun Setane muah parawadua balannyane.

42Sawireh dugas Tiange seduk, jerone tusing maang Tiang ngidih nasi; dugas Tiange bedak jerone tusing maang Tiang ngidih yeh;

43dugas Tiang kalunta-lunta, jerone tusing maang Tiang dunungan; tur dugas Tiange sakit muah mapangkeng jerone tusing nyak matepetin Tiang.’

44Ditu anake ento pada matur kene: ‘Duh Ratu Panembahan, sane dipidanke titiang naenin manggihin IRatu kaluen, kasatan miwah kalunta-lunta, wiadin malegar, wiadin sungkan wiadin mapangkeng, tur titiang nenten ngaturang patulung ring IRatu?’

45Ditu Sang Nata ngandika teken anake ento kene: ‘Tiang jani ngorahin jerone: Sasajaane dugas jerone tusing nyak nulungin sinalih tunggal anak ane paling nistana ene, ento mapiteges jerone masih tusing nyak nulungin Tiang.’

46Aketo sakancan anake ane lakar nampi pasisip ane langgeng, nanging sakancan anake ane sadu ento lakar molih idup ane langgeng.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Matius 25):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 25 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran