Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 27 >> 

Ida H

1Pasemengan pisan parapangageng pandita miwah parapanglingsir bangsa Yahudine sami pada igum ngardi rencana, buat nyedayang Ida Hyang Yesus.

2Tangan Ida Hyang Yesus raris kaante, tumuli katurang ka ajeng Dane Pilatus, sane dados gubernur kerajaan Roma irika.

Indik

3Rikala Dane Yudas sane alpaka ring Ida Hyang Yesus manggihin, mungguing Ida sampun katiwakin danda pati, dane raris nyelsel raga. Jinah perak sane tigang dasa punika raris kawaliang ring parapangageng panditane miwah parapanglingsir bangsa Yahudine,

4kadulurin atur sapuniki: “Titiang sampun ngardi dosa, santukan titiang sampun alpaka ring Anak sane tan padosa kantos Ida kadanda pati.” Nanging pangandikan danene asapuniki: “Paundukane ento tiang tusing milu tau, ento urusan ragane.”

5Jinahe punika raris entungang dane ka tengah genah pamuspane, tumuli dane makaon ngantung raga.

6Irika pangageng panditane ngambil jinah punika sarwi ngandika: “Pipise ene tusing dadi adukang ajaka pipis aturane di Perhyangan Agung, sawireh ene pipis pamelin angkihan.”

7Sasampune kawentenang sangkepan, raris wenten parareman, mungguing jinahe punika jaga katumbasang tanah. Tanah sane katumbas punika tanah tukang payuk. Punika katumbas jaga kanggen seman tamiu.

8Punika awinanipun, rauh mangkin genahe punika kasambat: “Tanah silur angkihan”.

9Malantaran punika madaging pisan sabda sane kawedarang antuk Nabi Yeremia sapuniki: “Anake ento laut nuduk pipis perake telung dasa keteng ento, nah ento pangaji ane suba katetepang buat anak aukud di pantaran bangsa Israele.

10Pipise ento tumuli anggona meli tanah tukang payuke buka pangandikan Ida Sang Panembahan teken tiang.”

Ida H

11Ida Hyang Yesus raris katangkilang ring ajeng Gubernur Pilatus. Gubernur Pilatus raris mataken ring Ida Hyang Yesus, sapuniki: “Punapike Ragane puniki Ratun bangsa Yahudine?” Pasaur Ida Hyang Yesus: “Ragane ngraga sane maosang sapunika.”

12Nanging ngeniang indik dedalihan parapangageng panditane miwah parapanglingsir bangsa Yahudine Ida tan pisan kayun nyaurin.

13Raris Gubernur Pilatus ngandika: “Punapike Ragane nenten mireng dedalihan anake sareng akeh puniki?”

14Nanging Ida taler tan kayun masaur angan akecap kantos sang gubernur rumasa angob.

Ida H

15Sabilang Rerainan Paskah sampun biasa sang gubernur mebasang narapidana adiri, sane katunas antuk rakyate.

16Daweg punika ring pangkenge irika wenten narapidana sane kasub jaatipune, mawasta Yesus Barabas.

17Rikala rakyate sami sampun pada mapunduh irika Gubernur Pilatus raris mataken ring rakyate sapuniki: “Nyen ane pilih ragane, ane patut bebasang tiang: Yesus Barabas apa Yesus ane kasambat Kristus?”

18Dane tatas uning, mungguing anake punika ngaturang Ida Hyang Yesus ka ajeng danene punika, wantah madasar antuk iri ati.

19Rikala Gubernur Pilatus malinggih ring korsi pangadilane, wenten utusan ngaturang piuning saking rabin danene sapuniki: “Sampunang pisan-pisan beli gede sareng maosang wicaran Anake sane tan padosa puniki, santukan dibi sande ring pangipian titiang banget pisan kaduhkitan malantaran Anake puniki.”

20Nanging parapangageng panditane miwah parapanglingsir bangsa Yahudine sampun ngoles rakyate mangda nunas Barabas sane kabebasang tur Ida Hyang Yesus mangda kadanda pati.

21Sang gubernur malih mataken ring rakyate sapuniki: “Uli di pantaran anake dadua ene, enyen ane pilih ragane, ane patut bebasang tiang?” Aturipune sareng sami: “Barabas tunas titiang!”

22Pangandikan sang gubernur ring ipun: “Yen keto, kudiang tiang Yesus ane kasambat Sang Prabu Sane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa ene?” Irika rakyate raris masaur manuk asapuniki: “Ipun patut kapentang ring salibe!”

23Pangandikan sang gubernur: “Apa dosan Anake ene?” Nanging rakyate sayan mangetang ngelur: “Pentang Ipun ring salibe!”

24Rikala sang gubernur wikan mungguing saluiring pakibeh danene tan jaga mapikenoh, maliha rakyate sampun mabiayuhan, dane ngambil toya tumuli masehin tangan ring arepan anake akeh punika, kadulurin antuk pangandika: “Tiang tusing milu negen patin Anake ene, ala ayu ragane ane negen!”

25Irika rakyate masaur manuk: “Banggayang patin Anake punika kapetegenang ring titiang sareng pianak cucun titiange!”

26Irika sang gubernur raris mebasang Barabas pabuat ipun sareng sami, tur dane ngandikayang mangda Ida Hyang Yesus katigtig, tumuli kaserahang mangda kapentang ring salibe.

Ida H

27Sasampune punika raris paraprajurit Dane Sang Gubernur Pilatus ngatehang Ida Hyang Yesus ngranjing ka jeroan. Paraprajurite kaparumang mangda mapunduh ngiter Ida Hyang Yesus.

28Irika prajurite ngelus busanan Idane, tumuli Ida karangsukin busana kagungan jubah tangi.

29Wenten malih prajurit sane ngulat gegelungan antuk bun ketket tumuli kasalukang ring prabun Idane. Tangan Idane tengen kapaagemin tiing buluh atugel tumuli Ida kabinjulin. Ipun matedoh ring ajeng Idane maduluran atur asapuniki: “Nunas lugra Ratu, Prabun Bangsa Yahudi!”

30Wusan mabaos kadi asapunika raris prarain Idane kakecuhin, tiing buluhe sane ring tangan Idane kambil tur kanggen nglempag prabun Idane.

31Sasampune ipun puput minjulin Ida, tumuli jubahe ungu iwau kalukar tur busanan Idane ngraga karangsukang malih. Ida raris kairing medal jaga kapentang ring salibe.

Ida H

32Rikala Ida Hyang Yesus katehang antuk paraprajurite mamargi medal saking kota Yerusalem, raris macunduk ring anak adiri sane mawasta Simon, saking kota Kirene. Ipun raris kapaksa kapategenin salib Ida Hyang Yesus.

33Rombongan punika raris rauh ring genahe sane mawasta Golgota, sane mateges: “Kaun Sirah”.

34Ida Hyang Yesus raris katurin nginum anggur madukan nyali. Sasampun kacecepin, raris Ida tan kayun ngeled.

35Sasampune Ida kapentang ring salibe, paraprajurite tumuli ngedum busanan Idane, ngangge undi.

36Ipun raris pada negak ngebagin Ida.

37Ring duur prabun Idane kapasang tetulisan sane nartayang, napi awinanipun Ida kasisipang. Sapuniki kecapipun: “Ene Yesus Ratun Bangsa Yahudine”.

38Sasarengan ring Ida Hyang Yesus taler wenten jadma begal kekalih kapentang, kagenahang ring kiwa tengen Idane.

39Sawatek anake sane nglintang irika sami pada nguman-uman Ida tur sambilang ipun kitak-kituk,

40ipun matbat sapuniki: “Ih Jero, Ragane maosang jaga nguugang Perhyangan Agunge tur jaga nyidayang ngwangun malih sajeroning tigang rahina. Sane mangkin yen yakti Ragane Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, tedunja saking salibe punika, tur bebasangja Ragane!”

41Asapunika taler pangageng panditane miwah paraguru agamane lan parapanglingsir bangsa Yahudine sami pada minjulin Ida, sapuniki baos danene:

42“Anak len sida baana nulungin, nanging dewekNe tusing! Kone Ia Ratun bangsa Israele! Yen jani sida baana tuun uli di salibe ento, mara iraga lakar pracaya teken Ia.

43Ia pracaya teken Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ngorahang dewekNe Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa. Depangja jani apang Ida Sang Hyang Widi Wasa mebasang Ia.”

44Malihne begale sane sareng-sareng kapentang ring Ida taler nguman-uman Ida.

Ida H

45Ngawit saking jam roras ngantos jam tiga sore sawewengkon jagate irika peteng dedet.

46Wenten sawatara jam tiga, Ida Hyang Yesus majeritan antuk suara sane jangih asapuniki: “Eli, Eli, lama sabahtani!” Artinipun: “Duh Ratu Widin Titiang, Widin Titiang, napi awinan IRatu nilar Titiang?”

47Wau miragi jeritan Idane asapunika anake sane pada majujuk irika raris pada mabaos sapuniki: “Ia ngaturin Nabi Elia.”

48Pramangkin wenten anak saking pantaran anake punika age ngambil bungan kaang kacelebang ring anggure sane masem. Bungan kaange sane belus madaging anggur punika raris katunjuk antuk tiing buluh, kapacecepang ring Ida.

49Nanging timpal-timpalipune mabaos sapuniki: “Jalanja antosang, sing saget rauh Nabi Elia mebasang Ia.”

50Daweg punika malih Ida Hyang Yesus majeritan antuk suara jangih, raris seda.

51Tan dumade langsen Perhyangan Agunge sibak dados kekalih, saking baduur rauh ring sor, jagate linuh magejeran, tur bukit-bukit batune pada engkag.

52Gegumuk ring setrane pada engkag, tur katah parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampun padem, pada urip malih.

53Ipun sami ninggal gegumuknyane. Tur sasampun Ida Hyang Yesus nyeneng malih saking pantaran anake padem, ipun raris ngranjing ka kota Yerusalem, kakantenang antuk anake akeh.

54Pangageng prajurite miwah prajurite sane ngebag Ida Hyang Yesus sami pada tengkejut tur ajerih pisan manggihin linuhe miwah sapariindike punika, raris ipun mabaos: “Saja tuah Anake ene Putran Widi.”

55Irika akeh wenten anak istri sane ngantenang saking doh, inggih punika: istri-istrine sane ngiringang Ida Hyang Yesus saking wewengkon Galilea, sane setata ngayahin Ida.

56Ring pantarannyane wenten Maria Magdalena, Maria biang Yakobus miwah Yusup miwah biang okan Dane Sebedeuse.

Ida H

57Sasampune makire wengi, raris rauh anak sugih saking desa Arimatea, mapesengan Yusup. Dane taler dados sisian Ida Hyang Yesus.

58Dane tangkil ring ajeng Gubernur Pilatus nyadia nunas layon Ida Hyang Yesus. Irika Gubernur Pilatus mrentahang mangda layone kapaicayang.

59Dane Yusup ngambil layone punika tumuli kalelet antuk kasa sane anyar.

60Layone raris kaperemang ring guane sane anyar, gua druen dane ngraga, sane kapongpong ring bukit batune. Wusan punika bungas guane raris katutup antuk batu sane lumbang. Dane tumuli budal.

61Nanging Maria Magdalena miwah Maria sane tiosan kantun negak ring arepan guane.

Kubur

62Benjangipun, inggih punika sasampun lintang rahina Sukrane, parapangageng panditane miwah anggota golongan Parisine pada rauh tangkil ka ajeng Gubernur Pilatus.

63Dane sami pada matur sapuniki: “Ratu, titiang eling mungguing Jadmane sane bogbog punika daweg Ipun kantun urip, Ipun naenin mabaos sapuniki: ‘Disubane makatelun Tiang lakar idup buin.’

64Duaning asapunika ledang ratu mrentahang mangda kubure punika kagebag kantos rahina sane kaping tiga. Santukan titiang ajerih, murid-muridipune jagi rauh mamaling sawan Ipune raris kabaosang ring rakyate, mungguing Ipun sampun urip malih saking pantaran anake padem. Bobabe sane pamuput puniki jaga bangetan kaonipun, imbangang ring bobabe sane pangawit.”

65Pangandikan Sang Gubernur Pilatus ring anake punika: “Ne tiang maang ragane prajurit. Kemo jani gebagin kubure ento melahang pesan.”

66Raris dane pada mamargi ka kuburane, tutup kubure kasegel tumuli kagebagin.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Matius 27):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel