Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 6 >> 

Indik

1“Ingetangja! Eda pesan cening nglaksanayang paileh agaman ceninge di arepan anake liu, apang pabaliha teken anake. Yening keto pakertin ceninge, pedas cening tuara nampi ganjaran uli Ajin ceninge ane di suarga.

2Dadinne, yen cening mapadana, eda nulad tingkah solah anake ane mapi-mapi, ane demen ngedengang pagaenne di perhyangan anak Yahudine muah di rurung-rurunge; tetujonne apanga ia pujina baan anake. Guru nuturin cening: Sasajaane anake ane keto, ia suba nampi pikolih.

3Nanging yening cening mapadana, mapadanaja aji singid. Apang eda kanti ada anak nawang, yadianja sawitran ceninge ane paling raketa.

4Keto patutne baan cening nyingidang. Sawireh Ajin ceninge ane nyingakin pakardin ceninge ane sujati, Ida bakal mapaica pikolih teken cening.”

Indik

5“Yen cening ngastawa, eda pesan nulad tingkah anake ane demen mapi-mapi. Ia demen ngastawa sambilanga majujuk di perhyangane, wiadin di pempatane. Tetujonne apanga tingalina baan anake. Ingetangja: Sasajaane anake ento suba nampi pikolih.

6Nanging yen cening ngastawa, macelepja ka meten, tur ubetang jelanane! Ditu lautang cening ngastawa teken Ajin ceninge ane tuara ngenah. Ajin ceninge ane nyingak ane ilid bakal mapaica pikolih teken cening.

7Buina pangastawan ceninge ento eda nganggon raos ane tan paguna buka kabiasaan anake ane tusing nawang Widi. Anake ento ngaden pangastawanne bakal katampi ulihan dawan pangastawanne.

8Cening eda pesan buka keto! Krana satondene cening mapinunas, Ajin ceninge suba wikan teken apa ane buatang cening.

9Ento krana, kene patutne cening ngastawa: Ajin titiang sane ring suarga, parab Palungguh Aji mangda kaluihang.

10Pamrentahan Palungguh Aji mangda kadegang, pakarsan Palungguh Aji mangdaja mamargi iriki ring mrecapada, sakadi ring suarga.

11Ring rahinane mangkin, icenja titiang pangan kinum sategepipun.

12Ampurayangja iwang titiange, sakadi titiang ngaksamayang anake sane sampun maiwang ring titiang.

13Maliha sampunang titiang kabakta ring genah gegodane, nanging bebasangja titiang saking I Jaat. [Santukan Palungguh Aji sane nuwenang pamrentahan, kakuasaan miwah kaluihane langgeng salami-laminipun. Amin.]

14Sawireh yen cening ngampurayang kapelihan sesaman ceninge, Ajin ceninge ane di suargan masih ngampurayang pelih ceninge.

15Nanging yen cening tuara nyak ngaksamayang kapelihan sesaman ceninge, Ajin ceninge ko tuara kayun ngampurayang kapelihan ceninge.”

Indik

16“Yening cening mapuasa, eda pesan nulad tingkah anake mapi-mapi, ane nyelap ngae goba acum, apanga tawanga teken anake ia mapuasa. Ingetangja: Sasajaane anake ento suba nampi pikolih.

17Nanging yen cening mapuasa, suginin muane, apunin sirahe tur suahin,

18apanga eda kanti ada anak nawang cening mapuasa, sajaba Ajin ceninge ane tusing ngenah ento ane wikan. Ajin ceninge ane ngaksi ane ilid, bakal mapaica pikolih teken cening.”

Indik

19“Eda cening munduhang brana di gumine. Krana dini liu ada ngetnget muah sepuh ane bakal ngrusak, buina maling ane bakal mamaling gelah ceninge.

20Nanging punduhangja kasugihan ceninge di suargan. Ditu tuara ada ngetnget wiadin sepuh ane ngrusak tur tusing ada maling ane lakar mamaling.

21Krana, dijaja branan ceninge, ditu masih keneh ceninge.”

Indik

22“Paningalane ento suluh di deweke. Yen paningalan ceninge cedang, sinah padewekan ceninge makaukud galang.

23Nanging yen paningalan ceninge lamur, pedas peteng padewekan ceninge. Ento krana yen galange ane di padewekan ceninge masalin dadi peteng, ambate peteng dedetne.”

Indik

24“Tusing ada anak nyidayang magusti dadua. Ia tuara bakal nyidayang patuh subaktinne. Ia bakal geting teken ane adiri, nanging ane adiri bakal tresnaina. Ia bakal bakti pesan teken ane adiri, nanging ane lenan tusing bakal runguanga. Cening tusing nyidayang acepokan ngaula teken Ida Sang Hyang Widi Wasa muah teken kasugihan.

25Ento krana Guru mapitutur teken cening: Edaja sumangsaya teken pangupa jiwan ceninge, apa ane lakar daar wiadin inem cening. Tur edaja sumangsaya pabuat ukudan ceninge, apa ane lakar anggon cening. Sawireh idupe ento luihan teken dedaarane, tur ukudane ento enu majian teken ajin panganggone.

26Pedasinja kedise ane di ambarane, ia tusing taen mamula, buina tusing taen manyi, tur tusing nyimpen di jinenge, nanging ia kicen amah-amahan baan Ajin ceninge ane di suarga. Singke cening sanget luihan teken kedise ento?

27Nyenke di pantaran ceninge, uli krana sanget sumangsaya, nyidayang nyambungin tuuhne angan alengkat?

28Buina apa krana cening sumangsaya teken unduk panganggo? Pedasinja bungan bakunge di tegale. Ia tumbuh nanging ia tusing taen magae wiadin nunun.

29Nanging Guru nuturin cening: Sang Prabu Salomo, yadian Ida sugih pesan, nanging ida tusing madue busana ane melahne buka bungane ento.

30Dadinne yen buka keto Ida Sang Hyang Widi Wasa mayasin padange di tegale, ane jani mentik, buin mani layu tur katunjel, singke Ida lakar mayasin cening, ih anak ane tunan pracaya?

31Ento krana edaja cening sanget sumangsaya kanti makaengan: Apa ane lakar daar? Apa ane lakar inem? Apa ane lakar anggo?

32(Anake ane tusing pracaya teken Ida Sang Hyang Widi Wasa mula setata ngulati paundukane ento. Nanging cening eda keto.) Sawireh Ajin ceninge ane di suargan wikan, mungguing cening mula tuah muatang ento makejang.

33Nanging saratangja malu dadi kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa muah nyalanang ane dadi pakarsan Idane. Mawastu saluiring ane lenan ane buatang cening bakal paicayang Ida.

34Ento awanane edaja bes sumangsaya teken dinane mani. Sawireh dinane mani masih ada pakewehne. Tusing nyandang buin imbuhin kakewehan ane sadina-dina.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Matius 6):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel