Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 1 >> 

Pamid

1Puniki Orti Rahayu indik Ida Hyang Yesus Kristus, Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa.

2Pangawit Orti Rahayune puniki sakadi sane sampun kasuratang ring Cakepan dane Nabi Yesaya kadi asapuniki: “ ‘Tingalinja Aji ngutus utusan Ajine majalan malunan teken Cening, ia lakar nabdabang mambahan buat Cening.’ Asapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

3Wenten suara ngulun-ulun kapiragi ring tegal melakange kadi asapuniki: ‘Sediaangja margine buat Ida Sang Panembahan, samaliha benengangja margine sane jaga marginin Ida!’”

4Kadi asapunika Dane Yohanes rauh ring tegal melakange, nglukat anak tur mapidarta asapuniki: “Kutangja dosa-dosan ragane tur pada malukatja. Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngampurayang dosa-dosan ragane.”

5Akeh anake pada rauh saking wewengkon jagat Yudea miwah kota Yerusaleme maranin Dane Yohanes, miragiang pidartan danene. Anake punika raris pada ngangkenin dosa-dosannyane, tumuli kalukat antuk Dane Yohanes ring Tukad Yordane.

6Panganggen dane kakardi antuk bulun unta, pepetet danene kakardi antuk blulang, tur ajeng-ajengan danene balang miwah madu alas.

7Dane mapidarta ring anake akeh punika asapuniki: “Ungkuran ring tiang pacang wenten Anak rauh, sane luihan ring tiang. Riantuk kaluihan Idane, kadi rasa ngusud bukpadan Idane kewanten tiang nenten pantes.

8Tiang nglukat ragane antuk toya, nanging Ida pacang nglukat ragane antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

Ida H

9Daweg punika Ida Hyang Yesus rauh saking kota Nasaret, wewengkon Galilea, raris Ida kalukat antuk Dane Yohanes ring Tukad Yordane.

10Ritatkala Ida sampun munggah saking toyane, Ida ngaksi langite mapiakan tur Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa tumurun ring Ida sakadi paksi darane.

11Raris wenten sabda saking ambarane asapuniki: “Cening Putran Aji ane sayang, tuah Cening ane ledangin Aji.”

12Sasampune punika, digelis Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa nuntun Ida Hyang Yesus ka tegal melakange.

13Irika Ida makolem petang dasa rahina suenipun, kagoda antuk Ratun Setane. Ring genahe punika taler akeh wenten sato, nanging paramalaekat suargane rauh ngayahin Ida.

Ida H

14Sasampune Dane Yohanes kejuk tur kapangkeng, Ida Hyang Yesus raris lunga ka wewengkon Galilea midartayang Orti Rahayu paican Ida Sang Hyang Widi Wasa.

15Pidartan Idane sapuniki: “Suba teka masannya: Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngrajegang Pamrentahan Idane. Kutangja dosa-dosan ragane tur pracayaja teken Orti Rahayune ene!”

16Risedek Ida Hyang Yesus mamargi ring sisin Danu Galileane, Ida ngaksi bandega kekalih sedek nyaring ring danune, inggih punika Dane Simon miwah semeton danene Andreas.

17Ida Hyang Yesus raris ngandikain dane: “Maija tututin Guru. Cening lakar dadiang Guru utusan buat nadiang anake makejang murid Gurune.”

18Pramangkin sang kalih nilar jaringnyane tumuli ngiring Ida.

19Sasampune Ida nglanturang pamargin Idane malih akedik, irika malih Ida nyingak anak masemetonan sareng kalih, inggih punika Dane Yakobus miwah Dane Yohanes okan Dane Sebedeuse. Sang kalih sedekan nabdabang jaring ring jukungnyane.

20Ida Hyang Yesus tumuli ngandikain dane. Sang kalih raris ngiring Ida, tur nilar ajin danene Sebedeus sareng rencangnyane ring jukunge.

Anak

21Ida Hyang Yesus miwah sisia-sisian Idane rauh ring kota Kapernaum. Sasampun rauh rahina Sabat, Ida raris ngranjing ka perhyangan anak Yahudine. Irika Ida mapaica paurukan.

22Anake sane miragiang sami pada angob ring caran Idane ngurukang, santukan Ida ngurukang kadulurin antuk wibawa, bina pisan ring paraguru agama Yahudine.

23Duk punika raris wenten anak karangsukan setan ngranjing ka perhyangane punika, saha jerit-jerit asapuniki:

24“Duh Ratu Hyang Yesus saking kota Nasaret, napi sane karsayang IRatu ring titiang? Punapi rauh Palungguh IRatu puniki nyadia pacang nyirnayang titiang? Titiang uning ring Palungguh IRatu. IRatu puniki Utusan sane kutus antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

25Ida Hyang Yesus tumuli namprat setane punika, pangandikan Idane: “Mendep pesuangja ibane uli anake ene!”

26Setane punika mungsang-mangsing anake punika, tur sambilang ipun nyerit setane raris medal saking anake punika.

27Jadmane akeh punika sami pada angob tur saling takenin sapuniki: “Peplajahan apa ya ene! Miribne peplajahan anyar? Anake ene ngelah kawisesan mrentah setan, tur setane pada satinut.”

28Malantaran indike punika, gelis pisan amiug orti indik Ida Hyang Yesus ring sawewengkon jagat Galileane.

Ida H

29Sasampun Ida medal saking perhyangane punika, tumuli Ida ka jeroan Dane Simon miwah Andrease, kairing antuk Dane Yakobus miwah Dane Yohanes.

30Matuan Dane Simon sane istri sedek sungkan ngebus ring pameremannyane. Sarauh Idane irika, indik danene gelis kuningayang ring Ida.

31Ida raris nganampekin dane, sarwi ngambel tangan danene tur katangiang. Ngebus danene jeg pramangkin ical, tumuli dane ngayahin Ida miwah anake sane ngiringang Ida.

32Nyoreang, sasampun surup suryane, akeh pisan jadmane rauh nangkilang anak sakit miwah anak karangsukan setan ring ajeng Ida Hyang Yesus.

33Sawatek jadmane ring kota punika sami pada mapunduh ring arepan umahe punika.

34Ida Hyang Yesus akeh nyegerang anak sane nandang pinakit mawarni-warni miwah akeh nundung setan. Setane tan kalugra ngucap, santukan ipun pada uning sapasira sujatinnya Ida punika.

Ida H

35Benjangipun ngedas lemah, Ida Hyang Yesus sampun matangi, raris medal. Ida lunga ka genahe sane sepi saha Ida ngastawa irika.

36Nanging Dane Simon sareng timpal-timpal danene sami pada ngetut Ida.

37Sasampune Ida kapanggihin, raris dane matur: “Guru, sami anake ngrereh Guru.”

38Nanging pasaur Idane, sapuniki: “Iraga patutne ka desa-desa ane ada di kiwa tengen kotane ene. Guru patut masih midartayang Orta Rahayune ento teken anake ditu. Ento kranane Guru teka mai.”

39Raris Ida mamargi nglelana ring wewengkon jagat Galileane, saha mapidarta ring perhyangan-perhyangan anak Yahudine, tur nundung saananing setan.

Ida H

40Wenten anak sakit lepra adiri rauh tangkil ring ajeng Ida Hyang Yesus. Ipun nylempoh nunas ica ring Ida, sapuniki aturipune: “Yening Palungguh IRatu sueca, janten Palungguh IRatu mrasidayang nyegerang titiang.”

41Ida Hyang Yesus jeg kadi ketus kayun Idane antuk kawelas arsan. Irika Ida raris nyujuh tur ngusud ipun, sarwi ngandika: “Nah kisinin pinunas ragane, segerja ragane!”

42Tan pararapan pinakit anake punika uas. Ipun seger oger kadi jati mula.

43Ida Hyang Yesus raris ngandikain ipun mangda gelis-gelis makaon. Ipun kapiteketin asapuniki:

44“Eda pesan ragane nuturang unduke ene teken enyen-enyen. Nanging tangkilangja ragane ka ajeng sang pandita, apanga ragane katureksa, laut maturanja ragane buka ane kauduhang baan dane Nabi Musa, makadadi cihna di arepan anake makejang, unduk ragane suba seger.”

45Nanging anake punika raris makaon tur nartayang indike punika milehan, kantos Ida Hyang Yesus nenten nyidayang gegalangan ngranjing ka kota. Ida makolem ring genah-genah sane sepi ring jabaan kotane. Yadiastu asapunika, saking milehan ngraris kewanten anake rauh nangkil ring Ida.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel