Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 10 >> 

Indik

1Saking irika Ida Hyang Yesus lunga ka wewengkon jagat Yudea miwah wewengkon dangin Tukad Yordane. Irika Ida kagrunyung olih anak akeh. Sakadi biasanipun Ida raris mapaica paurukan.

2Raris rauh makudang-kudang anak saking golongan Parisi nyadia ngalih-alihin kiwangan Ida Hyang Yesus. Dane mataken asapuniki: “Yen manut Pidabdab Torate, punapike kalugra anake ngutang kurenan?”

3Nanging Ida nimbal mataken: “Sapunapike pituduh Nabi Musa sane katiba ring ragane?”

4Pasaur anak golongan Parisine: “Nabi Musa nglugrain malasang kurenan sakewanten mangda nguehin somahipune surat pegat makurenan.”

5Pangandikan Idane ring anake punika: “Malantaran saking bengkung pakayunan ragane, mawanan Nabi Musa nyuratang pidabdabe punika.

6Sujatinne, duk pangawit jagate, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngardi manusane lanang miwah istri.

7Punika awinannya anake lanang nilar wong tuannyane, raris nunggil ring somahnyane,

8kantos makakalih punika madewek tunggal. Ipun tan kari madewek kekalih, nanging tunggal.

9Dadosipun, napi sane katunggilang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, tan wenang kapalasang antuk imanusa!”

10Dawege Ida sareng parasisian Idane sampun wenten ring puri, parasisian Idane malih nunasang pariindik pidabdabe punika wau.

11Pangandikan Idane ring dane: “Asing-asing anak ane ngutang kurenan, laut ia buin ngalih anak eluh, ia madosa adane arepa teken kurenane ane malunan.

12Aketo masih yen ane eluh ngalahin kurenane, laut makurenan ngajak anak muani lenan, ia masih madosa adane.”

Ida H

13Wusan punika raris wenten anak ngajak anak alit-alit tangkil ring Ida Hyang Yesus. Tetujonipun mangda Ida ledang ngamertanin alit-alite punika. Nanging anake punika kagerengin antuk parasisiane.

14Rikala Ida uning ring indike punika, Ida banget bendu tur ngandika ring parasisiane: “Depangja cerik-cerike pada teka mai sig Gurune, eda pesan tombahanga! Sawireh anake ane buka cerik-cerike ene ane lakar muponin mertan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

15Pitutur Gurune teken cening: Sujatinne nyenja nampi Ida Sang Hyang Widi Wasa dadi Prabunnyane buka panampin anake cerik ene, ia bakal kalugra dadi kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

16Raris Ida ngelut alit-alite punika, sarwi ipun kaungkulin tangan tur kamertanin.

Anak

17Sadaweg Ida Hyang Yesus nglanturang pamargi, wenten anak gegison maranin Ida raris nylempoh tur matur sapuniki: “Inggih Guru, sang maraga luih, napi sane patut lakonin titiang mangda titiang muponin urip langgeng?”

18Pasaur Ida Hyang Yesus: “Apa krana ragane ngadanin Tiang maraga luih? Tuara ada ane maraga luih sajawining Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga.

19Ragane pedas suba tatas nawang pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa luire: eda ngamatiang, eda mamitra, eda mamaling, eda dadi saksi linyok, eda nglamit barang anak, baktija teken meme bapa!”

20Aturipune: “Inggih Guru, punika makasami sampun tinutin titiang ngawit titiang kantun alit.”

21Raris Ida mandreng ipun. Banget antuk Ida madalem, raris Ida ngandika: “Enu ada buin abesik ane patut lakonin ragane! Nah ento, jani kema adep saluiring pagelahan ragane, laut padanaang teken anake tiwas-tiwas, pedas ragane bakal muponin kasugihan di suargan, lantas maija tututin Tiang!”

22Wau kapiragi pangandikan Idane asapunika, raris ipun engsek tumuli mapamit maduluran sedih, duaning ipun sugih pisan.

23Raris Ida matolihan ring parasisian Idane sarwi ngandika: “Sing ambat-ambat sukehne anake sugih-sugih dadi kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

24Parasisiane sami pada tengkejut miragi pangandikan Idane, nanging Ida malih nglanturang pangandikane: “Cening, sing ambat-ambat sukehne dadi kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

25Enu sukehan anake sugih lakar dadi kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, padaang teken untane macelep di song jaume.”

26Miragi pangandikan Ida kadi asapunika, parasisiane maweweh angob danene, tur pagrenggeng saling takenin: “Yen saja keto, nyenke ane lakar karahayuang?”

27Raris Ida mandreng parasisian Idane sarwi ngandika: “Buat imanusa paundukane ento saja tuara bakal kasidan, nanging buat Ida Sang Hyang Widi Wasa tusingja keto. Sawireh buat Ida Sang Hyang Widi Wasa sapakarsan Idane pasti kasidan.”

28Dane Petrus raris matur: “Titiang puniki sareng sami sampun nilar saluiring paderbean titiange, saha sampun ngiring Guru!”

29Pasaur Ida Hyang Yesus: “Guru ngorahin cening, asing-asing anak ane uli krana Guru muah uli krana Orti Rahayune, kanti ngalahin umahne, nyamanne luh muah muani, reramanne luh muah muani, ngalahin pianakne, wiadin tegal pabiananne,

30anake ento dini di jagate bakal pada maan: umah, nyama luh muah muani, rerama luh, pianak muah tegal pabianan kanti tikel ping satus, muah sangsara. Tur manian ia bakal molih urip langgeng.

31Sakewala liu anake ane paling malu bakal dadi paling duri tur ane paling duri dadi paling malu.”

Kapin

32Daweg Ida Hyang Yesus kairing antuk parasisian Idane mamargi munggah ka kota Yerusalem, Ida mamargi ring arepan parasisian Idane, sane sami resres ring manah. Asapunika taler anake sane ngiring Ida sami pada ajerih. Raris Ida malih munduhang sisian Idane roras punika tur kapituturin indik sane pacang nibenin ragan Idane.

33Sapuniki pangandikan Idane: “Nah cening ajak makejang padingehangja! Jani iraga ka kota Yerusalem. Ditu Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal kaserahang ka tangan parapangageng panditane muah paraguru agamane. Ditu Ida bakal katiwakin danda pati. Ida bakal kaserahang ka liman bangsa ane tidong bangsa Yahudi.

34Ida bakal kanistayang, kakecuhin, katigtig tur kasedayang, nanging disubane makatelun Ida bakal buin nyeneng.”

Pinun

35Irika raris Dane Yakobus miwah Dane Yohanes, okan Dane Sebedeus, ngarepang tur matur ring Ida Hyang Yesus sapuniki: “Guru, ledang Guru nagingin pinunas titiange.”

36Pasaur Idane: “Apa ane tunas cening?”

37Atur danene: “Benjang pungkur yen Guru sampun jumeneng dados Prabu linuih, ledangja nglugrahang ring titiang sareng kalih puniki tegak ring kiwa tengen Palungguh Guru.”

38Pasaur Ida Hyang Yesus: “Sujatinne cening tuara nawang apa ane idih cening? Apa cening nyidayang nginem isin gelas sangsarane ane patut inem Guru? Buina apa cening nyidayang lakar nampi lelukatan ane patut tampi Guru?”

39Atur danene: “Inggih kangkat antuk titiang!” Ida nglanturang ngandika: “Cening mula lakar nginem isin cawan sangsarane ane lakar inem Guru, tur cening bakal kalukat baan panglukatan ane patut tampi Guru.

40Nanging unduk maang tegak di kiwa tengen Gurune, ento tidongja wewenang Gurune. Ida Sang Aji ane wenang nglugrahang tekening anake ane suba sediain Ida.”

41Rikala sisiane sane adasa miragi indike punika, sami pada duka marep Dane Yakobus miwah Dane Yohanes.

42Ida Hyang Yesus raris ngesengin parasisiane tur ngandika: “Cening suba pada nawang, mungguing anake ane kasambat pamrentah bangsa, ento mrentah rakyate nganggon kakerasan, tur pangede-pangedene nyalanang kakuasaan ulihan kakerasan.

43Nanging di pantaran ceninge tusingja keto. Nyenja mabudi kaagungang di pantaran ceninge, patut ia dadi pangayah ceninge.

44Buina nyenja ane mabudi dadi pamucuk, patut ia dadi pangayah anake makejang.

45Krana Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa rauh ka jagate dongja apanga kayahin, nanging nyadia ngayahin tur nyadia nyerahang raga buat mebasang manusane makejang.”

Ida H

46Ida Hyang Yesus sareng parasisian Idane raris rauh ring kota Yeriko. Ritatkala Ida medal saking kota, kairing antuk parasisian Idane, akeh pisan anake sane ngiringang Ida. Irika wenten gegendong buta, mawasta Bartimeus, pianak Timeuse, sedek negak ring sisin margine.

47Daweg Bartimeus miragi mungguing sane nglintang irika Ida Hyang Yesus saking kota Nasaret, ipun raris jerit-jerit matur asapuniki: “Duh Ratu Hyang Yesus, sentanan Sang Prabu Daud, ledangja nyuecanin titiang!”

48Akeh anake sane namprat ipun mangda ipun mendep, nanging sayan mangetang ipun jerit-jerit: “Ratu sentanan Ida Sang Prabu Daud, suecaninja titiang!”

49Ida raris majanggelan tur ngandika: “Kaukinja ia tunden mai.” Anake buta punika raris kakaukin, sapuniki: “Ida Hyang Yesus ngandikain jerone; tegtegangja kenehe, bangunja.”

50Sambilang ipun ngentungang saput, ipun bangun raris mamargi maranin Ida Hyang Yesus.

51Pangandikan Ida Hyang Yesus: “Apa ane buatang jerone, apang Tiang nulungin jerone?” Aturipun anake buta: “Ratu, titiang nglungsur, suecaninja titiang mangda titiang mrasidayang ngeton!”

52Ida Hyang Yesus raris ngandika ring ipun: “Nah jani kemaja jerone majalan, sawireh jerone pracaya teken Tiang, ento ngranayang jerone seger!” Daweg punika ugi ipun jeg prasida ngeton, raris ipun sareng-sareng ngiring Ida.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 10):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran