Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 14 >> 

Rerin

1Duk punika malih kalih rahinanipun Rerainan Paskah miwah Rerainan Roti Tan Paragi. Parapanditane miwah paraguru agama Yahudine pada ngeka daya jagi ngejuk tur nyedayang Ida Hyang Yesus saking silib.

2“Eda dinuju rainane, apanga eda iur rakyate,” asapunika baos ida danene.

Ida H

3Duk punika Ida Hyang Yesus wenten ring kota Betania ring umah Simone sane pecak lepra. Daweg Ida marayunan irika, jeg rauh anak eluh adiri makta botol marmer sane madaging minyak wangi tulen sane mael pisan. Botol punika kabukak, raris minyak wangine punika kabriokang ring prabun Ida Hyang Yesus.

4Daweg punika wenten anak sebet ring manahnya saha ngrimik sapuniki: “Nguda dadi kutang-kutang lengis miike ento?

5Yening adep sinah maji telung atus pipis perak tur pamelinne dadi padanaang teken anake tiwas-tiwas.” Ipun raris ngerengin anake eluh punika.

6Nanging Ida Hyang Yesus ngandika sapuniki: “Depang ia keto! Nguda dadi ragane ngulgul ia. Sawireh ia suba nglaksanayang paundukan ane melah marep teken Tiang.

7Ragane setata namping anak tiwas. Yan saja ada keneh, sai-sai ragane nyidayang mapadana teken anake tiwas ento! Nanging Tiang tusing lakar setata bareng-bareng teken ragane.

8Anake eluh ene suba malaksana sasida-sidaannyane, ia ngapunin awak Tiange pinaka dadi cecawisan buat pangupakaran pamendeman Tiange!

9Nah jani Tiang ngorahin ragane! Sajati-jatinne, dijaja Orta Rahayune kapidartayang, di sakuub gumine, ditu masih laksanan anake eluh ene lakar katuturang, apanga anake pada inget teken ia!”

Yudas

10Dane Yudas Iskariot salah tunggal saking sisian Idane makaroras, raris rauh tangkil ring parapangageng panditane misadia ngaturang Ida Hyang Yesus.

11Ledang pisan pakayunan parapangageng panditane mirengang atur Dane Yudase. Tur parapangageng panditane majanji pacang ngicen dane jinah. Dane Yudas raris ngrereh sela sane becik buat alpaka guru ring Ida Hyang Yesus.

Ida H

12Duk punika rahina pangawit Rerainan Roti Tan Paragine, inggih punika rikala biri-biri Paskahe katampah, parasisian Ida Hyang Yesus matur asapuniki: “Guru ring dija genah sane arsayang Guru, mangda titiang nyawisang Perjamuan Paskah?”

13Ida raris ngutus sisian Idane kekalih, kadulurin antuk pangandika: “Kema cening ka kota! Ditu lakar ada anak nyuun jun ane lakar katemu teken cening. Tututinja anake ento

14ka umah ane celepina, lantas orahang teken anake ngelahang umahe ento buka kene: ‘Sang Guru mabesen sapuniki: Dija tongos Tiange lakar ngajengang Perjamuan Paskah ajak sisian Tiange?’

15Anake ane ngelahang umahe ento lakar matujuhin cening tongos linggah tur pepek peprabotane. Ditu cening nyawisang Perjamuan Paskah buat iraga!”

16Sisiane makakalih raris mamargi. Ring kota dane manggihin anak nyuun jun sakadi sane sampun kapangandikayang antuk Ida Hyang Yesus ring dane. Irika dane raris nyawisang Perjamuan Paskahe.

17Sasampune wengi, Ida Hyang Yesus raris rauh kairing antuk sisian Idane makaroras.

18Risedek pada malinggih marayunan, Ida Hyang Yesus ngandika sapuniki: “Cening ajak makejang! Jani Guru ngorahin cening: Sasajaane, salah tunggal uli pantaran ceninge ane madaar bareng-bareng ajak Guru, lakar nyerahang Guru!”

19Wau miragi pangandikan Idane asapunika, parasisiane marasa sungsut ring kayun tumuli sakaukud matur ring Ida sapuniki: “Guru, sampun janten boya titiang sane arsayang Guru?”

20Ida raris ngandika sapuniki: “Anake ento salah tunggal uli pantaran ceninge makaroras. Nah ento anake ane nyelebang roti bareng-bareng teken Guru di jembunge ene.

21Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa mula tuah lakar kasedayang buka ane suba kasuratang unduk Idane di Cakepan Sucine. Nanging sengkala pesan anake ane alpaka teken Ida. Melahan yen anake ento tusing kalekadang di gumine.”

Perja

22Risedek sami pada marayunan, Ida Hyang Yesus ngambil roti, tumuli ngastawa matur panyuksma, raris ngompes-ngompes roti punika, tur maicayang ring parasisian Idane, pangandikane: “Tampija, ene awak Gurune!”

23Wus punika Ida ngambil gelas, tumuli ngastawa matur panyuksma, raris maicayang gelase ring parasisian Idane, tur dane sami pada nginum saking gelase punika.

24Ida Hyang Yesus ngandika: “Ene getih Gurune, getih ane magehang prajanjian Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane kakecorang buat anake liu.

25Guru ngorahin cening, Guru lakar tusing buin nginem anggur ane buka kene, kanti teka panemayan Gurune nginum anggur ane anyar sajeroning Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

26Sasampun pada ngidungang kidung pamuji, Ida raris lunga ka Bukit Saitune, kairing antuk parasisian Idane.

Dane

27Ida Hyang Yesus ngandika: “Cening ajak makejang lakar pada malaib pablesat ngalahin Guru. Sawireh suba matulis di Cakepan Sucine kene: ‘Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar ngamatiang pangangone, tur biri-birine lakar pada sambrag pablesat.’

28Nanging sasubane Guru buin kauripang, Guru lakar ngamaluin cening ka wewengkon Galilea.”

29Dane Petrus tumuli matur: “Guru, yadiastun timpal-timpal titiange sami pada nilar Guru, nanging titiang nenten.”

30Pangandikan Idane ring Dane Petrus: “Ingetangja munyin Gurune ene. Di petenge ene, satonden siape makruyuk ping pindo, cening suba nilas Guru ping telu.”

31Nanging Dane Petrus malih nyekenang matur: “Yadiastun titiang patut ngemasin padem ngiring Guru, titiang tanja pacang nilas Guru!” Kadi asapunika taler atur parasisiane sane lianan.

Ida H

32Sasampune Ida sareng parasisian Idane rauh ring genah sane mawasta Getsemani, Ida ngandika asapuniki: “Negakja cening dini, Guru lakar ngastawa ditu.”

33Ida ngandikain Dane Petrus, Yakobus miwah Yohanes mangda ngiring Ida. Ida marasa resres ring kayun tur kalangkung duhkita.

34Ida raris ngandika kadi asapuniki ring sisiane makatetiga: “Jelek pesan keneh Gurune, buka makire mati rasane. Negakja cening dini magebagan akejep!”

35Ida raris mamargi ngarepang malih akidik, sumungkem ngaturang pangastawa, mapinunas yen kapo dados mangda Ida tan nglampahin masa kasangsarane punika.

36Atur Idane: “Duh Aji, Ajin Titiang, sapakarsan Aji tan wenten sane tan kasidan. Duaning punika impasangja sangsarane puniki saking Titiang. Sakewanten sampunang pisan manut sakadi pinunas Titiange, nanging mangda pakarsan Aji sane mamargi!”

37Ida raris mawali ka genah sisiane tetiga punika, cingakin Ida dane sami pada sirep. Pangandikan Idane ring Dane Petrus: “Simon, apake cening suba pada pules? Singke cening nyidayang magadang bantas ajam?”

38Ida raris ngandika ring dane sareng sami: “Pada yatna tur ngastawaja, apang eda cening kena gegodan! Yadianja gede kenehe, nanging bayune tuna!”

39Malih Ida mamargi ngarepang tur ngastawa pateh sakadi iwau.

40Duk Ida malih mawali ring genah sisian Idane, cingakin Ida dane makatetiga kari sirep, kabatek antuk arip danene. Maliha dane tan uning napi sane patut uningang dane ring Ida.

41Rikala Ida malih mawali ring kaping tiganipun, pangandikan Idane ring dane: “Apake cening enu pules muah negtegang bayu? Pragatangja malu amonto! Suba teka panemayane Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento kaserahang sig kakuasaan anake dosa.

42Bangunja jalan magedi! Ento apa anake ane nyerahang Guru suba teka!”

Ida H

43Durung puput Ida mabaos, jeg rauh Dane Yudas, sinalih tunggal saking sisian Idane. Dane kasarengin antuk anak akeh, sane magegaman pedang miwah pentong, kutus olih pangageng panditane, paraguru agama miwah parapanglingsir rakyate.

44Dane Yudas sane alpaka ring Ida, sampun mawangsit ring anake akeh asapuniki: “Siraja sane jaga aras tiang, punika sampun Ida, rarisang ejuk tur becikang ngatehang!”

45Tatkala Dane Yudas rauh irika, raris dane nganampekin Ida Hyang Yesus sarwi matur sapuniki: “Nunas lugra Guru!” Raris Ida karas.

46Pramangkin paraprajurite ngejuk tur negul Ida.

47Nanging salah tunggil saking anake sane wenten irika ngaud klewangnyane, saha nyempal kuping parekan Pandita Agunge ngantos pegat.

48Ida Hyang Yesus raris ngandika ring anake akeh: “Napi pitaenang ragane Tiang parampok, dados ragane mriki ngejuk Tiang makta klewang miwah pentong?

49Nyabran rahina Tiang sareng-sareng ring ragane, ngurukang ring Perhyangan Agung, kala punika ragane tan ngejuk Tiang. Nanging sane kasurat ring Cakepan Sucine mula patut kadagingan!”

50Raris parasisian Idane sami malaib pablesat ninggal Ida.

51Wenten satunggiling anak truna sane masaput kamben, ipun taler ngiringang Ida. Anake akeh punika nagih ngejuk ipun,

52nanging ipun ngutang saputipune tur malaib malalung.

Ida H

53Ida Hyang Yesus raris katehang ka grian Pandita Agunge. Irika parapangageng panditane, parapanglingsir miwah paraguru agamane pada mapunduh.

54Dane Petrus sane ngetut Ida saking doh sareng ngranjing ring natar grian Pandita Agunge. Irika dane malinggih ngidu sareng-sareng ring paraprajurite.

55Parapangageng panditane miwah sakancan anggota Majelis Agamane punika, sami pada ngrereh bukti sane pacang kanggen nalih Ida Hyang Yesus, mangdane Ida prasida keni danda pati. Nanging Ida dane tan polih bukti.

56Akeh anake pada ngaturang dedalihan palsu nanging dedalihanipune sami tan pasulur.

57Raris wenten makudang-kudang anak sane dados saksi tur ngaturang dedalihan palsu arepa ring Ida Hyang Yesus asapuniki:

58“Titiang sareng sami sampun miragi baos Ipune asapuniki: ‘Tiang lakar nguug Perhyangan Agunge ene, ane kawangun baan imanusa, tur sajeroning makatelun Tiang lakar ngwangun Perhyangan ane lenan, nanging ane tuara kawangun baan imanusa.’”

59Nanging dedalihan anake punika taler sami tan pasulur tur mabina-binayan.

60Ida Pandita Agung raris ngadeg ring ajeng Majelis Agamane punika, tumuli mataken ring Ida Hyang Yesus kadi asapuniki: “Tusingke Ragane nyautin sakancan dedalihane ane katibakang teken Ragane?”

61Nanging Ida Hyang Yesus meneng kewanten, tan masaur angan abuku. Ida Pandita Agung malih mataken ring Ida asapuniki: “Apake Ragane Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa Ane Maha Suci?”

62Ida raris masaur kadi asapuniki: “Inggih patut kadi asapunika. Ragane sareng sami pacang manggihin Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa malinggih ring singasanane sane mawisesa ring tengen Ida Sane Maha Kuasa tur pacang rauh saking tengah megane ring ambarane!”

63Ida Pandita Agung kalintang duka tumuli nguek busanan Idane, sinambi ngandika: “Tan buat iraga malih ngrereh saksi!

64Ragane sareng sami sampun mireng baos Ipune sane langgana ring Ida Sang Hyang Widi Wasa! Nah, sane mangkin sapunapi pakayunan ragane?” Irika Majelis Agamane raris nibakang tetepasan, mungguing Ida patut keni danda pati.

65Makudang-kudang anak raris ngawitin ngecuhin Ida, prarain Idane katekep saha wenten anak sane nyagur Ida sambilang ipun ngucap kadi asapuniki: “Tegarangja orahang, nyen ane nyagur Jerone!” Paraprajurite taler ngisiang saha nyagurin Ida.

Dane

66Daweg punika Dane Petrus kantun ring natar grian Pandita Agunge punika. Raris wenten panyeroan Pandita Agunge sane rauh mrika.

67Duk ipun manggihin Dane Petrus ngidu, ipun raris nlektekang saha mapajar asapuniki: “Ragane masih bareng dadi pangiring Yesus ane uli kota Nasarete ento!”

68Nanging Dane Petrus tan mariangken, sapuniki baosnya: “Tiang tan uning, maliha tiang tan resep ring indike sane baosang ragane punika.” Raris dane mamargi ka pamedale; duk punika wenten ayam makruyuk.

69Panyeroan iwau malih manggihin dane ring pamedale raris ipun mabaos ring anake sane wenten irika: “Anake ene masih timpala teken Anake ento!”

70Nanging Dane Petrus malih tan mariangken. Tan asue anake sane wenten irika taler mabaos ring Dane Petrus, sapuniki pajaripun: “Ragane ene pasti timpala teken Anake ento, sawireh ragane paturu uli wewengkon Galilea.”

71Dane Petrus raris mapuata tur masumpah kadi asapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa makasaksi, mungguing tiang sujatinipun tan uning ring Anake sane sambat-sambat ragane punika!”

72Duk punika ugi ayame makruyuk buat kaping kalihipun. Irika Dane Petrus makebiah eling ring pangandikan Ida Hyang Yesus marep ring dane kadi asapuniki: “Satonden siape makruyuk ping pindo, ping telu cening ngaku tusing nawang Guru.” Dane Petrus raris medal saking irika saha nangis sigsigan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 14):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran