Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 15 >> 

Ida H

1Wau pisan tatas rahina parapangageng panditane sareng ring parapanglingsir rakyate miwah guru agamane ping kalih Majelis Agamane sami, gelis ngwentenang paruman tur sami pada sararem makarya rencana. Ida Hyang Yesus kaante, katehang tur katurang ka ajeng Sang Gubernur Pilatus.

2Irika sang gubernur mataken ring Ida Hyang Yesus asapuniki: “Apa Jerone ene Ratun wong Yahudine?” Raris Ida masaur: “Inggih ragane ngraga sane ngandikayang kadi asapunika.”

3Parapangageng panditane raris ngaturang dedalihan akeh pisan marep ring Ida.

4Punika awinannya Gubernur Pilatus malih mataken ring Ida kadi asapuniki: “Tusingke Jerone nyak masaut? Amonto liunne dedalihan ane katibakang teken Jerone.”

5Nanging Ida Hyang Yesus tan kayun masaur angan abuku, ngantos Gubernur Pilatus angob pisan.

Ida H

6Nyabran Rerainan Paskah, Gubernur Pilatus biasa mebasang narapidana adiri manut pinunas rakyate.

7Daweg punika, wenten anak mawasta Barabas mapangkeng sareng-sareng ring anake sane sampun ngamademang anak rikalaning ipun brontak.

8Ritatkala rakyate sampun pada rauh tangkil, ipun sami mapinunas mangda sang gubernur ledang ngamargiang pidabdabe sakadi sane sampun biasa kalaksanayang.

9Gubernur Pilatus mataken ring ipun asapuniki: “Napike jerone sareng sami setuju, yen tiang mebasang Ratun wong Yahudine?”

10Santukan sang gubernur sampun wikan pisan, mungguing parapangageng panditane nyerahang Ida Hyang Yesus wantah malantaran saking iri ati.

11Nanging parapangageng panditane ngangsok rakyate mangda mapinunas ring Gubernur Pilatus mangdane Barabas kabebasang.

12Gubernur Pilatus malih ngandika ring anake akeh punika sapuniki: “Men yen keto, kenkenang tiang Anake ene, ane sambat jerone Ratun wong Yahudi?”

13Irika ipun pajerit masaur: “Pentang Ipun ring salibe!”

14Gubernur Pilatus malih mataken: “Kacorahan apa ane suba lakonina?” Nanging rakyate sayan mangetang pajerit: “Pentang Ipun ring salibe!”

15Santukan Gubernur Pilatus mapakayun jagi ngulurin manah rakyate punika, punika awinanipun Barabas kabebasang. Raris Ida Hyang Yesus katigtig tumuli kaserahang mangda kapentang ring salibe.

Parap

16Raris prajurite makta Ida Hyang Yesus ka natar kantore (inggih punika natar kantor sang gubernur) tur paraprajurite sami pada kadauhin mangda pada mapunduh.

17Irika Ida Hyang Yesus kabusanain jubah tangi. Maliha wenten anak sane ngulat ketket kanggen gelungan sane kasalukang ring prabun Idane.

18Ida tumuli katunas lugrain, sapuniki aturnya: “Titiang mamitang lugra, duh Ratun wong Yahudine!”

19Prabun Idane raris kalempag antuk tungked tur Ida kakecuhin. Ipun raris matedoh tur nyumbah Ida.

20Sasampune wusan Ida kabinjulin, jubah tangine katukar, raris Ida karangsukin malih panganggen Idane ngraga. Ida raris katehang medal praya kapentang ring salibe.

Ida H

21Ring margi anake sane ngatehang Ida Hyang Yesus kacunduk ring anak sane mawasta Simon, uedan kota Kirene, bapan Aleksander miwah Rupuse, sane wau rauh saking jabaan kotane. Ipun kapaksa mangda negen salib Ida Hyang Yesus.

22Ida katehang ka genahe sane mawasta Golgota, sane mapiteges “Tongos Kaun Sirah”.

23Sasampune rauh irika, Ida katurin anggur sane madukan getah mur sane ngranayang mati rasa, nanging Ida tan kayun.

24Raris Ida kapentang ring salibe. Paraprajurite ngedum busanan Idane masrana undi, kanggen mastiang dumannyane suang-suang.

25Duk Ida kapentang punika jam sia semeng.

26Dedalihan sane dados jalaran Ida kapentang punika kasuratang ring papane sane kapasang ring salib Idane, kadi asapuniki: “Ratun wong Yahudi”.

27Daweg punika taler wenten begal kekalih, sane kapentang ring salibe ring kiwa tengen Idane.

28[Mawinan madaging pisan kecap Cakepan Sucine sane asapuniki: “Ida pacang ketang ring pantaran jadmane durjana.”]

29Anake sane nglintang irika pada kitak-kituk tur nguman-uman Ida asapuniki: “Ih Jero, Jerone nagih nguugang Perhyangan Agunge tur lakar ngwangun sajeroning makatelun,

30jani luputangja Awake uli di salibe!”

31Kadi asapunika taler parapangageng panditane miwah paraguru agamane pada minjulin Ida kadi asapuniki baosnya: “Anak len suba luputanga, nanging jani Ia tusing nyidayang nulungin Awakne padidi!

32Ih Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ratun wong Israele, tegarangja tuun uli di salibe ento, apang tepuk, ditu mara idewek bakal pracaya!” Samalihipun anake kekalih sane kasalib sareng-sareng ring Ida taler nguman-uman Ida.

Ida H

33Ngawit saking jam roras ngantos rauh jam tiga sore, sawewengkon jagate irika kaliput antuk peteng dedet.

34Sampun sawatara jam tiga Ida Hyang Yesus raris majeritan antuk suara jangih asapuniki: “Eloi, Eloi, lama sabahtani!”, tegesipun: “Duh Ratu Widin Titiange, Widin Titiange, punapi awinanipun IRatu nilar Titiang?”

35Wau kapiragi jeritan Idane kadi asapunika, anake sane wenten irika pada mabaos asapuniki: “Padingehangja! Ia nyeritin Nabi Elia!”

36Raris sinalih tunggal anake punika gelis ngambil bungan kaang, kacelebang ring anggure masem. Bungan kaange punika kategulang ring muncuk joane, raris kaanyungang ring lamben Ida Hyang Yesus, sinambi ipun mabaos asapuniki: “Antosangja malu, saget nyen teka Nabi Elia nuunang Ia!”

37Malih pisan Ida majeritan antuk suara sane jangih, raris Ida seda.

38Duk punika langse panyeleng Perhyangan Agunge jeg sibak dados kalih saking duur ngantos ring sor.

39Daweg pangageng prajurite sane ngadeg marep-arepan ring salib Idane nyingak indik sedan Idane kadi asapunika, dane mabaos sapuniki: “Jati-jati tuah Anake ene Putran Widi!”

40Irika taler wenten paraistri sane ngantenang pariindike punika saking doh. Minakadinnya, Maria Magdalena, Maria biang Dane Yakobus sane truna, sareng Yoses, maliha Salome.

41Dane sami sampun ngiring tur ngayahin Ida Hyang Yesus daweg Idane ring wewengkon Galilea. Irika akeh malih wenten anak istri siosan sane rauh ka kota Yerusalem nyarengin Ida Hyang Yesus.

Layon

42Sasampune makire wengi, Dane Yusup saking kota Arimatea taler rauh irika. Dane punika sinalih tunggil anggota Majelis Agamane, sane kajiang. Dane taler ngajap-ajap dauh Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga ngadegang Pamrentahan Idane. Santukan rahinane punika rahina pamapag rahina Sabat (rahina sabanen rahina Sabat), punika awinan dane mamuatang tangkil ring Sang Gubernur Pilatus jaga nunas layon Ida Hyang Yesus.

43(15:42)

44Sang gubernur marasa angob duk dane mireng mungguing Ida Hyang Yesus sampun seda. Dane raris ngesengin pangageng prajurite tur nakenang punapike sampun sue Ida Hyang Yesus seda.

45Sasampun dane mireng atur pangageng prajurite punika, dane raris maicayang layon Ida Hyang Yesus ring Dane Yusup.

46Dane raris numbas kasa. Layon Ida Hyang Yesus raris katedunang saha kakaput antuk kasa punika. Raris layon Idane kaperemang ring gua sane kapongpong ring bukit batune. Wusan punika dane ngulikang batu kanggen nekepin bungas guane punika.

47Maria Magdalena miwah Maria biang Yosese, pedas pisan uning ring genah layon Ida Hyang Yesus kaperemang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 15):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran