Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 103 >> 

Sih p

1Ih jiwan tiange, pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa! Pujija parab Idane sane suci, ih sawatek sane wenten ring dewek titiange!

2Ih jiwan tiange, pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa tur sampunangja lali ring kabecikan Idane!

3Ida ngampurayang sakancan dosan titiange tur ngwarasang saananing pinakit titiange.

4Ida nenten nglugrain titiang ngranjing ka bangbang setrane, tur Ida ngamertanin titiang antuk kapiolasan miwah sih sueca.

5Ida ngebekin dewek titiange antuk paindikan sane becik, kantos titiang tetep kantun truna tur siteng sakadi paksi garudane.

6Ida Sang Hyang Widi Wasa nibakang tetepasan sane adil marep ring jadmane sane katangges tur Ida ngenahang ipun ring tegaknyane.

7Ida nyinahang rencanan Idane ring Dane Musa, tur nglugrain bangsa Israel ngeton pakardin Idane Sane Maha Wisesa.

8Ida Sang Hyang Widi Wasa kalintang sueca miwah asih, Ida nenten gelis duka tur Ida bek antuk kapiolasan.

9Ida nenten tetep duka wiadin bendu salami-laminipun.

10Ida nenten nyisipang iraga manut ring laksanan iragane, wiadin ngwalesang ring iraga manut ring dosa-dosan miwah kiwangan iragane.

11Sakadi tegeh akasane saking pretiwine, kadi asapunika ageng sih pasuecan Idane ring anake sane ngluihang Ida.

12Sakadi doh kangine ring kauhe, kadi asapunika dohipun ida ngaonang dosa-dosan iragane saking iraga.

13Sakadi sayangipun irerama marep ring pianaknyane, kadi asapunika sayang Ida Sang Hyang Widi Wasa marep ring jadmane sane ngluihang Ida.

14Ida wikan sira sujatinne iraga puniki. Ida eling mungguing iraga puniki buk.

15Sujatinipun, tuuh iragane waluya sakadi padang. Iraga mentik tur makedapan sakadi entikan sekar ring alase,

16tumuli wenten angin ngampehang ipun, raris ipun ical, tur nenten wenten malih anak sane manggihin ipun.

17Mungguing pabuat jadmane sane ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa, sih pasuecan Idane manggeh salami-laminipun, samaliha kabecikan idane tan papegatan turun-temurun

18pabuat jadmane sane ngamanggehang prajanjian Idane tur sane satia tuu ninutin sapituduh Idane.

19Ida Sang Hyang Widi Wasa ngwangun singasanan Idane ring suargan. Ida ngwengku saananing sane wenten.

20Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa ih paramalaekat sane kuat tur mawisesa sane mirengang saha nglaksanayang titah Idane.

21Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa, ih sawatek sane wisesa ring suargan miwah parakaulan Idane sane nglaksanayang sapakarsan Idane.

22Ih sawatek gumatap-gumitipe ring saluiring genah sane kereh antuk Ida, pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ih jiwan titiange, pujija Ida Sang Panembahan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 103 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran