Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 115 >> 

Wanta

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, wantah pabuat Palungguh IRatu kewanten pujiane patut katurang, boyaja pabuat titiang, santukan sih pasuecan miwah kasatian Palungguh IRatune nenten naenin rered.

2Punapi awinanipun bangsa-bangsa pada mataken ring titiang, sapuniki: “Dijake Widin jerone?”

3Widin tiange ring suargan. Ida ngamargiang napija sane arsayang Ida.

4Dewa-dewanipune kakardi antuk perak miwah mas, karupayang antuk liman manusane.

5Ipun maderbe bungut, nanging nenten mrasidayang mabaos. Ipun maderbe mata, nanging nenten mrasidayang ngeton.

6Ipun maderbe kuping nanging nenten mrasidayang ningeh, tur maderbe cunguh nanging nenten mrasidayang ngadek.

7Ipun maderbe lima, nanging nenten mrasidayang ngusud miwah maderbe buntut nanging nenten mrasidayang majalan. Samaliha ipun nenten mrasidayang masuara.

8Dumadak sawatek anake sane ngardi miwah pracaya ring arcane punika jaga pateh sakadi arca sane sampun kardi ipun punika.

9Ih semeton rakyat Israel, pracayaja ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida mapaica pitulungan miwah nyayubin semeton.

10Duh parapanditan Ida Sang Hyang Widi Wasa, pracayaja ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida mapaica pitulungan miwah nyayubin semeton.

11Ih sawatek anake sane astiti bakti ring Ida, pracayaja ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida mapaica pitulungan miwah nyayubin semeton.

12Ida Sang Hyang Widi Wasa eling ring iraga, tur jaga ngamertanin iraga. Ida jaga ngamertanin rakyat Israele miwah sakancan panditan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

13Ida jaga ngamertanin sakancan anake sane nglinguang Ida. Agung alit sami pada kamertanin.

14Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica pianak ring semeton, inggih punika semeton miwah katurunan semetone.

15Dumadak semeton kamertanin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane ngardi akasa miwah pretiwi.

16Akasane punika druen Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga, nanging Ida maicayang pretiwi ring imanusa.

17Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten kaluihang antuk jadmane sane padem miwah antuk jadmane sane ngungsi ka sunia loka.

18Nanging iraga, sane kantun urip, jaga ngaturang panyuksma ring Ida, sane mangkin kantos rauh salami-laminipun. Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 115 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel