Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 144 >> 

Indik

1Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa, pasayuban titiange! Ida ngurukang titiang mayuda, tur Ida nyawisang titiang buat magegebug.

2Ida punika pasayuban miwah patindih titiange. Ida dados genah titiange mateduh miwah dados juru rahayun titiange. Ring Ida titiang suksrah buat karaharjan titiange. Ida ngawinang parabangsane pada nungkul ring titiang.

3Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, sapasirake sujatinipun imanusa punika, kantos Palungguh IRatu ledang macingak ring ipun. Ipun wantah manusa pada, punapi awinannya Palungguh IRatu nglinguang ipun?

4Ipun waluya sakadi ampehan angine. Tuuhipune tan bina sakadi lawate sane jaga ical.

5Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, sibakja langite, tur rarisangja tumurun. Tundikja gunung-gununge, pedas ipun jaga ngwedalang andus malepuk.

6Ledangja Palungguh IRatu nurunang kilap miwah nyambragang meseh-meseh druene. Tiwakangja panah-panah druene, kantos meseh-meseh druene pada kapilayu.

7Jujuhja titiang saking baduur. Tingtingja titiang medal saking toyane sane dalem, tur luputangja titiang. Rahayuangja titiang saking kakuasaan wong sunantarane,

8sane nenten naenin maosang indik sane patut, tur setata bobab yadianja ipun kantos masumpah.

9Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, titiang jaga ngidungang satunggiling kidung anyar pamantuka ring Palungguh IRatu. Titiang jaga nyuarayang rebab tur makidung muji Palungguh IRatu.

10Palungguh IRatu mapaica kamenangan ring pararatune, tur ngluputang Ida Sang Prabu Daud, parekan druene.

11Luputangja titiang saking meseh-meseh titiange sane nyapa kadi aku. Luputangja titiang saking kakuasaan wong sunantarane, sane nenten naenin maosang indik sane patut, tur sane setata mobab yadianja ipun kantos masumpah.

12Dumadak pianak-pianak iragane muani, rikalaning ipun pada truna jaga tumbuh lanus waluya sakadi tetandurane. Dumadak pianak-pianak iragane sane luh-luh waluya sakadi sesakane sane kukuh bakuh, sane mayasin bucu-bucun purine.

13Dumadakja jineng iragane kabekin antuk asil panen mawarni-warni. Dumadak biri-birine sane ring pategalan iragane pada nglekadang panak malaksa-laksaan.

14Dumadak sampi-sampin iragane endah-gumendah dados akeh pisan, tur nenten wenten sane kruron miwah ical. Dumadakja mangda nenten wenten tangis miwah kaduhkitan ring rurung-rurung iragane.

15Bagia bangsane sane kadi asapunika kawentenannyane. Bagia bangsa sane nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa dados Panembahannyane.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Mazmur 144 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel