Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 18 >> 

Kidun

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, ambate astiti baktin titiange ring Palungguh IRatu. Palungguh IRatu makadados patindih titiange.

2Ida Sang Hyang Widi Wasa dados pasayuban titiange. Ida dados benteng titiange sane kukuh bakuh. Widin titiange dados pasayuban titiange, tur ngiring Ida titiang raharja. Ida nyayubin titiang waluya sakadi tameng. Ida nindihin titiang tur ngrahayuang titiang.

3Titiang nunas ica ring Ida tur Ida ngluputang titiang saking meseh-meseh titiange. Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa!

4Wisian patine sampun ngiter titiang. Ombak kali sengarane nglikub titiang.

5Wisian patine sampun ngiter titiang, tur setrane sampun masang jeet pabuat titiang.

6Sajeroning kamewehan titiange, titiang nunas ica ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Titiang nunas tulung ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Saking Perhyangan Idane Ida mireng atur titiange. Ida mirengang atur titiange buat nunas pitulungan.

7Pretiwine ngetor tur magejeran. Dasar gununge pada genjong magejeran, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa duka.

8Anduse malepuk medal saking irung Idane, geni ngendih murub miwah baa angarab-arab medal saking cangkem Idane.

9Ida nyibak langite tumuli Ida tumurun kadulurin antuk mega sane peteng dedet ring sor cokor Idane.

10Ida makeber ngindang nglinggihin malaekat. Ida nglelana ring ambarane, anglayang ring duur kampid angine.

11Ida ngaput ragan Idane antuk peteng dedet. Guleme sane tebel sane bek ngemu toya ngliput Ida.

12Sabeh es miwah kelepan genine medal saking kilape sane ring ajeng Idane, tur nyibak guleme sane peteng dedet.

13Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa makuug saking langite, tur sabdan Ida Sane Maha Luur raris kapiragi.

14Ida niwakang panah idane tur ngawinang meseh-meseh Idane pada sambeh. Ida ngulah meseh-meseh Idane antuk kelepan kilape.

15Dasar segarane makebat tur dasar jagate mabukak rikala Palungguh IRatu nukain meseh-meseh druene, miwah ngelur ring ipun sajeroning pidukan Palungguh IRatune.

16Ida Sang Hyang Widi Wasa nyujuh saking luur, tur ngambil saha ningtingang titiang saking toyane sane dalem.

17Ida ngluputang titiang saking meseh titiange sane mawisesa miwah saking sakancan jadmane sane geting ring titiang. Meseh titiange kalintang kuat yan bandingang ring titiang.

18Rikala titiang sajeroning kamewehan, ipun pada ngebug titiang, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa nyayubin titiang.

19Ida nulungin titiang medal saking bayane, Ida ngrahayuang titiang santukan Ida sih sueca ring titiang.

20Ida Sang Hyang Widi Wasa mikolihin titiang, santukan titiang nglaksanayang paindikan sane patut. Ida ngamertanin titiang, santukan titiang tan paiwang.

21Titiang sampun ninutin pidabdab Ida Sang Hyang Widi Wasa. Titiang sampun nenten nilas Widin titiange.

22Titiang sampun nelebang sakancan pidabdab Idane. Titiang sampun satinut ring sapatitah Idane.

23Ida wikan mungguing titiang tan paiwang, tur titiang sampun ngedohang dewek titiange saking laksanane sane iwang.

24Ida mikolihin titiang santukan titiang nglaksanayang paindikan sane patut, tur Ida wikan, mungguing titiang tan paiwang.

25Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu satia tuu ring jadmane sane astiti bakti ring Palungguh IRatu, samaliha asung lugraha ring jadmane sane tan paceda.

26Palungguh IRatu suci marep ring jadmane sane suci, nanging mameseh ring jadmane sane dursila.

27Palungguh IRatu ngrahayuang jadmane sane alap asor, nanging Palungguh IRatu ngasorang jadmane sane sumbung.

28Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu mapaica galang ring titiang. Palungguh IRatu ngicalang kapetengan titiange.

29Palungguh IRatu mapaica kakuatan ring titiang buat ngebug meseh-meseh titiange miwah kawisesan buat ngaonang bentengipune.

30Ambate sampurna pakardin Ida Sang Hyang Widi Wasa! Ambate tuon sabdan Idane! Ida punika waluya sakadi tameng pabuat sakancan anake sane ngulati pasayuban ring Ida.

31Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga Widi. Ida kewanten sane dados benteng iragane.

32Ida punika Widi sane ngawinang titiang kuat. Ida sane ngawinang pamargin titiange rahayu.

33Ida ngawinang buntut titiange gancang waluya sakadi kidang, tur Ida ngrahayuang titiang ring gunung-gununge.

34Ida ngurukang titiang mayuda, mangda titiang mrasidayang migunayang panah sane pinih kuat.

35Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, sayubin tur rahayuangja titiang. Pamiaran Palungguh IRatune ngawinang titiang dados ageng, tur kawisesan Palungguh IRatune sampun ngrahayuang titiang.

36Palungguh IRatu sampun ngluputang titiang saking tawanan, samaliha titiang nenten naenin labuh.

37Titiang nguber meseh-meseh titiange tumuli ngejuk ipun, tur titiang nenten mararian sadurung ipun sirnayang titiang.

38Titiang nglempag ipun kantos bah, tur ipun nenten mrasidayang bangun malih. Ipun bah kaon ring arepan titiange.

39Palungguh IRatu mapaica kakuatan ring titiang buat mayuda, tur mapaica kamenangan nglawan meseh-meseh titiange.

40Palungguh IRatu ngawinang meseh-meseh titiange jerih kapilayu saking arepan titiange. Titiang nyirnayang jadmane sane geting ring titiang.

41Ipun pada jerit-jerit katulung-tulung, nanging nenten wenten anak sane nulungin ipun. Ipun pada nunas ica ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging Ida nenten masaur.

42Titiang nekdekang ipun kantos ipun sakadi abu, sane kampehang antuk angin. Titiang nyekjek ipun waluya sakadi endute ring margine.

43Palungguh IRatu ngrahayuang titiang saking jadmane sane dura cara, tur nadosang titiang pamrentah bangsa-bangsa. Jadma sane nenten uningin titiang, sane mangkin dados panjak titiange.

44Wong sunantarane pada sumuyud ring arepan titiange. Rikalaning ipun miragi baos titiange, ipun raris satinut.

45Kawanenanipune ical, tur ipun pada rauh saking benteng-bentengipune sinambi jejeh ngetor.

46Ida Sang Hyang Widi Wasa punika nyeneng, pujija patindih titiange. Jarwakangja kagungan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngrahayuang titiang.

47Ida mapaica kamenangan ring titiang marep ring meseh-meseh titiange. Ida nyerahang bangsa-bangsane ring reh-rehan titiange,

48tur ngluputang titiang saking meseh-meseh titiange. Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu mapaica kamenangan ring titiang marep ring meseh-meseh titiange, tur nyayubin titiang saking jadmane sane mambek wirosa.

49Punika awinannya titiang muji Palungguh IRatu ring pantaran bangsa-bangsane. Titiang makidung muji Palungguh IRatu.

50Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica kamenangan ageng ring ida sang prabu druen Idane. Ida nyinahang sih pasuecan Idane sane tan rered-rered ring anake sane sampun selik Ida, ring Ida Sang Prabu Daud miwah katurunan idane kantos salami-laminipun.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran