Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 22 >> 

Sesam

1Duh Ratu Widin titiange, punapike awinanipun Palungguh IRatu nilar titiang? Titiang sampun jerit-jerit masesambatan nunas pitulungan, nanging pitulungane punika taler nenten naenin rauh.

2Duh Ratu Widin titiang, rikalaning rahina titiang nunas ica ring Palungguh IRatu, nanging Palungguh IRatu nenten masaur. Rikala wengi titiang nunas ica, nanging taler nenten rumasa degdeg ring manah.

3Nanging wantah Palungguh IRatu sane maraga Sane Maha Suci, sane kapuji antuk wong Israele.

4Leluur titiange pada andel pisan ring Palungguh IRatu. Ipun pada pracaya ring Palungguh IRatu, tur Palungguh IRatu ngrahayuang ipun.

5Ipun pada nunas ica ring Palungguh IRatu, tur ipun nenten pocol.

6Nanging titiang puniki sampun boya manusa. Titiang sakadi asu sane katemberang miwah kanistayang antuk anake sami.

7Sakancan jadmane sane manggihin titiang sami pada minjulin titiang. Ipun pada nyelepang layah tur pada kitak-kituk.

8Sapuniki baosipune: “Jerone suksrah ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, napi awinannya Ida nenten ngrahayuang jerone? Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang ring jerone, napi awinannya Ida nenten nulungin jerone?”

9Palungguh IRatu sane sampun ngawinang titiang lekad saha rahayu, tur rikala titiang kantun rare, Palungguh IRatu sane matiningin titiang saha rahayu.

10Titiang sampun suksrah ring Palungguh IRatu ngawit saking titiang wau lekad, tur wantah Palungguh IRatu sane setata dados Widin titiange.

11Sampunangja Palungguh IRatu doh malinggih saking titiang! Kamewehan punika sampun nampek, tur nenten wenten anak sane nulungin titiang.

12Akeh pisan meseh-mesehe sane ngiter titiang, waluya sakadi banteng jagiran. Ipun sami pada ngilehin titiang, waluya sakadi banteng-banteng jagiran sane galak sane saking jagat Basan.

13Ipun pada nyebakang bungutipune waluya sakadi singane, tur gerem-gerem jaga nyarap titiang.

14Kakuatan titiange sampun ical, sirna sakadi toyane tingkeb ring tanahe. Tulang-tulang titiange sami pada aas. Atin titiange nyag waluya sakadi liline sane maleleh.

15Kekolongan titiange tuh sakadi abune, tur layah titiange madeket ring langit-langit bungut titiange. Palungguh IRatu manggayang titiang padem ring buke.

16Grombolan jadmane corah pada ngiter titiang, waluya sakadi grombolan asune, ipun pada maranin titiang tur mesbes lima batis titiange.

17Sakancan tulang titiange sami pada ngenah, meseh-meseh titiange sami pada nganengneng tur mabalih titiang.

18Ipun pada ngundi panganggen titiange, tur ngadum pangangge punika ring pantaranipune.

19Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, sampunangja doh malinggih saking titiang. Gelisangja rauh ngluputang titiang!

20Luputangja titiang saking pedange. Luputangja urip titiange saking asu-asune punika.

21Luputangja titiang saking singa-singane punika. Titiang nenten maderbe pitulungan ring arepan banteng-banteng jagirane punika.

22Titiang jaga nuturang sakancan pakardin Palungguh IRatu ring rakyat titiange. Titiang jaga muji Palungguh IRatu ring pasangkepanipune, kadi asapuniki:

23“Pujija Ida, ih parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa! Pujija Ida, ih parakaturunan Yakube! Baktininja Ida, ih parabangsa Israele!

24Ida nenten nglemenahang anake tiwas-tiwas, tur Ida nglinguang kasangsaranipune. Ida nentenja ngedohang raga saking ipun, nanging Ida jaga masaur rikalaning ipun nunas pitulungan.”

25Ring pasangkepan sane ageng, titiang jaga muji Palungguh IRatu, malantaran sakancan pakardin Palungguh IRatune. Tur titiang jaga naur sesangin titiange ring arepan jadmane sane mabakti ring Palungguh IRatu.

26Jadmane tiwas-tiwas jaga mangan nginum sakita karepipune. Jadmane sane nangkil ring Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga muji Ida. Dumadak mangda ipun wibuh salami-laminipun!

27Sakancan bangsane jaga eling ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Saking sakancan tanggun gumine ipun jaga pada rauh tangkil ring Ida. Sakancan suku bangsane jaga mabakti ring Ida.

28Ida Sang Hyang Widi Wasa punika jumeneng nata, tur Ida mrentah bangsa-bangsane.

29Sakancan jadmane sumbung sami jaga sumuyud ring Ida. Sakancan sane mangkihan sami jaga sumuyud ring ajeng Idane.

30Katurunan jadmane sane jaga rauh, sami jaga ngancanin Ida. Jadmane jaga maosang indik Ida Sang Hyang Widi Wasa ring katurunan jadmane sane jaga rauh.

31Rakyate sane durung lekad korahin kadi asapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa ngrahayuang kaulan Idane.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran