Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 32 >> 

Panga

1Bagia anake sane dosa-dosannyane kampurayang, sane kiwangannyane kaksamayang.

2Bagia jadmane sane nenten kadalih mapakardi iwang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah sane nenten nglaksanayang sakancan paindikan sane bobab.

3Yening titiang nenten ngangkenin dosa-dosan titiange, titiang lesu malantaran ngeling arahina mepek.

4Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, siang latri Palungguh IRatu nyisipang titiang. Kakuatan titiange sampun telas pisan sakadi damuhe sirna malantaran kebus ring masan panese.

5Irika titiang ngangkenin dosa-dosan titiange ring Palungguh IRatu, tur titiang nyadia jaga ngangkenin dosa-dosan titiange punika ring ayun Palungguh IRatu, tur Palungguh IRatu ngampurayang dosa-dosan titiange.

6Duaning punika sakancan kaulan Palungguh IRatu sane subakti, patut ngastawa ring Palungguh IRatu sakantun ipun mrasidayang tangkil ring Palungguh IRatu mangda rikala wenten blabar kamewehan ageng rauh nempuh, kamewehan punika nenten jaga nibenin ipun.

7Palungguh IRatu dados genah pasingidan titiange. Palungguh IRatu jaga ngrahayuang titiang saking kamewehan. Titiang makidung gelur-gelur ngeniang ring karahayuan paican Palungguh IRatu, santukan Palungguh IRatu nyayubin titiang.

8Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda kadi asapuniki: “Ulun lakar matujuhin kita margane ane patut tuut kita. Ulun lakar mrentah tur matuturin kita.

9Edaja kita belog buka jarane wiadin buka bagale ane kaprentah aji camok muah padangal, apanga ia nyak nuutang.”

10Jadmane sane dursila patut nandang sangsara, nanging anake sane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang kasayubin antuk sih pasuecan Idane sane nenten rered-rered.

11Parasemeton sane patut, pada girang tur masuka renaja, malantaran paindikan sane sampun kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Semeton sane astiti bakti ring Ida, pada masuryakja, masuka rena!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 32 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran