Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 48 >> 

Sion,

1Ida Sang Hyang Widi Wasa punika maha agung, tur patut kapuji saha kaluihang ring kotan Widin iragane, ring bukit Idane sane suci.

2Sion, Gunung Ida Sang Hyang Widi Wasa punika tegeh tur becik pisan. Kotan Sang Prabu Sane Agung, sane makta kaliangan pabuat sakuub jagate sami.

3Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyinahang mungguing wenten sutrepti ring ayun Idane ring tengahing kotane punika.

4Pararatune pada paum tur rauh ngebug Gunung Sione.

5Nanging rikala ida sareng sami pada nyingak gununge punika, ida pada rumasa angob. Ida pada rumasa ajerih raris kapilayu.

6Irika ida sareng sami pada kaliput antuk rasa ajerih miwah karesresan, waluya sakadi anak istri sane jaga ngembasang rare,

7tan bina sakadi kapal sane kapungsang-pangsing antuk angin ribut sane ageng.

8Iraga sampun miragi paindikan sane sampun kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur sane mangkin iraga sampun ngeton paindikane punika ring kotan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane Sane Maha Wisesa. Ida pacang ngamanggehang kotane punika sutrepti kantos salami-laminipun.

9Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, ring tengah Perhyangan Agung Palungguh IRatune titiang minehin sih pasuecan Palungguh IRatu sane nenten rered-rered punika.

10Palungguh IRatu kapuji antuk parabangsane sami, tur kabinawan Palungguh IRatu nglikub mrecapadane sami. Palungguh IRatu nitah antuk kadilan.

11Banggayangja rakyat Sione pada masuka rena! Palungguh IRatu mapaica tetepasan sane adil. Banggayangja mangda wenten kabungahan ring kota-kotan Yehudane!

12Ih parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, pada mamargija ngilehin Sione tur wilangja menara-menarannyane.

13Pada tlektekangja tembok-temboknyane miwah pintoninja benteng-bentengnyane, mangda semeton mrasidayang nuturang ring katurunan sane jaga rauh, kadi asapuniki:

14“Ida Sang Hyang Widi Wasa punika dados Widin iragane sane langgeng salami-laminipun. Ida jaga nuntun iraga sapanjang masa sane jaga rauh.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 48 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran