Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 89 >> 

Kidun

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, titiang jaga tan mari ngidungang sih pasuecan Palungguh IRatu sane tan rered-rered, tur jaga nglumbrahang kasatian Palungguh IRatune kantos salami-laminipun.

2Titiang uning mungguing sih pasuecan Palungguh IRatu punika jaga nglantur ngantos salami-laminipun miwah kasatian Palungguh IRatu kukuh bakuh waluya sakadi langite.

3Palungguh IRatu masabda asapuniki: “Ulun suba ngae prajanjian ngajak manusane ane selik Ulun, tur Ulun suba majanji teken Daud parekan Ulune kene:

4‘Katurunan kitane lakar setata madeg ratu. Ulun lakar matiningin katurunan kitane kanti salawas-lawasne.’”

5Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, akasane ngidungang paindikan-paindikan sane becik sane sampun kardi Palungguh IRatu, tur ipun ngidungang kasatian Palungguh IRatune.

6Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, tan wenten anak sane nyamenin Palungguh IRatu ring suargan. Sawatek sane murip ring suargan nenten wenten sane pateh sakadi Palungguh IRatu.

7Palungguh IRatu kaluihang ring paruman parasucine, tur ipun makasami pada kagaok ring Palungguh IRatu.

8Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widi Sane Maha Wisesa, nenten wenten anak sane mawisesa sakadi Palungguh IRatu. Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, ring saluiring paindikan Palungguh IRatu satia tuu.

9Palungguh IRatu nitah segarane sane mawisesa, samaliha Palungguh IRatu nedunang ombakipune sane ngrubeda.

10Palungguh IRatu nyakcak sato segarane sane ageng sane mawasta Rahab tur ngamademang ipun, samaliha antuk kakuatan IRatune sane mawisesa Palungguh IRatu ngaonang meseh-meseh druene.

11Akasane punika druen Palungguh IRatu, kadi asapunika taler pretiwine. Palungguh IRatu ngardi jagate miwah sadagingipun sami.

12Palungguh IRatu sane ngwentenang kaler miwah kelod. Gunung Tabor miwah Gunung Hermone makidung saha bungah muji Palungguh IRatu.

13Ambate ageng kawisesan Palungguh IRatune! Ambate ageng kakuatan Palungguh IRatune!

14Kaprabon Palungguh IRatune kadasarin antuk kapatutan, kadilan tur sih pasuecan miwah kasatian tansah sinah ring sakancan pakardin Palungguh IRatu.

15Ambate bagian rakyate sane ngaturang bakti ring Palungguh IRatu masrana kidung, inggih punika anake sane urip sajeroning galang sih pasuecan Palungguh IRatune.

16Malantaran Palungguh IRatu, ipun pada masuka rena arahina mepek, tur ipun pada muji Palungguh IRatu malantaran kabecikan Palungguh IRatune.

17Palungguh IRatu mapaica kamenangan sane ageng ring titiang, tur sajeroning sih pasuecan Palungguh IRatune, Palungguh IRatu ngawinang titiang menang.

18Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu sane nyelik sesuunan titiange. Palungguh IRatu Widin Israele sane suci, sane mapaica sang prabu ring titiang.

Janji

19Sane dumun masrana wahyu Palungguh IRatu masabda ring parekan druene sane satia tuu, sapuniki: “Ulun suba mapaica pitulungan teken prajurite ane kabinawa, tur Ulun suba mapaica singasana teken anak ane selik Ulun uli pantaran rakyate.

20Ulun suba ngamanggehang parekan Ulune Daud dadi raja malantaran nyriokin ia aji lengis ane suci.

21Kakuatan Ulune lakar setata marengin ia, tur kawisesan Ulune lakar ngawanang ia kuat.

22Musuh-musuhne tusing lakar taen menang nglawan ia, tur anake dursila tusing lakar nyidayang ngalahang ia.

23Ulun lakar ngenyagang musuh-musuhne, tur ngamatiang sakancan anake ane geting teken ia.

24Ulun lakar asih sueca tur satia teken ia. Ulun lakar ngawanang apang ia setata menang.

25Ulun lakar ngamanggehang pamrentahannyane uli di Segara Tengahe nganti neked di Tukad Eprate.

26Ia lakar matur teken Ulun kene: ‘Palungguh IRatu makadados Aji miwah Widin titiange, samaliha Palungguh IRatu dados pasayuban miwah juru rahayun titiange.’

27Ulun lakar nadiang ia putran Ulune ane paling keliha, ane paling agung di pantaran sawatek pararatune.

28Ulun lakar setata ngamanggehang janjin Ulune teken ia, tur prajanjian Ulune teken ia lakar nglantur nganti salawas-lawasne.

29Katurunannyane lakar kukuh bakuh buka langite, tur katurunannyane lakar setata madeg ratu.

30Nanging yening katurunannyane tungkas teken pidabdab Ulune, buina tusing malaksana satinut teken titah-titah Ulune,

31yening ia tusing lingu teken pituduh-pituduh Ulune, buina tusing nyak ngagem titah-titah Ulune,

32ditu Ulun lakar nyisipang ia uli krana dosa-dosannyane, tur Ulun lakar ngranayang ia nandang sangsara ulihan kapelihannyane.

33Nanging Ulun lakar tusing suud asih sueca teken Daud, wiadin lompang teken janjin Ulune ngajak ia.

34Ulun tusing lakar muungang prajanjian Ulune teken ia, wiadin muungang salah tunggal prajanjian ane suba gae Ulun ngajak ia.

35Yen Ulun suba majanji masrana parab Ulune ane suci, Ulun tusing lakar linyok teken Daud.

36Ia lakar setata ngelah katurunan, tur Ulun lakar nyayubin pamrentahannyane sanun matan aine masinar.

37Pamrentahannyane lakar langgeng waluya buka bulane, ane dadi saksi ane satia tuu di langite.”

Sesam

38Nanging Palungguh IRatu duka ring sang prabu seselikan Palungguh IRatune tur Palungguh IRatu sampun ngutang saha nulak ida.

39Palungguh IRatu sampun ngurungang prajanjian Palungguh IRatu ring parekan druene, tur ngentungang gelungan idane ring endute.

40Palungguh IRatu sampun nguugang tembok-tembok kotan idane, tur manggayang benteng idane sajeroning karusakan.

41Sakancan anake sane nglintang irika sami pada mandung druen idane, tur pisaga-pisagan idane makasami pada ngedekin ida.

42Palungguh IRatu sampun mapaica kamenangan ring meseh-meseh idane, tur Palungguh IRatu sampun ngawinang ipun pada liang.

43Palungguh IRatu sampun ngawinang sanjatan idane tan paguna, tur manggayang ida kakaonang ring payudan.

44Palungguh IRatu sampun ngentungang teteken kaprabon idane, tur nyabatang singasanan idane ka tanahe.

45Palungguh IRatu sampun ngawinang ida lingsir sadurung masannyane, tur ngliput ida antuk kimud.

Panga

46Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, punapike ngantos salaminipun Palungguh IRatu jaga nyingidang raga? Malih amunapike suenipun pidukan Palungguh IRatune jaga murub sakadi geni?

47Elingangja, ambate cutet tuuh titiange. Elingangja mungguing Palungguh IRatu ngardi titiang sareng sami puniki dados manusa pada.

48Sapasirake sane mrasidayang urip tur nenten jaga padem? Sapunapike antuka manusane nyaga sikianipune, mangda sampunang padem?

49Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, ring dijake buktin sih pasuecan Palungguh IRatune sane nguni? Ring dijake janji sane kardi Palungguh IRatu sareng ring Sang Prabu Daud?

50Sampunangja lali, indik titiange parekan Palungguh IRatune kabinjulin miwah indik titiange negen sakancan temah jadmane sane tan pawidi.

51Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, meseh-meseh druene minjulin sang prabu seselikan Palungguh IRatune! Ipun pada minjulin ida, ring saparilampah Idane.

52Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa, salami-laminipun! Amin! Amin!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 89 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran