Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 90 >> 

CAKEP

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu tansah dados genah pasayuban titiange.

2Sadurung Palungguh IRatu ngardi bukit-bukit, wiadin ngrupayang jagate, Palungguh IRatu mula maraga Widi sane langgeng, tur jaga jumeneng Widi kantos salami-laminipun.

3Palungguh IRatu ngandikayang manusane mawali ring kawitipune. Palungguh IRatu ngwaliang ipun dados buk.

4Siu taun pabuat Palungguh IRatu pateh sakadi arahina, wiadin sakadi rahinane dibi sane wau pisan lintang, tur waluya sakadi asirepan rikalaning wengi.

5Palungguh IRatu nganyudang titiang waluya sakadi blabar. Pamargin urip titiange waluya sakadi ipian. Titiang waluya sakadi padang sane mentik rikalaning semeng,

6miwah sane makepikan tur masekar, nanging raris tuh miwah padem rikalaning sore.

7Titiang kasirnayang antuk pidukan Palungguh IRatune, tur titiang katengkejutang antuk bebendun Palungguh IRatune.

8Palungguh IRatu ngenahang dosa-dosan titiange ring ajeng Palungguh IRatune, tur dosa-dosan titiange sane silib taler tan kasaruan ring ajeng Palungguh IRatune.

9Urip titiange kacutetang antuk pidukan Palungguh IRatune. Ipun sirna sakadi baos anake sane makisi-kisi.

10Tuuh titiange wantah pitung dasa warsa kewanten. Yening titiang siteng ngantos matuuh wulung dasa warsa, tuuh titiange punika wantah numbuhang kamewehan miwah kaduhkitan. Samaliha uripe punika gelis pisan nglintang, tur titiang raris sirna.

11Sapasirake sane sampun ngrasayang kawisesan pidukan Palungguh IRatune? Sapasirake sane uning ring indik karesresan sane karauhang antuk pidukan Palungguh IRatune punika?

12Urukangja titiang ngeniang indik cutet urip titiange, mangda titiang prasida dados wicaksana.

13Malih amunapike suenipun pidukan Palungguh IRatune jaga mamargi? Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, paicayangja sih kapiolasan ring parekan-parekan druene.

14Bekinja titiang nyabran semeng antuk sih pasuecan Palungguh IRatune sane nenten rered-rered, mangda titiang mrasidayang makidung tur liang sapanjang urip titiange.

15Sane mangkin icenja titiang kaliangan, sane akehipun pateh sakadi kasedihan sane sampun paicayang Palungguh Ratu ring titiang rikala masan titiange nandang sangsara.

16Lugrainja titiang parekan Palungguh IRatune ngeton pakaryan Palungguh IRatune sane mawisesa, tur lugrainja katurunan titiange ngeton kawisesan Palungguh IRatu sane luih punika.

17Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widin titiange, dumadakja mertan Palungguh IRatu wenten ring titiang. Lugrainja mangda titiang prasida labda karya ring sakancan pakaryan titiange.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 90 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran