Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 94 >> 

Ida S

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu maraga Widi sane nyisipang. Sinahangja pidukan Palungguh IRatune!

2Palungguh IRatu dados Hakim pabuat manusane makasami. Rarisangja matangi, tur paicayangja ring jadmane sane sumbung punika paindikan sane sampun kacawisang pabuat ipun!

3Malih amunapike suennya jadmane dursila jaga masuka rena? Duh Ratu Sang Panembahan, malih amunapike suenipun?

4Malih amunapike suennya jadmane corah jaga sumbung tur nyumbungang indik kacorahanipune?

5Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, ipun ngenyagang kaulan Palungguh IRatu, tur ipun nindes jadmane sane dados druen Palungguh IRatune.

6Ipun ngamademang parabebalu miwah anak sane ubuh-ubuh, tur ipun ngamademang wong sunantara sane magenah ring panegaran titiange.

7Ipun pada mabaos sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa tusingja lakar nyingakin iraga, tur Widin Israele tusingja lakar nawang.”

8Duh bangsan tiange, punapi awinannya semeton dados nambet kadi asapunika? Malih pidanke semeton jaga mlajah?

9Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngardi kuping iragane, nentenke Ida mrasidayang mireng? Yening Ida sane ngardi matan iragane, nentenke Ida mrasidayang nyingak?

10Yening Ida sane nguasain bangsa-bangsane punika, punapike Ida nenten jaga nyisipang ipun? Yening Ida sane dados gurun manusane makasami, punapike Ida nenten kantun madue pangweruhan?

11Ida Sang Hyang Widi Wasa uning ring napi sane pinehin ipun. Ida uning indik tan pagunan tetimbanganipune.

12Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa ambate bagian anake sane titah Palungguh IRatu, inggih punika sane uruk Palungguh IRatu ngeniang indik pidabdab druene!

13Palungguh IRatu ngicen ipun mararian saking masa kamewehan, kantos wenten bangbang sane jaga mencanen jadmane dursila punika.

14Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten jaga ngutang kaulan Idane, Ida nenten jaga nulak anake sane dados druen Idane.

15Kadilan jaga malih kapanggih ring pangadilan, tur sakancan jadmane sane adil jaga nyruronin paindikane punika.

16Sapasirake sane ngruangin titiang nglawan jadmane dursila? Sapasirake jaga nindihin titiang nglawan jadmane sane malaksana corah?

17Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten nulungin titiang, janten titiang digelis mamargi ka pati loka.

18Titiang mabaos sapuniki: “Titiang labuh!” Nanging sih pasuecan Palungguh IRatune sane nenten rered-rered punika ningting titiang, duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa.

19Rikalaning titiang marasa sumangsaya miwah meweh, Palungguh IRatu nglipur titiang tur nadosang titiang liang.

20Palungguh IRatu nenten ngiangin hakim-hakim sane pekel, sane matutang paindikan sane tan adil,

21sane saigum nglawan anake sane patut, tur niwakang danda pati ring jadmane sane tan paiwang.

22Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa nindihin titiang, tur Widin titiange nyayubin titiang.

23Ida jaga nyisipang ipun malantaran kadursilanipune, tur nyirnayang ipun malantaran dosa-dosanipune. Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane jaga nyirnayang ipun.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 94 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran