Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ratapan 5 >> 

Panga

1Oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, ledang Palungguh IRatu eling ring indik sane nibenin titiang. Aksija titiang tur cingakja kanistan titiange.

2Arta branan titiange sampun kambil antuk wong sunantarane, tur wong sunantarane sampun nongosin umah-umah titiange.

3Bapa-bapan titiange sampun kapademang antuk imeseh, tur sane mangkin memen titiange dados balu.

4Titiang patut naur toya sane inem titiang, tur titiang patut numbas saang.

5Titiang kulah sakadi keledae wiadin untane. Titiang leleh pisan, nanging tan kawehin mararian.

6Titiang ngidih-idih ka Mesir miwah ka Asur, mangda titiang nyidayang miara urip titiange.

7Paraleluur titiange sampun madosa, nanging sane mangkin ipun sampun tan kantun, tur titiang sane nandang sangsara malantaran dosa-dosanipune.

8Titiang kaprentah antuk jadma sane tan bina sakadi parekan, tur tan wenten anak sane mrasidayang mebasang titiang saking kakuasanipune.

9Paraparampoke pasliwer ring sisin kotane, tur titiang patut ngetohang angkihan titiange buat ngrereh teda.

10Seduk basang titiange ngawinang titiang ngilgil sakadi ngebus dingin kantos kulit titiange panes sakadi paone.

11Kurenan titiange sampun kaplegandang ring Gunung Sion, tur pianak titiange sane bajang-bajang ring desa-desane ring Yehuda kapaksa mangda ipun nyerah.

12Parapamimpin titiange sampun kambil tur kagantung tur paralingsir titiange sampun tan kajiang.

13Paratruna-trunan titiange kapaksa ngiles jagung sakadi parekan-parekan, tur alit-alite srayang-sruyung kapetegenin saang abot pisan.

14Anake lingsir-lingsir nenten wenten malih sane malinggih ring gapuran kotane, tur paratrunane nenten malih matetabuhan.

15Bagiane sampun makaon saking urip titiange, tur kaduhkitane sampun ngentosin igel titiange.

16Tan wenten malih indik sane sedeng sumbungang ring pantaran titiange. Titiang sampun madosa, tur sane mangkin titiang keni pasisip.

17Titiang sakit ati banget pisan, tur matan titiange tan mrasidayang ngeton rehning yeh matan titiange membah.

18Santukan Gunung Sione dados puyung, tur suung mangmung. Irika ring dugdugan uug-uugane, asu alase malaib mrika-mriki.

19Nanging Palungguh IRatu, duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu jumeneng ratu kantos salami-laminipun, tur Palungguh IRatu pacang mrentah kantos rauh ka pamuput masane.

20Napike awinanipun kantos sue pisan Palungguh IRatu nilar titiang? Naeninke Palungguh IRatu pacang eling malih ring titiang?

21Oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, waliangja titiang ring ayun Palungguh IRatune, waliangja titiang. Ledang Palungguh IRatu ngwaliang malih kaluihan titiange sane nguni.

22Napike Palungguh IRatu jaga nulak titiang salami-laminipun? Nenten wentenke watesnyane bendun Palungguh IRatu?


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ratapan 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran