Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 10 >> 

1Parasemeton, tiang meled pisan mangda bangsan tiange molih rahayu. Indike punika setata tunas icayang tiang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

2Tiang purun dados saksi, mungguing ipun saking jati-jati teleb ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sakewanten astiti baktinipune nenten kadasarin antuk pangresepan sane patut.

3Santukan ipun tan uning ring indik pamargin Ida Sang Hyang Widi Wasa nameang manusane pamantuka ring anggan Idane, maliha ipun sampun ngindayang nganggen caranipune niri, malantaran punika ipun nenten nyak nampi pamargin Ida Sang Hyang Widi Wasa buat nameang manusane pamantuka ring anggan Idane.

4Santukan Ida Sang Kristus sampun ngawinang Pidabdab Torate punika nenten malih maderbe kakuasaan, mangda sakancan anake sane pracaya ring Ida, prasida kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Karah

5Dane Nabi Musa sampun nyuratang indik anake sane kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran ninutin Pidabdab Torate, sapuniki: “Anake ane nglakonin ane kauduhang baan Pidabdab Torate, ia lakar idup satinut teken Pidabdab Torate ento.”

6Nanging ngeniang anake sane kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran pracaya ring Ida Sang Kristus, wenten kakecap kadi asapuniki: “Edaja nyama patitakon di keneh nyamane, nyen ane lakar nyidayang menek ka suargan?” (Inggih punika sane pacang makta Sang Kristus tedun ka jagate.)

7Wiadin: “Nyen ane lakar tuun ka lokan anake mati?” (Inggih punika pacang nangiang Ida Sang Kristus saking pantaran anake padem.)

8Sane sinurat ring Cakepan Sucine kadi asapuniki: “Sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa tusingja joh uli sig nyamane, nah ento di bibih nyamane muah di keneh nyamane.” Kadi asapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane pidartayang tiang, sane ngesengin semeton, mangdane semeton pracaya ring Ida Sang Kristus.

9Yening masrana bibih semetone, semeton ngangken mungguing Ida Hyang Yesus maraga Panembahan, tur antuk manah semetone pracaya, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nangiang Ida saking pantaran anake padem, semeton jagi molih rahayu.

10Santukan malantaran iraga pracaya ring manah, iraga kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa; tur masrana ngangken antuk bibih, iraga molih rahayu.

11Santukan wenten sinurat ring Cakepan Sucine, sakadi asapuniki: “Nyenja ane pracaya teken Ida, ia tusing lakar mapangenan.”

12Indike punika nyakup jadmane makasami, santukan tan wenten binanipun, yadian bangsa Yahudi, yadiastun bangsa sane boya Yahudi; Ida Sang Hyang Widi Wasa punika Panembahan anake makasami, tur asung sueca ring sakancan anake sane mapinunas ring Ida.

13Sakadi kecap Cakepan Sucine, sapuniki: “Asing-asing anak ane nyambat parab Ida Sang Panembahan, ia lakar karahayuang.”

14Nanging kadi asapunapi antukipun jagi nyambat parab Ida, yening ipun nenten pracaya ring Ida? Tur sapunapi antukipun pracaya, yening ipun nenten miragiang sabdan Idane? Samaliha kadi asapunapi antukipun miragiang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, yan tan wenten anak sane midartayang ring ipun?

15Tur sapunapi jaga antuk midartayang sabdane punika, yening tan wenten anak sane kutus? Sakadi kecap Cakepan Sucine sapuniki: “Ambate melahne tekan anake ane ngaba Orti Rahayune ento.”

16Nanging boya makasami anake nrima Orti Rahayune punika. Dane Nabi Yesaya ngandika sapuniki: “Duh Ratu Sang Panembahan, sapasirake sane pacang ngega pidartan titiange?”

17Kenginan indik pracaya punika metu malantaran miragiang Orti Rahayu, tur Orti Rahayune punika metu malantaran pidarta indik Ida Sang Kristus.

18Sane mangkin tiang mataken: “Punapi wiakti ipun tan miragiang Orti Rahayune punika?” Janten ipun sampun miragiang, sakadi kecap Cakepan Sucine sapuniki: “Munyinnyane suba ngebekin gumi, tur raosnyane suba ngantos teked ka tanggun gumine.”

19Malih tiang mataken: “Punapike bangsa Israele tan uning ring indike punika?” Sane pinih riin masaur ngeniang ring indike punika, inggih punika dane Nabi Musa, sapuniki pasaur danene, manut sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa: “Ulun lakar ngaenang keneh kitane iri marep teken anake ane tuara dadi kaulan Ulun, tur Ulun lakar mangunang gedeg basang kitane marep teken bangsane ane belog punggung.”

20Samaliha Nabi Yesaya malih wanenan ngandika manut sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa kadi asapuniki: “Ulun bakatanga baan anake ane tuara ngulati Ulun, tur Ulun suba nyinahang raga teken anake ane tuara nakonang Ulun.”

21Nanging ngeniang indik bangsa Israel, dane ngandika manut sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Sadina-dina Ulun suba mapaenjuh teken bangsane ane tungkas muah tuara ngidep munyi ento.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Roma 10):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Roma 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran