Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 16 >> 

Panga

1Tiang matur piuning ring semeton ngeniang indik: Pebe, semeton iragane sane istri, sane ngayahin pasamuane ring kota Kengkrea.

2Tampija ipun sajeroning parab Ida Sang Panembahan, sakadi nampi kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur wehinja ipun pitulungan sane perluang ipun saking semeton. Santukan ipun sampun akeh pisan nulungin anak, kadi asapunika taler nulungin tiang.

3Tiang ngaturang pangayu bagia ring Priskila miwah Akwila, timpal-timpal tiange sajeroning pakaryan ngayahin Ida Sang Kristus Yesus,

4ipun sampun ngetohang uripnyane pabuat tiang. Tiang kalintang suksma pisan ring manah arepa ring ipun, tur boya tiang kewanten, nanging kadi asapunika taler pasamuan-pasamuan bangsa-bangsa sane boya Yahudi.

5Taler tiang ngaturang pangayu bagia ring pasamuane sane mapunduh ring umahipune. Atur pangayu bagia buat semeton Epenetus sane sayangang tiang, anak sane pangawit pracaya ring Ida Sang Kristus ring wewengkon Asia.

6Atur pangayu bagia pabuat Maria, sane sampun tuyuh makarya pabuat semeton.

7Atur pangayu bagia pabuat Andronikus miwah Yunias, timpal tiange paturu bangsa Yahudi sane naenin sareng-sareng mapangkeng sareng ring tiang, tur ipun puniki anak sane sampun wawuh ring pantaran parautusan, tur ipun dados Kristen riinan ring tiang.

8Atur pangayu bagian tiange pabuat semeton Ampliatus, timpal tiange sane sayangang tiang sajeroning patunggilan ring Ida Sang Panembahan.

9Atur pangayu bagia ring semeton Urbanus, timpal tiange sajeroning pakaryan ngayahin Ida Sang Kristus miwah pabuat semeton Stakis, sane tresnain tiang.

10Atur pangayu bagia pabuat semeton Apeles, sane kasatiaannyane ring Ida Sang Kristus sampun mabukti. Atur pangayu bagia ring parasemeton pakurenan Aristobuluse.

11Atur pangayu bagia pabuat semeton Herodion, timpal tiange paturu bangsa Yahudi miwah pabuat parasemeton Kristen sane wenten ring pakurenan semeton Narkisuse.

12Atur pangayu bagian tiange pabuat semeton Tripena miwah Triposa sane makarya ngaturang ayah ring Ida Sang Panembahan miwah pabuat semeton Persis sane sayangang tiang sane sampun tuyuh makarya pabuat Ida Sang Panembahan.

13Tiang ngaturang pangayu bagia pabuat semeton Rupus, anak sane anteng pisan sajeroning ngaturang ayah ring Ida Sang Panembahan miwah pabuat memenipune, sane tansah matiningin tiang sakadi pianaknyane niri.

14Atur pangayu bagian tiange pabuat semeton-semeton Asinkritus, Plegon, Hermes, Patrobas, Hermas miwah parasemeton Kristen sane sareng-sareng ring ipun.

15Atur pangayu bagia ring semeton-semeton Pilologus miwah Yulia, Nereus miwah nyamannyane sane eluh, pabuat Olimpas miwah pabuat kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa makasami sane sareng-sareng ring ipun.

16Pada saling ngucapang pangayu bagia miwah pada saling arasja antuk pangaras sane suci ring pantaran semetone. Sawatek pasamuan Ida Sang Kristus ngaturang pangayu bagia ring semeton.

Pitut

17Inggih parasemeton, tiang mapakeling ring semeton; pada tangarinja ragane marep ring anak sane ngawinang anake maroang-roangan miwah ngranayang bingung kapracayan anake akeh, sane tungkas marep ring paurukan sane sampun tampi semeton. Edohangja ragan semetone saking anake punika.

18Santukan anake sane nglaksanayang paindikan kadi asapunika, ipun boya ngayahin Ida Sang Kristus, Panembahan iragane, nanging ipun ngulurin indrianipune niri. Malantaran baosipune sane manis miwah kalemuhan tabuhipune mabaos, ipun melog-melog anake sane polos.

19Makasami anake sampun miragi indik kasatiaan semetone marep ring Orti Rahayune punika, tur malantaran paindikan puniki tiang marasa liang ngeniang ring indik semetone. Tiang meled mangda semeton wicaksana ngeniang ring paindikan sane becik, tur tan paceda marep ring paindikan sane corah.

20Tur Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane maraga wit sutrepti rahayune punika, digelis pacang nadosang Ratun Setane pajekjekan semetone. Sih pasuecan Ida Hyang Yesus Kristus Panembahan iragane nyarengin semeton.

21Semeton Timotius, timpal tiange sajeroning pakaryan, ngaturang pangayu bagia pabuat semeton; kadi asapunika taler semeton Lukius, Yason miwah Sosipater, timpal-timpal tiange paturu bangsa Yahudi.

22Tiang Tertius, sane nulis surate puniki, taler ngaturang pangayu bagia Kristen ring parasemeton sareng sami.

23Semeton sane ngwehin tiang dunungan, inggih punika semeton Gayus, tur umahnyane puniki dados genah pasamuane paum, taler ngaturang pangayu bagia ring semeton-semeton; kadi asapunika taler semeton Erastus sane dados sedahan kotane irika miwah semeton iragane Kwartus, ngaturang pangayu bagia buat semeton.

24[Sih pasuecan Panembahan iragane Ida Hyang Yesus Kristus nyarengin semeton sareng sami. Amin.]

Pamuj

25Ngiringja iraga ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida sane kuasa ngamanggehang kapracayan semetone, manut ring Orti Rahayu sane sampun pidartayang tiang, Orti Rahayu indik Ida Hyang Yesus Kristus, tur satinut ring kasujatian sane sampun kapingit saking nguni, ngantos makudang-kudang abad suenipun.

26Nanging sane mangkin kasujatiane punika sampun kawerayang malantaran sesuratan paranabine; miwah malantaran pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa sane maraga langgeng; kawarah-warahang ring bangsane sami, mangdane anake makasami prasida pracaya tur astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

27Luihangja Ida Sang Hyang Widi Wasa sane tunggal, sane maraga wicaksana, luihangja Ida sajeroning Ida Hyang Yesus Kristus kantos salami-laminnya! Amin.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Roma 16):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Roma 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran