Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 2 >> 

Tetep

1Parasemeton, punapike semeton purun nepasin anak sane lianan? Santukan parasemeton sareng sami, yadiastun asapunapija linggih semetone, tan pacang mrasidayang maosang raga nenten iwang. Santukan yen semeton nibakang tetepasan ring anak lian, nanging semeton taler nglakonin paindikan sane pateh ring anake punika, sujatinne semeton nibakang tetepasan ring ragan semetone niri.

2Iraga sampun pada uning mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga adil, rikala Ida nibakang tetepasan Idane ring jadmane sane nglakonin paindikan-paindikan sane sakadi asapunika.

3Nanging parasemeton, semeton nepasin anak sane nglakonin paindikan sane kadi asapunika, nanging semeton ngraga nglakonin indike punika. Punapike pitaenang semeton ragan semetone pacang mrasidayang luput saking tetepasan Ida Sang Hyang Widi Wasa?

4Punapike semeton nyampahang kagungan sih pasuecan Idane, kasabaran lan kadarman Idane? Semeton sinah uning, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa kalintang sueca ring semeton. Ida ledang nuntun semeton, mangda semeton prasida mabalik ka ayun Idane.

5Nanging pepineh semetone jugul apunggung. Malantaran punika, semeton ngawinang sisip semetone sayan ngagengang, rikala rauh dauh Ida Sang Hyang Widi Wasa nibakang piduka miwah tetepasan Idane sane adil.

6Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang mapaica pangwales ring sakancan jadmane manut pakardinnyane suang-suang.

7Pabuat anake sane teleb mapakardi ayu, sane ngulati kaluihan, kagungan miwah urip langgeng, Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang mapaica urip langgeng ring ipun.

8Nanging pabuat sakancan anake sane momo droaka miwah tungkas ring kapatutan, buat ninutin paindikan sane tan patut, Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang bendu miwah nibakang piduka ring ipun.

9Sakancan anake sane ngamargiang paindikan sane corah, pacang katibenin kasangsaran miwah kamewehan, pinih riin pisan anak Yahudi, kadi asapunika taler anake sane boya Yahudi.

10Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang mapaica kaluihan, kagungan miwah sutrepti rahayu ring sakancan anake sane mapakardi ayu, pinih riin pisan ring anak Yahudi, kadi asapunika taler ring anake sane boya Yahudi.

11Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten mapilih kasih nibakang tetepasan Idane ring anake suang-suang.

12Anake sane boya Yahudi, ipun nenten maderbe Pidabdab Torat Dane Musa. Ipun pada madosa tur kasasar, saha ipun tan uning ring Pidabdab Torate punika. Nanging anak Yahudine, ipun maderbe Pidabdab Torat. Ipun pada madosa, tur jaga kukum manut Pidabdab Torate punika.

13Santukan boyaja malantaran miragiang Pidabdab Torate punika anake kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging wantah majalaran nglaksanayang saluiring sane kapituduh antuk Pidabdab Torate punika.

14Anak sane boya Yahudi nenten ngagem Pidabdab Torat; nanging yen saking kembang manahipune niri ipun nglakonin saluiring sane kapituduh antuk Pidabdab Torate punika, manahipune niri sampun dados Pidabdab Torat pabuat dewekipune niri, yadiastun ipun tan ngagem Pidabdab Torate punika.

15Laksananipune nyinahang, mungguing paindikan sane kapituduh antuk Pidabdab Torate punika sampun sinurat ring manahnyane. Kletegan manahnyane taler nyinahang, mungguing paindikane punika mula patut. Santukan pepinehnyane niri ring asapunapine ngiwangang, ring asapunapine matutang ipun.

16Manut Orti Rahayu sane pidartayang tiang, indike punika pacang sinah mabukti, rikala sampun rauh dauhnya Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga nibakang tetepasan ring sakancan paindikan sane kapingitang ring manah manusane malantaran Ida Hyang Yesus Kristus.

Anak

17Sane mangkin sapunapike semeton? Semeton ngaranin ragan semetone anak Yahudi, semeton ngandelang Pidabdab Torat tur rumasa bungah sajeroning Ida Sang Hyang Widi Wasa;

18semeton uning ring pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngeniang indik sane patut margiang semeton, tur semeton sampun mlajahin Pidabdab Torate punika buat milih paindikan sane patut;

19tur semeton andel ring raga, dados panuntun buat anake buta miwah suluh buat anake sane wenten ring petenge,

20dados panguruk pabuat anake belog, tur dados guru pabuat anake sane kantun alit. Santukan semeton andel, mungguing sajeroning Pidabdab Torate punika, semeton polih kapradnyanan miwah kapatutan sane sampurna.

21Semeton sampun nguruk anak lianan, punapi awinan semeton nenten nguruk ragan semetone niri? Semeton sane ngurukang: “Edaja mamaling!” Punapi awinanipun semeton ngraga mamaling?

22Semeton maosang: “Edaja mamitra!” Punapi awinanipun semeton ngraga mamitra! Semeton geting ring saluiring arca-arca, punapike awinan semeton ngraga mamaling arca ring perhyangan-perhyangane?

23Semeton nyumbungang raga, mungguing semeton ngagem pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, punapike awinane semeton nyampahang Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran semeton nungkasin pituduh Idane?

24Manut kecap Cakepan Sucine: “Ih iba bangsa Yahudi, majalaran iba, bangsane ane tidong Yahudi nganistayang parab Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

25Yening semeton ninutin Pidabdab Torate, sunat semetone punika wenten pikenohipun; nanging yening semeton nenten ninutin Pidabdab Torate punika, sunat semetone tan wenten malih gunanipun.

26Yening anak sane boya Yahudi sane nenten masunat punika ninutin daging Pidabdab Torate punika, punapike Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten ngetang ipun sakadi anak sane masunat?

27Duaning punika semeton anak Yahudi pacang katepasin antuk anak sane boya Yahudi. Santukan semeton tan satinut ring Pidabdab Torate, yadiastun semeton ngagem Pidabdab Torat sane sampun tinulis, tur semeton sampun masunat. Nanging anak sane boya Yahudi, ipun satinut ring Pidabdab Torate, yadiastun ring sekalanipun, ipun tan masunat.

28Pamuputipun, sapasirake anak Yahudi sane sujati, sane sayuakti masunat? Anak Yahudi sane sujati, boyaja Yahudi ring sekala sane nyakala masunat.

29Nanging anak Yahudi sane sujati, inggih punika anak sane angennyane Yahudi, sane sampun masunat sajeroning idep. Indike punika wantah pakaryan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, boya sangkaning manut kecaping Torat. Anake punika pacang molih kapujian saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, boya saking manusa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Roma 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Roma 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran