Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ulangan 6 >> 

Titah

1“Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone ngandikayang mangda tiang ngurukang pidabdab-pidabdabe puniki ring parasemeton. Laksanayangja pidabdabe puniki ring jagate sane digelis jaga aug parasemeton.

2Parasemeton miwah katurunan semetone patut tansah astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone sapanjang urip semetone, tur ngamanggehang pidabdab Idane sane pacang rauhang tiang ring semeton, mangda parasemeton dirga yusa ring jagate punika.

3Parasemeton sareng sami, telebangja tur laksanayangja pidabdab-pidabdabe punika, mangda semeton rahayu tur dados bangsa sane ageng ring jagate sane gemuh landuh punika, sakadi sane sampun kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin leluur iragane.

4Parasemeton elingangja, wantah Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida kewanten sane dados Widin iragane.

5Pada astiti baktija ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone antuk panelas bayu miwah idep semetone.

6Sakancan titah-titah sane rauhang tiang ring semeton ring rahinane puniki, sampunang pisan kantos lalianga.

7Urukangja titah-titahe punika ring oka-okan semetone. Semeton patut maosang titahe punika ring jumahan wiadin ring jabaan umah semetone. Rikala semeton mararian wiadin makarya.

8Pidabdabe punika patut anggen semeton gelang, miwah tetekes ring gidat semetone, mangda sampunang semeton lali.

9Suratangja titahe punika ring obag-obagan jelanan miwah ring gapuran kotan semetone.”

Pakel

10“Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone sampun majanji ring leluur semetone Dane Abraham, Ishak miwah Yakub, mungguing Ida jaga maicayang ring parasemeton satunggiling panegara sane madaging kota-kota sane ageng tur gemuh, sane boya wangun semeton.

11Sakancan umahe irika bek madaging barang-barang sane becik, tur boyaja semeton sane nagingin. Parasemeton jaga polih semer-semer, tur boyaja semeton sane nyongcong, taler abian anggur miwah saitun, nanging boya semeton sane nandur. Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa nuntun parasemeton ka jagate punika, tur parasemeton maderbe sakancan kaperluan pangan kinum semetone,

12tangarinja ragan semetone, mangda sampunang semeton kantos lali ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampun mebasang semeton saking Mesir, ring genah semetone kapanjakang.

13Parasemeton patut ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone, tur ngaula wantah ring Ida kewanten. Kadi asapunika taler yening semeton ngardi prajanjian, patut wantah masrana parab Idane kewanten.

14Sampunang semeton nyungsung widi-widi sane tiosan, yadiastu widin bangsane sane encenja, sane wenten ring sakiwa tengen parasemetone.

15Yening semeton nyungsung widi-widi sane tiosan, pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nibenin semeton waluya sakadi geni, tur parasemeton makasami jaga kasirnayang, duaning Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone sane malingga ring pantaran semetone, nenten pisan kayun yening wenten sane nyamenin Ida.

16Sampunang semeton mintonin Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone sakadi sane sampun laksanayang semeton ring Masa.

17Laksanayangja sakancan pidabdab sane kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton.

18Margiangja saananing sane kabaos becik lan patut antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran punika parasemeton pacang rahayu. Jagate sane gemuh sane kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, ring paraleluur semetone, pacang dados paderbean semetone.

19Tur parasemeton pacang ngaonang meseh-meseh semetone sakadi sane kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

20Benjang pungkur oka-okan semetone jaga mataken ring parasemeton sapuniki: ‘Napi awinanipun Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane nitahang mangda iraga nglaksanayang pidabdab-pidabdab Idane makasami puniki?’

21Parasemeton patut masaur sapuniki: ‘Ipidan iraga ajak makejang kapanjakang baan raja Mesire, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa laut mebasang iraga baan kawisesan ane gede.

22Ida Sang Hyang Widi Wasa nglaksanayang katawahan-katawahan muah unduk-unduk ane madurgama marep teken wong Mesire, sang prabu kayang paraprakanggonne makejang.

23Ida Sang Hyang Widi Wasa mebasang iraga uli di Mesir tur nuntun iraga ka tongose ene laut maicayang gumine ene teken iraga, buka ane suba janjiang Ida teken leluur iragane.

24Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane nitahang apanga iraga nglaksanayang pidabdab-pidabdabe ento, sawireh Ida ngarsayang apanga iraga ngluihang Ida. Yening iraga malaksana buka keto, ditu Ida lakar tansah matiningin bangsan iragane apanga tetep kerta raharja.

25Yening iraga tuon nglaksanayang sakancan titah Ida Sang Hyang Widi Wasa ane kapaicayang teken iraga, Ida lakar ledang teken iraga.’”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ulangan 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel