Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 12 >> 

Anak

1Tumuli wenten ciri sane tawah ring langite. Inggih punika, wenten anak istri sane mabusana antuk surya, bulane dados pajekjekan cokor danene, tur nganggen gegelungan masoca bintang roras.

2Anake istri punika mobot jaga ngembasang putra, punika awinane dane masesambatan nandang sakit.

3Raris wenten ciri tawah sane tiosan ring langite, inggih punika wenten naga ageng, warnannyane barak wayah, tenggekipune pepitu tur matanduk adasa. Tur ring tenggeknyane sane pepitu punika, makasami madaging gegelungan.

4Antuk ikutnyane, ipun maid apah tigan saking bintang-bintange ring langite tur sabatang ipun ka jagate. Nagane punika tumuli nyeleg ring arepan anake istri sane jaga ngembasang putra punika, praya nyarap okannyane, rikalaning oka punika sampun embas.

5Raris anake istri punika ngembasang putra lanang, sane jaga mrentah sawatek bangsane antuk tungked besi. Nanging anake alit punika jeg karebut tur kabakta ka ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah ka singasanan Idane.

6Raris anake istri punika malaib ka tegal melakange, irika dane sampun kasediaang genah antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda dane kapiara irika siu satak nem dasa rahina suenipun.

7Ring suarga raris wenten perang. Sang Malaekat Mikael sareng wadua balannyane mayuda nglawan nagane punika. Nagane punika taler kasarengin antuk parawadua balannyane.

8Nanging nagane punika kaon, raris ipun miwah wadua balanipune tan kalugra malih magenah ring suarga.

9Nagane ageng punika tumuli kasabatang tedun. Ipun pinaka iula tua, sane kawastanin Iblis wiadin Ratun Setan, sane ngranayang sadaging jagate salah ulah. Ipun kasabatang ka jagate, sareng wadua balannyane.

10Rikala punika piragi tiang wenten suara jangih saking suarga kadi asapuniki: “Ne mangkin karahayuan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun rauh. Sane mangkin Ida nyinahang kawisesan Idane dados prabu. Sane mangkin Sang Prabu sane janjiang Ida sampun nyinahang kuasan Idane. Santukan ijuru dalih sane nalih semeton-semeton iragane siang dalu ring ayun Widin iragane, sampun kasabatang tedun.

11Parasemeton iragane punika ngaonang ijuru dalih antuk rah Panak Biri-birine tur antuk kasujatian sane pidartayang ipun. Santukan iparasemeton sampun las ngetohang jiwannyane, ngantos ngraris padem.

12Duaning punika pada masuka renaja ih suarga miwah sawatek daging suargane makasami. Nanging sengkala pisan jagate miwah segarane. Santukan Ratun Setane sampun tedun ka jagate miwah ka segarane, saha brangtinipune tan sipi-sipi, santukan ipun uning wanengipune sampun nampek.”

13Rikala naga punika uning ring deweknyane sampun kasabatang ka jagate, irika raris ipun nguber anake istri sane ngembasang putra lanang punika.

14Anake istri punika sampun kicen kampid paksi garuda sane ageng, mangda dane makeber ka genahnyane ring tegal melakange. Ring genahe punika dane kapiara tigang taun atengah suenipun, luput saking panyangsaran iula.

15Raris ula punika nyimbuhang toya saking bungutipune, sakadi tukad agengne, kaojogang ring anake istri punika, mangda anake istri punika kanyudang antuk toyane punika.

16Nanging anake istri punika katulungin olih ibu pretiwi. Pretiwine engkag, irika toyane sane medal saking simbuhan iula punika kaisep antuk engkagan pretiwine punika.

17Nagane punika raris brangti ring anake istri punika, tumuli nyiatin sawatek katurunan anake istri punika, inggih punika sakancan anake sane satinut ring pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah satia tuu ring kasujatian sane kasinahang antuk Ida Hyang Yesus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.
Download Audio MP3 (Wahyu 12):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Wahyu 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel