Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 14 >> 

Kidun

1Raris kantenang tiang Panak Biri-birine ngadeg ring Bukit Sion kasarengin antuk anak satus petang dasa patpat tali akehipun, sane ring gidatipune sami matulis parab Panak Biri-birine miwah Ajin Idane.

2Tiang miragi wenten suara saking ambarane sakadi grudugan blabar agung miwah sakadi kerugan krebeke sane ageng. Samaliha suara sane piragi tiang punika tan bina sakadi suaran rebab sane sedek kasuarayang antuk juru rebabe.

3Anake 144.000 punika sami pada majujuk marep ka singasanane miwah satone patpat miwah parapanglingsire. Ipun sareng sami pada ngidungang kidung anyar, sane wantah ipun, inggih punika anake sane sampun karahayuang saking jagate, mrasidayang mlajahin kidunge punika.

4Anake punika, anak sane suci, santukan ipun pada nyukla brahmacari. Dadosipun anake punika sami truna genten. Anake punika tansah ngiringang Panak Biri-birine ring salampah lakun Idane. Anake punika karahayuang saking pantaran manusane pinaka dados aturan sane pangawit buat Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah Panak Biri-birine punika.

5Tur anake punika tan naenin mobab, ipun sami tan paceda.

Indik

6Wenten malih kantenang tiang malaekat tiosan asiki, makeber tegeh ring langite, tur dane ngamel Cakepan Orti Rahayune sane langgeng, sane jaga kaortiang ring sawatek manusane ring jagate, miwah ring parabangsane sami miwah buat parasuku miwah ring sakancan basa.

7Tur dane ngandika antuk suara sane jangih sapuniki: “Pada takutja teken Ida Sang Hyang Widi Wasa tur luihangja Ida, sawireh suba teka panemayan Idane nepasin manusane. Sungsung sumbahja Ida ane suba ngardi langit lan gumi muah pasihe tur sawatek yeh anakane!”

8Tumuli wenten malaekat tiosan, inggih punika malaekat sane kaping kalih, ngiringang malaekate sane dumunan tur mabaos: “Suba uug, suba uug Babele, kotane ane gede ento, ane suba ngranayang sawatek bangsane punyah aji anggur muah ngulurin keneh aji macecabulan!”

9Malih wenten malaekat tiosan, sane kaping tiga, ngiring malaekate kekalih iwau, tur ngandika antuk suara jangih: “Nyenja ane nyumbah satone ento muah arcannyane, tur di gidatne wiadin di limanne misi pinget,

10anake ento bakal kicen nginem anggur pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane suba kasediang di lumur pidukan Idane. Anake ento bakal kasakitin baan api muah welirang di ajeng paramalaekate ane suci muah di ajeng Panak Biri-birine.

11Andus apine ane kanggon nyakitin ia tansah menek salawas-lawasnya. Peteng lemah anake ento kasakitin ditu, nah ento sawatek anake ane nyumbah sato wiadin arcan satone ento muah sawatek anake ane misi pinget adan satone ento.”

12Sane pinih buat iriki, inggih punika mangda parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa pageh nglaksanayang pituduh Idane tur pageh pracaya ring Ida Hyang Yesus.

13Malih tiang miragi suara saking suarga sapuniki: “Tulisangja kene! Bagia anake ane mati sajeroning ia ngaturang ayah teken Ida Sang Panembahan, ngawit uli dinane ene!” Ngandika Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa: “Saja pesan buka keto! Anake ento bakal mangsegan uli katuyuhannyane, sawireh sawatek pikolih ayah-ayahannyane marengin anake ento.”

Masan

14Malih wenten kantenang tiang, inggih punika wenten mega putih. Ring megane punika katon wenten Anak malinggih, marupa sakadi Putraning Manusa. Ring duur Idane nganggen gegelungan mas tur ring tangan Idane ngamel arit sane mangan pisan.

15Raris wenten malaekat tios, medal saking Perhyangan Agung. Malaekate punika majeritan antuk suara sane jangih ring Anake sane malinggih ring megane punika sapuniki: “Ne mangkin durusang ngampung antuk arit druene, santukan sampun masanipun, sarehning pantune ring jagate sampun kuning!”

16Irika raris Ida, sane malinggih ring megane punika tumuli ngamengang arit Idane ka jagate, tur sakancan tetanduran ring jagate kanyi.

17Raris wenten malaekat tiosan medal saking Perhyangan Agunge ring suarga, taler makta arit sane mangan.

18Wenten malih malaekat tiosan rauh saking genah aturane. Malaekate puniki madue kuasa mrentah geni tur dane mageluran ring malaekate sane makta arit mangan punika sapuniki: “Durusang amengang arit druene sane mangan punika tur anggetja woh anggure ring jagate santukan sampun pada nasak wohipune!”

19Raris malaekate punika ngamengang aritnyane ka jagate, tur ngangget woh anggure ring jagate tumuli kasabatang ka genah pameresan anggure sane ageng, inggih punika bebendun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

20Tur buah-buah anggure kaperes ring pameresane sane ring jabaan kotane, tur saking pameresane punika medal rah sakadi blabar embahanipun kantos tigang atus kilometer dohnyane.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Wahyu 14):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Wahyu 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel