Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 21 >> 

Indik

1Raris tiang manggihin langit miwah jagat sane anyar. Langit miwah jagate sane pangawit punika sampun sirna, tur segarane taler sirna.

2Raris panggihin tiang kotane sane suci punika, inggih punika Yerusalem sane anyar, tumurun saking suarga, saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, mapayas luir kadi panganten istri sane meseh buat matemu ring rabinnyane.

3Tumuli piragi tiang suara sane jangih saking singasanane punika sapuniki: “Jani purin Ida Sang Hyang Widi Wasa suba ada di pantaran manusane. Ida ledang nyarengin imanusa, tur ia dadi kaulan Idane. Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga lakar nyarengin ia, tur Ida dadi Widinnyane.

4Ida lakar ngusap sakancan yeh paningalannyane. Sang pati suba tusingja enu. Tusing enu ada kaduhkitan, eling wiadin sakit. Sawatek paundukan ane lawas suba sirna.”

5Raris Ida sane malinggih ring singasanane punika tumuli mawecana: “Ane jani Ulun ngadakang sakancan ane ada, dadi anyar.” Ida malih nglanturang mawecana: “Suratangja ene, sawireh sabdane ene sujati tur patut kagugu.”

6Wecanan Idane ring tiang: “Makejang suba kasidan. Ulun ene maraga Alpa muah Omega, ane maraga Pangawit muah ane dadi Panyuud. Anake ane bedak bakal baang Ulun nginem yeh sakama-kama uli empul yehe ane ngidupang.

7Nyenja ane menang, ia bakal muponin unduke ene makejang. Ulun bakal dadi Widinnyane muah ia dadi putran Ulune.

8Nanging anake ane getap, anake ane tuara pracaya, anake ane demen ngapus, anake ane demen ngamatiang, anake ane demen macecabulan, anake ane demen ngiwa, ane nyumbah arca-arca muah sawatek anake ane demen mobab, anake ento makejang bakal nampi dumannyane di pasih api muah welirange ane tan mari endih murub, nah ento mati ane kaping pindo.”

Indik

9Raris wenten malaekat adiri saking pantaran malaekate sane pepitu, sane ngamel bokore sane pepitu, sane madaging pitung panyengkala sane pamuput, ngrauhin tiang tur ngandika sapuniki: “Maija, manira lakar matujuhang teken kita pangantene istri, pepacangan Panak Biri-birine.”

10Raris tiang karangsukin olih Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, tumuli sang malaekat makta tiang ka duur gununge sane tegeh pisan. Sang malaekat matujuhang ring tiang kota Yerusalem, inggih punika kotane sane suci punika, tumurun saking suarga, saking Ida Sang Hyang Widi Wasa.

11Kotane punika galang dumilah antuk kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kotane punika masunaran sakadi sesocan sane becik pisan, sakadi sesocan yaspis, ening sakadi kaca.

12Tembok kotane punika ageng tur tegeh. Kori agungnyane wenten roras, tur wenten malaekat roras sane ngebag kori agunge punika. Ring korine punika wenten matulis wastan bangsa Israel sane roras suku punika.

13Sabilang samping madaging kori agung tetiga, inggih punika sisi sane bedangin madaging kori agung tetiga, sane bedelod madaging tetiga, sane baler madaging tetiga miwah sane bedauh madaging tetiga.

14Temboke punika kadasarin antuk batu ageng roras tur makaroras madaging tulisan wastan parautusan Panak Biri-birine sane roras punika.

15Malaekate sane mabaos ring tiang punika makta gegulak mas, buat nyikut kotane punika, kori agung miwah temboknyane.

16Kotane punika wangunnyane mrepat, panjang lan linggahnyane pateh. Malaekate punika raris nyikut kotane punika antuk sikut danene punika, keniang dane kalih tali samas kilometer panjangnyane. Panjang miwah linggah lan tegeh kota punika pateh.

17Malaekate punika taler nyikut tembok kota punika, kenianga nem dasa meter, manut ukuran sane sampun kanggen antuk malaekate punika.

18Temboke punika malakar antuk sesocan yaspis tur kotane kawangun antuk mas tulen, waluya kadi kaca ening.

19Dasar tembok kotane punika kapayasin antuk sesocan mawarni-warni. Dasar sane kaping pisan antuk sesocan yaspis, sane kaping kalih antuk batu nilam, sane kaping tiga antuk batu mirah, sane kaping pat antuk batu sambrud,

20sane kaping lima antuk batu unam, sane kaping nem antuk batu sardis, sane kaping pitu antuk batu ratna cempaka, sane kaping kutus antuk batu beril, sane kaping sia antuk batu krisolit, sane kaping dasa antuk batu krisopras, sane kaping solas antuk batu lasuardi miwah sane kaping roras punika kakardi antuk mutiara.

21Sabilang kori kakardi antuk mutiara asiki. Tur margi-margine ring kotane punika kakardi antuk mas murni waluya kadi kaca ening.

22Ring kotane punika tan wenten Perhyangan Agung panggihin tiang, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Panembahan Sane Maha Kuasa miwah Panak Biri-birine punika sane dados Perhyangan Agung kotane punika.

23Kotane punika tan malih muatang sinar surya wiadin sinar bulan, santukan kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nyunarin tur Panak Biri-birine punika sane dados suluh kotane.

24Parabangsane ring jagate pacang mamargi ring sor sinar cayan kotane miwah pararatune ring jagate pada makta kasugihannyane ka kota punika.

25Kori agung kotane tetep pacang mampakan sapanjang rahina, tan pacang naen maubetan, santukan irika tan wenten wengi.

26Sakancan kagungan miwah kasugihan parabangsane pacang kabakta ka kotane punika.

27Nanging sawatek sane cemer miwah anak sane malaksana tan patut wiadin mobab, tan pacang kalugra ngranjing ring kotane punika. Wantah anake sane wastannyane sampun matulis ring cakepan druen Panak Biri-birine inggih punika cakepan sane mamuat wastan anak sane molih urip kewanten, sane kalugra ngranjing ka kotane punika.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Wahyu 21):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Wahyu 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran